[hamradio-list] =?windows-874?b?IFJlOiBbaGFtcmFkaW8tbGlzdF0goujSx6TH0sGk17rLuenSocOz1cq20rnVIFJl?==?windows-874?b?cGVhdGVyIKTH0sG21eggVUhGIDQzME1IeiCizacgVVMgw8e6oce5odSoodLDzdfouQ==?=

  • From: "Pornchai Semjang" <pornchai.s@xxxxxxxx>
  • To: <hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 19 May 2007 08:42:38 +0700

ผมมีความคิดเห็นแบบนี้ครับ

Q: ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย

เป็นคำถามที่คิดไปว่าถ้าวันหนึ่งเราได้รับสิทธิการใช้งานความถี่ UHF (430MHz-440MHz) แล้วเกิดเหตุการณ์ที่เราไปรบกวนกิจการอื่น ทาง กทช. จะดำเนินการอย่างไรกับวิทยุสมัครเล่น และ ใครจะเป็นตัวแทนของนักวิทยุสมัครเล่น เข้าแก้ปัญหา

คราวนี้ลองตอบคำถาม (ในความเห็นส่วนตัว)
1. กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย (ปัจจุบัน) อนุญาตเพียงภาครับความถี่ 435MHz- 438MHz ในกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม เท่านั้น สำหรับแผนในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับนักวิทยุสมัครเล่นว่าจะสามารถให้เหตุผลที่เพียงพอเพื่อขอใช้ความถี่ 430MHz - 440MHz ได้หรือไม่ ซึ่งจากการทำงานของกลุ่ม พบว่าก็ติดปัญหาอยู่หลายประการ พอจะแยกประเด็นได้ดังนี้ 1.1 ความถี่ 430MHz-440MHz ในตามข้อกำหนด ITU สำหรับภูมิภาคที่ 3 กำหนดให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการรอง (ตอบคำถามข้อ 2) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยให้กิจการอื่นที่เป็นกิจการหลักใช้งานอยู่ (ตอบคำถามข้อ 4 ได้บางส่วน ไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มได้ ว่าใครใช้ ที่ไหน ความถี่ไหน) 1.2 กทช. ยังไม่มีข้อกำหนดว่าด้วยการใช้งานความถี่ร่วม คือ ปัจจุบัน กทช ยืดหลักว่า กิจการหลักใช้แล้วกิจการรองจะเข้าไปใช้งานไม่ได้ ซึ่งเท่าที่กลุ่มติดตามพบว่าได้มีการทำ ข้อกำหนดการให้กิจการอื่นใช้ความถี่ร่วมแล้ว แต่ยังไม่ประกาศใช้ เพื่อให้กิจการหลัก เข้าใจและยอมรับเรื่องการใช้งานความถี่ร่วมจากกิจการรอง และได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ระหว่างกิจการหลักและกิจการรอง เพื่อลดข้อปัญหาและข้อขัดแย้ง ดังนั้นในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ว่ากิจการวิทยุสมัครเล่นที่เราอยู่ในความถี่ที่เราเป็นกิจการรองจะได้รับสิทธิการใช้งานความถี่ แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองเรื่องการรบกวน และยังต้องไม่ทำให้รบกวนกับกิจการหลักอีกด้วย

2. ตอบไปแล้วในการอธิบายด้านบน
3. การตั้งสถานี Repeater เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในกิจการวิทยุสมัครเล่น ผมคิดว่าการตั้งสถานี Repeater นั้น กทช. รับพิจารณาฟังความเห็น ข้อเสนอของนักวิทยุสมัครเล่นครับ ถ้าเรามีเหตุผล ความจำเป็น แต่ขอให้ทำเป็นขั้นเป็นตอน มีความชัดเจน เท่าที่ได้ปรึกษากับ กทช. บางท่าน (ส่วนใหญ่) ท่านสนับสนุนกิจการวิทยุสมัครเล่นอยู่แล้ว
4. ตอบได้บางส่วนในข้อ 1
5. ในหลักการสามารถทำได้ครับ แต่ต้องสร้างความเข้าใจกับนักวิทยุสมัครเล่น
6. ข้อ 3 คงอธิบายได้
7. อย่างที่ได้อธิบายครับ เป็นคำถามที่ว่า เมื่อเราได้ใช้ความถี่ UHF แล้วเกิดปัญหาแบบนี้ เรา และ กทช จะแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อได้เห็นการแก้ปัญหาของสหรัฐอเมริกาไปแล้ว

73 de
HS2JFW


----- Original Message ----- From: weerawat
To: hamradio-list@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Friday, May 18, 2007 11:40 PM
Subject: [hamradio-list] Re: [hamradio-list] Re: [hamradio-list] ข่าวความคืบหน้ากรณีสถานี Repeater ความถี่ UHF 430MHz ของ US รวบกวนกิจการอื่น


Q: ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างล่ะ
จะเกิดอะไรขึ้นกับกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย
A:??????????????????????????????????
คิดก่อนตอบ :1.กิจการวิทยุสมัคเล่นในประเทศไทย กทช.จะให้ใช้ความถี่ช่วง 430MHz-450MHz ได้ด้วยหรือ?
2.ถ้าให้ใช้ได้ ให้เป็นกิจการหลักหรือกิจการรอง?
3.ไม่ว่าจะเป็นกิจการหลักหรือกิจการรอง ให้มี สถานี Repeater ที่ใช้ความถี่ช่วง 430MHz-450MHz ได้ด้วยหรือ?
4.ขณะนี้มีหน่วยงานใดใช้ความถี่ช่วงดังกล่าวข้างต้นอยู่แล้ว?และที่ความถี่ใด?สถานที่ใด?
5.ถ้ามี ตามข้อ 4.ก็คงต้องกลับไปที่ ข้อ 1.
6.ถ้าไม่มี ตามข้อ 4.ก็ต้องไปดูที่ ข้อ 3.
7.ขอค้นหาข้อมูลก่อนเพื่อแสดงความเห็นให้กับคำถามที่ว่า : Q: ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ...
73, HS7JJY.


===========================================================
The Ham Radio in Thailand mailing list
สมัครผ่าน Web : http://www.freelists.org/list/hamradio-list
อ่านข้อความย้อนหลัง : http://www.freelists.org/archives/hamradio-list
ติดต่อผู้ดูแล : hamradio-list-admins@xxxxxxxxxxxxx
===========================================================

Other related posts:

  • » [hamradio-list] =?windows-874?b?IFJlOiBbaGFtcmFkaW8tbGlzdF0goujSx6TH0sGk17rLuenSocOz1cq20rnVIFJl?==?windows-874?b?cGVhdGVyIKTH0sG21eggVUhGIDQzME1IeiCizacgVVMgw8e6oce5odSoodLDzdfouQ==?=