[hamradio-list] =?windows-874?b?UkU6IFtoYW1yYWRpby1saXN0XSCk17nH0bngytLD7OCq6dLH0bnN0rfU?==?windows-874?b?tcLsKMPV4LfUw+y5KQ==?=

  • From: "Saijai Charoenkitkan" <hs7cmj@xxxxxxxxxxx>
  • To: hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 23 May 2007 13:04:31 +0700


รับทราบข้อมูลแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ


From: "?? ??????" <e21qeb@xxxxxxxxxxx>
Reply-To: hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx
To: undisclosed-recipients:;
Subject: [hamradio-list] คืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์(รีเทิร์น)
Date: Wed, 23 May 2007 12:49:48 +0700


         http://www.retry.net/bb/index.php?showtopic=338

วันเสาร์นี้ (26 พ.ค. 2550) ตั้งแต่เวลา 2100 น. เป็นต้นไป ทางห้องคอนเฟอเร๊นซ์ *HS0AC* จะมีการคุยเสวนา ในเรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้กับนักวิทยุสมัครเล่นทั้งประเทศไทยในเร็ววันนี้

เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นและผู้สนใจได้มีโอกาสฟัง และเสนอข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน สู่เวทีสาธารณะ โดยอาศัย ระบบ VoIP ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ผ่านโปรแกรม Echolink สำหรับรายละเอียดบางส่วนจากร่างฉบับดังกล่าว มีดังนี้


"ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๐


--------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น เพื่อให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเกิดประโยชน์ต่อสังคมและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น
โดยเฉพาะการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีความสนใจและเข้าร่วมในกิจการ
วิทยุสมัครเล่น
สนับสนุนพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีบทบาทในการค้นคว้า ทดลอง ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุสามารถวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อ
การติดต่อสื่อสารและการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล
่นให้เป็นสากล ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและดูแลกันเองได้ อีกทั้งยังใช้เป็นข่ายสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ"
"หมวด ๒


วัตถุประสงค์ข้อ ๕ กิจการวิทยุสมัครเล่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า ทดลองด้านวิชาการสื่อสารแก่ประชาชนและสถานศึกษา
(๒) พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
(๓) ฝึกฝนพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชำนาญยิ่ง ๆ ขึ้นไป
(๔) เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
(๕) เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่นสำรองไว้ใช้ประโยชน์ในยามฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ
(๖) ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
(๗) สร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ"
หากสนใจอ่านร่างทั้งหมด เชิญ download เอกสารดังกล่าว ที่ http://www.100watts.com/ntc.zip เพื่อให้ผู้สนใจ

ที่ร่วมเข้าฟังในวันเวลาดังกล่าว ได้เข้าใจในรายละเอียดในเนื้อหาของการคุยเสวนา สมควรอย่างยิ่งที่ จะได้อ่านเอกสารดังกล่าวก่อนล่วงหน้า


เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ควรอ่านประกอบ(เพิ่มเติม)

1. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น(ฉบับร่าง) จัดทำโดย สกทช. มีนาคม 2550 2. ระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 ทุกฉบับ 3. ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลขว่าด้วย การขยายข่ายวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ พ.ศ. 2532 ทุกฉบับ 4. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง กำหนดความถี่วิทยุและหลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF และ UHF สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม 5. ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประเภทสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
6. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498


การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดกับกิจการวิทยุสมัครเล่น หลังระเบียบฉบับใหม่นั้น คงมีผลกับทุกภาคส่วนในกิจการวิทยุสมัครเล่น ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าฟังรายการดังกล่าว ตามวันและเวลาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

ดำเนินรายการ และร่วมพูดคุยโดย E20KEW HS2JFW

หลังจบรายการ คืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ จะมีการนำเทปมาเปิดซ้ำ ห้อง Conference *HS0AC* ในวันอาทิตย์ ที่ 27 พ.ค. 2550 เวลา 1800 น. และ วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2550 เวลา 1000 น. ในอดีตบนความถี่วิทยุสมัครเล่น เคยมีการจัดรายการ คืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ มาแล้ว ดังนั้น รายการนี้ เป็นการนำ สิ่งดีๆ ในอดีตกลับมาให้ฟังกันอีกครั้ง (รีเทิรน์)

_________________________________________________________________
Don't just search. Find. Check out the new MSN Search! http://search.msn.com/

===========================================================
The Ham Radio in Thailand mailing list
สมัครผ่าน Web : http://www.freelists.org/list/hamradio-list
อ่านข้อความย้อนหลัง : http://www.freelists.org/archives/hamradio-list
ติดต่อผู้ดูแล : hamradio-list-admins@xxxxxxxxxxxxx
===========================================================

_________________________________________________________________
ป้องกันด้วย McAfee.com VirusScan Online http://clinic.mcafee.com/clinic/ibuy/campaign.asp?cid=3963 http://clinic.mcafee.com/clinic/ibuy/campaign.asp?cid=3963 ===========================================================
The Ham Radio in Thailand mailing list
สมัครผ่าน Web : http://www.freelists.org/list/hamradio-list
อ่านข้อความย้อนหลัง : http://www.freelists.org/archives/hamradio-list
ติดต่อผู้ดูแล : hamradio-list-admins@xxxxxxxxxxxxx
===========================================================

Other related posts:

  • » [hamradio-list] =?windows-874?b?UkU6IFtoYW1yYWRpby1saXN0XSCk17nH0bngytLD7OCq6dLH0bnN0rfU?==?windows-874?b?tcLsKMPV4LfUw+y5KQ==?=