[haiku-i18n-zh] 回复:[haiku-i18n-zh] Re:[haiku-i18n-zh]_回复:[haiku-i18n-zh]_pppoe及Web+中文化___//Re:[haiku-i18n-zh]_回复:[haiku-i18n-zh]_Re:_Can_Haiku_has_more_than_one_partition?

  • From: <dxqwx1@xxxxxxxx>
  • To: "" <haiku-i18n-zh@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 07 Jan 2014 10:15:43 +0800

编译不成功...用的是最新的gcc2混合,没有找到source这个目录在系统目录下运行那两个命令都失败......能否编译一个可执行的..谢谢..对程序很外行
----- 原始邮件 -----
发件人:linlongzhou <linlongzhou@xxxxxxx>
收件人:haiku-i18n-zh@xxxxxxxxxxxxx
主题:[haiku-i18n-zh] 
Re:[haiku-i18n-zh]_回复:[haiku-i18n-zh]_pppoe及Web+中文化___//Re:[haiku-i18n-zh]_回复:[haiku-i18n-zh]_Re:_Can_Haiku_has_more_than_one_partition?
日期:2014年01月06日 22点04分

Other related posts: