[haiku] How do I "git" a specific previous revision of Haiku?

  • From: Luposian <luposian@xxxxxxx>
  • To: haiku@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 25 Jul 2015 22:09:40 -0700

I know how to "git" the latest revision, but don't know how to "git" a specific
previous revision.

Luposian


Other related posts: