[hamradio-list] =?windows-874?b?ysHSpMHH1LfC2MrB0aTD4MXoub7UybPY4sWhIOC71LTD0brKwdGkw826?==?windows-874?b?w8HhxdDKzbrP?=

  • From: "HS6RXX-Kitti Champasak" <hs6rxx@xxxxxxxxx>
  • To: <hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 18 Oct 2007 11:03:58 +0700

สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก ร่วมกับ กทช.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
กำหนดอบรม-สอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 
ในวันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
(ทะเลแก้ว...ถนนบายพาสด้านทิศตะวันตก)


หากท่านผู้ใดสนใจเข้ารับการสอบสามารถสมัครสอบได้โดย การสั่งพิมพ์ ใบสมัคร 
[เปิดด้วยโปรแกรม .pdf] 


* ส่งธนานัติค่าสมัครสอบ มาที่ นายชมภู แก้ววงศ์ (hs6grc นายกสมาคม) จำนวน 1,000 
บาท 

* หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 
496-2-16620-5 
- ธนาคารธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 
503-2-04049-0

* หลักจากนั้นส่งหลักฐานการธนานัติหรือโอนเงินพร้อมเอกสารที่ระบุในใบสมัคร มาที่


นายชมภู แก้ววงศ์ (นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นพิษณุโลก)

92/3 ถ.พุทธบูชา 

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก 65000 
(เบอร์โทรศัพท์ 086-2083969)


เมื่อทางสมาคมได้รับหลักฐานธนานัติพร้อมทั้งเอกสารแล้ว 
จะออกใบเสร็จรับเงินกลับไปให้ท่านตามที่อยู่ในใบสมัคร

มีปัญหาติดต่อ 
HS6GRC นายกสมาคมวิทยุสมัครพิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 086-2083969 
HS6BGM เบอร์โทรศัพท์ 087-8421196 
HS6FSC เบอร์โทรศํพท์ 081-2833483 
HS1FDV เบอร์โทรศํพท์ 089-4392537

http://hs6ap.dhammo.com/samuk.pdf

Other related posts:

  • » [hamradio-list] =?windows-874?b?ysHSpMHH1LfC2MrB0aTD4MXoub7UybPY4sWhIOC71LTD0brKwdGkw826?==?windows-874?b?w8HhxdDKzbrP?=