[haiku] Re: Rethinking the Haiku Distro Guidelines

  • From: "Axel Dörfler" <axeld@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: haiku@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 25 Oct 2009 16:37:51 +0100

Urias McCullough <umccullough@xxxxxxxxx> wrote:
> If everyone seems to agree, we can probably start this process ASAP.

+1

Bye,
   Axel.


Other related posts: