[harchavot_shlav3] הרחבת דירות שלב ג'- דף עדכון לדיירים מס' 8, 251210

 • From: אמיתי פורת <amitai@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx) <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sat, 25 Dec 2010 22:10:26 +0200

לכולם שלום

ושבוע טוב

רצ"ב דף עדכון לדיירים מס' 8, 251210

לעיון.

הערות ושאלות ניתן להפנות לשמואל או אלי

בשורות טובות והתחדשות בבניהב"ה ‏,‏25/12/2010

הרחבת דירות כפ"ע - "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן" (משלי 
כ"ד)

עדכוני הרחבת דירות – שלב ג'- דף עדכון מס' 8 – 251210

________________________________

תאריך עדכון: ‏25/12/2010

תפוצה: שמואל ל', דיירים מרחיבים, צוות הר' דירות, צוות ניהול

________________________________
1.   אספקת קרמיקה וסניטריה: מועד להשלמת רכישת קרמיקה (אם קניתם אצל אלוני), 
עד 1.1.2011 אם קניתם במקום אחר יש לספק את הקרמיקה לאתר עפ"י הנחיות מנהל העבודה, 
דוד דיין, באותו התאריך.
2.   בלוק ראשון – בוצע בבית סומר וקוממי, בית מלמוד בוצע (מחכים לקיר אחרון). 
 נוהל בלוק ראשון- משמעו לאחר הנחה של הבלוק הראשון בחלוקה הפנימית של הבית, נעשית 
בקרה ע"י המפקח והדיירים שהדברים מתאימים לתכנית. כמו"כ אם מעוניינים בשינויים 
בחלוקה הפנימית ניתן לעשותם בשלב זה.
3.   עיקר תכנית עבודה שבועית (לשבוע הבעל"ט): המשך עבודה בכל הבתים, קומות 
עליונות (ברג, קרניאל, טאובה, דנציגר) –השלמת יציקות (קירות ותקרה) ; קומות 
תחתונות (סומר, מלמוד, קוממי, ובקרוב גם שוורץ)- בלוקים חלוקה פנימית. באתר כ- 30 
פועלים.
4.   תכנית עבודה לכל הפרויקט בהמשך צפויות עבודות חשמל ואינסטלציה ותחילת 
ריצוף. ממתינים עדיין ללו"ז משוער , ובו "אבני הדרך" והשלבים העיקריים של הפרויקט 
, יסופק בעז"ה בשבוע הבא.

5.   חימום ומזגנים: נוהל חימום ומזגנים לדיירים הופץ לדיירים. שמואל לנדאו 
יקבע את פגישות הדיירים מול איש המזגנים ובהתאם את הסיכומים המפורטים לכל משפחה.

6.   דודי שמש: התקבלה החלטה מסודרת בנושא זה (בישיבת הוועד עם צוות הרחבת 
דירות, 20.12.2010). ההחלטה מצורפת כאן כנספח. דיירים המעוניינים לממש עניין זה 
יפנו לשמואל לנדאו, לקבלת ייעוץ נוסף, הסבר ומשמעויות. תוספת למסמך האמור ובה חו"ד 
מקצועית על יעילות דודי השמש מבחינה שימושית וכלכלית תפורסם בקרוב.

7.   חיובים וזיכויים בין חברים וקיבוץ- תוספות ושינויים של חברים מעבר 
לסטנדרט: מצורף כאן נוהל חיובים עבור תוספות בהרחבת דירות . רצ"ב גם תזכורת ממה 
שיצא בסיכום קודם:

טיוטה שניה של סיכום פרטני לכל משפחת חברים לבקשות מיוחדות / שינויים / תוספות – 
כפי שעלו מתוך סיכומים קודמים עם החברים וניתוח החומר שבידי,יצאה לכל דייר – במייל 
ובת"ד. נושאים שלא סוכמו, או אינם בהירים או מקובלים – אנא הדגישו בפנינו בפניה 
חוזרת. הצעות מחיר לתוספות: נא קבלו משמואל ו/או מקותי בהתאם למה שכתוב אצלכם 
בטבלה (קותי מתמחר עבודות שהם בתחום הביצוע שלו: עבודות פיתוח, מחסנים, משטחים 
וכיוצ"ב). יודגש כי יש לקבל הצעת מחיר (בכתב) טרם ביצוע העבודה, בכדי לצמצם אי 
הבנות, טעויות ומחלוקות עתידיות בסוף העבודה הפרטית. צילום של הצעת המחיר או הודעת 
מייל, יש להעביר אלי (ניתן לעשות זאת דרך ניצה או במייל)החומר הקיים מהווה בסיס 
לסיכום ולתשלום עתידי, אלא א"כ נפלה טעות שתתברר בעתיד.

8.   דיון על סטנדרט הפרויקט בהתייחס לשירותים שלישי בדירות במפלס אחד, או למשטח 
מרפסת/ סוכה מבחינת הגודל והריצוף: צוות הרחבת דירות דן בנושא ובערעור שהוגש ע"י 
חלק מהדיירים (בישיבה ביום 30.11.2010). הסיכומים יפורסמו לדיירים, ע"י אפרת מרכזת 
הצוות.
בברכה, שמואל לנדאו ואמיתי

בהמשך מצורפים נספחים בנושא דודי שמש וחיובים עבור תוספות
דודי שמש החלטת הוועד + צוות הר' דירות, 20.12.2010:

1.    ברירת המחדל לחימום מים חמים תהיה דוד חשמלי. מיקומו יקבע ע"י המפקח 
ונציגי צוות התכנון של הר' דירות (בייעוץ אדריכל).

2.    המבקשים לבצע דודי שמש יוכלו לעשות זאת בהתאם לכללים הבאים:

2.1.  הדיירים יקבלו ייעוץ ותחשיב עלויות כלליים ע"פ בדיקת הקיבוץ (באמצעות 
המפקח-שמואל לנדאו).

2.2.  דודי-שמש - תכנון ומיקומי הדודים: עקרונית יינתן אישור לקולטים על הגגות 
(לא ינתן אישור לדודים על הגגות). בכל מקרה לגופו המפקח והמתכנן יציעו הצעה 
למיקומי קולטים ודודים בהתאם להנחיות העקרוניות. ו' מתאר וצוות הרחבות יבחנו 
ויאשרו. הקיבוץ לא יכפה פיתרון של דודים או קולטים במרחב פרטי (מרפסות וכיוצ"ב), 
הסיכומים הסופיים יחייבו הסכמות שכנים. באם לא יימצא פיתרון למיקום הדוד של 
התחתון, יבוצע במרחב התחתון עם משאבת סיחרור (בתנאי שהדייר מעוניין, ולאחר שקיבל 
ייעוץ מתאים בדבר העלויות והיעילות).

2.3.  תיאום ביצוע: המבקשים לבצע דודי שמש יזכו בסיוע הקיבוץ בתכנון ותיאום 
הביצוע.

2.4.  עלויות השקעה ואחזקה: הקיבוץ יציג תחשיב כללי בהתאם להתייעצות עם גורמי 
המקצוע. הקיבוץ יבהיר את היתרונות והחסרונות של ביצוע דודי השמש. ההשקעה והאחזקה 
(תשלום העלויות ואחריות לביצוע האחזקה בפועל) יהיו כולן באחריות הדייר. החיסכון 
יהיה של הדייר.


רשם: אמיתי

ב"ה ‏‏‏‏‏‏‏‏20/12/2010
הרחבת דירות
נוהל חיובים עבור "תוספות" בהרחבות דירות
________________________________
(א) רקע:

1)    בהרחבות דירות בוצעו תוספות של דיירים (מול קבלן הבתים או מול קבלן 
הקיבוץ- קותי).

2)    הסתבר כי הנהלים לא היו ברורים לחלק מהדיירים, והמידע על העלויות 
והמשמעויות לא התקבל בזמן המתאים ובאופן מסודר ועקבי.

3)    הסתבר כי לחלק מהחברים יש בעיות בכיסוי התחייבויות שלקחו על עצמם.

4)    מטרת נוהל זה ליישר קו ולהכניס יותר סדר בניהול תוספות הבניה: סיכום, 
אישור, ביצוע וחיוב.

________________________________
(ב) הנוהל:

1)    מנהל ההרחבות ירכז את התוספות שהחברים מבקשים לעשות על חשבונם (בניירות 
ובקבצים) ויעדכן את החברים בהתאם.

2)    אחריות החבר לדאוג לקבלת הצעת/ הערכת מחיר של התוספות בכתב. כמו"כ על 
החבר לדאוג לכיסוי כספי בכרטיסו האישי, כתנאי לאישור התכנון והביצוע של התוספת.

3)    החבר, בסיוע מנהל הרחבות, ימלא את הטופס מתאים (דוגמה להלן). וידאג 
לאישורי הגורמים הרלבנטיים.

4)    לאחר האישור שאכן יש לחבר כיסוי בתקציב, הטופס יועבר לאישור מנהל הרחבות 
לאישור ביצוע.

5)    מנהל ההרחבות יעדכן את התוספות – חיובים וזיכויים כנ"ל מול הנה"ח, אחת 
לחודש, או לפי צורך וקצב הביצוע. בכל מקרה יבוצע יישור קו בתום הבנייה ולפני כניסת 
החבר לדירה, יפורסם לחברים סיכום כרטיס החו"ז שלהם בהרחבה, ויועבר להנה"ח.

6)    חבר יהיה רשאי להעיר/ לדרוש תיקון טעויות עקרוניות או טכניות. לאחר תגובת 
מנהל הרחבות יבוצע החיוב. אם החבר יבקש לערער יוכל לעשות זאת בפניה ליו"ר צוות 
הרחבות ולמנהל הרחבות בפועל.

7)    החיוב בפועל יבוצע כלהלן: 50% מיד עם הגשת החשבון (ניתן לפרוס ב-3 
תשלומים), 50% בתום התחשבנות הסופית וסגירת כרטיס החו"ז של החברים בהרחבה (ניתן 
לפרוס עד 6 תשלומים). לקראת מועד ביצוע החיוב הראשון יילקחו בחשבון זיכויים ידועים 
המגיעים לדייר.

8)    הערה מנהלית: במערכת הפיננסית יפתח כרטיס לכל משתכן שבו יינתן ביטוי 
לתוספות הפרטיות שהחבר משלם באמצעות הקיבוץ.
(ג)  טופס לדוגמה מופיע בעמוד הבא:


דוגמה לטופס בקשה לתוספות בינוי בהרחבות דירות
שם המשפחה:
(א)  תוכן:
מהות ופירוט תוספת הבינוי

הצעת / הערכת מחיר


(ב)  אישורים:
קבלן (אם יש צורך)

מפקח (חובה)

דייר (חובה)

אחראי תקציבים (חובה)

מנהל הרחבות

(ג)   הנחיה לביצוע חיוב:
נושא

סכום/ תאריך

הערות

סה"כ חיוב עבור תוספות בינוי

לו"ז חיוב חלק א'


לו"ז חיוב חלק ב'
לקראת ביצוע החיוב מנהל הרחבות יגיש חו"ז סופי של הדיירים (לדייר ולאחראי תקציבים)מנהל הרחבות
בברכה
אמיתי פורת
כפר עציון
0507526974; mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>

Other related posts:

 • » [harchavot_shlav3] הרחבת דירות שלב ג'- דף עדכון לדיירים מס' 8, 251210 - אמיתי פורת