[hamradio-list] =?windows-874?b?W2hhbXJhZGlvLWxpc3RdIFJlOiCh0sPD0bq/0aekx9LB?==?windows-874?b?pNS04MvnucrSuNLDs9Ag4MPX6M0=?==?windows-874?b?pyAgoa7D0OC61cK64KHV6MLHodG6?==?windows-874?b?odLDtcPHqMrNuuHF0MPRusPNp8E=?==?windows-874?b?0rXDsNK54KTD1+jNp+K3w6TBudI=?==?windows-874?b?pMHhxdDN2Luhw7Ps?=

  • From: TOFFY <hs0nnu@xxxxxxxxx>
  • To: hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 23 Jul 2007 20:47:26 -0700 (PDT)

ขอให้ตัวแทนจากสมาคมฯ ช่วยแย้งเรื่องเครื่อง UHF ด้วยเถิด เจ้าประคู๊ณ!!!

73s de Toff
HS0NNU
----- Original Message ----
From: "HS2JFW, Joe" <hs2jfw@xxxxxxxx>
To: hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx
Cc: HS2JFW <hs2jfw@xxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, July 24, 2007 9:29:36 AM
Subject: [hamradio-list] การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์


ถึงสมาชิกทุกท่าน

สำนักงาน กทช จะเปิด การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน 
3 ฉบับ

ได้แก่

(ร่าง) ประกาศ กทช. เรื่อง 
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
(ร่าง) ระเบียบ กทช. 
ว่าด้วยการรับทำการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ
(ร่าง) ประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
ณ อาคารหอประชุม (ชั้น 2)  สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ซึ่งในครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทาง Intenet ให้ชมกันด้วยที่ Website ของ กทช 
http://www.ntc.or.th

ในการรับฟังครั้งนี้ได้เชิญตัวแทนหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้อง
และสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับวิทยุสมัครเล่น เท่าที่อ่านและจับใจความได้คือ 
ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองตัวอย่างจะชัดเจนขึ้น
โดยมีการตั้งหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขึ้นมาและสามารถใช้มาตรฐานที่เป็นสากลที่
 
กทช ให้การยอมรับประกอบได้

มีการแบ่งประเภทของเครื่องโทรคมนาคมออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิด ก และชนิด ข

เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นถูกจัดอยู่ในประเภท ข

ความแตกต่างคือ

ประเภท ก เมื่อเครื่องที่ผ่านการทดสอบรับรองแล้ว (Type Approved) 
ทุกเครื่องจะต้องทำการจดทะเบียน กทช ออกหมายเลขประจำเครื่อง 
(ที่เรารู้จักกันดีคือ เลข ปท หรือ เลข กทช)

ประเภท ข เมื่อเครื่องที่ผ่านการทดสอบรับรองแล้ว ไม่ต้องจดทะเบียน 
แต่จะให้ติดหมายเลขรับรองตัวอย่าง และหมายเลขรหัสประจำตัวผู้ประกอบการ แทน

ก็คอยติดตามชมและรับฟังนะครับ สำหรับ 
มาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นใน ผมมีโอกาสได้เห็นแล้วนะครับ 
ก็บอกได้ว่า ทุกอย่าง เหมือนเดิมครับ ไม่มีอะไรใหม่ นอกจากว่า ขั้นกลาง 
จะได้ความถี่ WARC Band เพิ่มขึ้น และจากการที่เราบ่นกันว่า
กำหนดให้รับ 435-438MHz ย่าน UHF เท่านั้น ไม่มีเครื่องที่ไหนทำได้ 
ท่านก็ใจดีครับ ขยายให้เป็น 430-440MHz ครับ (เย้ๆ) แต่ก็อยากจะบอกต่ออีกว่า 
ถึงให้เรารับ 430-440MHz ได้ (อย่างเดีย) 
มันก็ไม่มีใครที่ไหนผลิตเครื่องที่รับได้เฉพาะ 430-440MHz เท่านั้นหรอกนะครับ 
เครื่องมันส่งได้ด้วย!!!!!! สรุปคือ ขยายมาให้ แต่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิม 
(ไม่รู้คิดได้ยังไง)

73 de HS2JFW 

===========================================================
The Ham Radio in Thailand mailing list
สมัครผ่าน Web : http://www.freelists.org/list/hamradio-list
อ่านข้อความย้อนหลัง : http://www.freelists.org/archives/hamradio-list
ติดต่อผู้ดูแล : hamradio-list-admins@xxxxxxxxxxxxx
===========================================================


      
____________________________________________________________________________________
Park yourself in front of a world of choices in alternative vehicles. Visit the 
Yahoo! Auto Green Center.
http://autos.yahoo.com/green_center/ 

Other related posts:

  • » [hamradio-list] =?windows-874?b?W2hhbXJhZGlvLWxpc3RdIFJlOiCh0sPD0bq/0aekx9LB?==?windows-874?b?pNS04MvnucrSuNLDs9Ag4MPX6M0=?==?windows-874?b?pyAgoa7D0OC61cK64KHV6MLHodG6?==?windows-874?b?odLDtcPHqMrNuuHF0MPRusPNp8E=?==?windows-874?b?0rXDsNK54KTD1+jNp+K3w6TBudI=?==?windows-874?b?pMHhxdDN2Luhw7Ps?=