[haiku-i18n-zh] Re: [haiku-i18n-zh] Haikuçåäæèçåå

  • From: <jcomee@xxxxxxxxx>
  • To: <haiku-i18n-zh@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 14 Nov 2012 08:28:16 +0800

æå!

ååååää,haikuosæäæååèçQtæåUI?-- Sent from my HP Pre3


On Nov 14, 2012 1:40, ééé <pengphei@xxxxxxxxx> wrote:

Haikuçåäæèçåå

2012å11æ12æ â HaikuéçéåéåèåååæäççåäåææèçæãåçääæèçåååçäåéåäæäåïHaikuéççåäéåçåçååãææèççäèççæäçäæçååèæäääçåçæèåååååãääååääïHaikuååääåçååååã

ææèçååäååæççæåæåïåäï
* éèäå - èäçääæèçåååïæääåä1000åäéèã
* èèåå - æäæääæçèèçåãåäåçäåKDLäçæQRäçã
* æäçç - BFSæäççæäååãæåNTFSææïäåæåçèååçææã
* çäèå - æåäåUSB OHCI éåïäåCPUçèåã
* æåå - æåäæåççèïäåæçéçæååæçåã
* ååä - ææä 10 éæåèåã
* çç - æåäçåéåææïææåäpcnetéåïäåææç IPv6 ææã
* OpenGL Kit - Mesa çgcc2çæææåä7.8.2ïègcc4çæææåä8.1.0-develã
* çç - æåäèæååèçåswapæäååéèã
* èééå - æääååæRadeon HD èçåIntel Extremeèçéçææã
* æççå - WPA/WPA2çææïæåäæççåéåææã

æåæåR1 Alpha4çäæïèåèwww.haiku-os.org/get-haiku/release-notes

èå Haiku R1 Alpha4
====================

* äè - ççéåïUSBïCDïèæéåïïèèéïwww.haiku-os.org/get-haiku
* éè - äèåçïèèéïwww.haiku-inc.org/order-disc.html


åä Haiku
====================

Haikuéççåæèåèïååä2001å8æ18åãéççææäåæåéçæäççHaikuæäææåèéææãHaikuçèèçåæäBeOSÂ
ïåäçæåççåïäææççæççåïåååæååã

æäéåæèææäHaiku, Inc.çååèéåææäèåçåäïHaikuware
åééçïäåHSAçççBeGeistertäèïåèæçççäååGoogle Code-inéçã


çHaikuääæäïæäææïæäææïæçåæçï
èåHaikuéèèèççåéïdev.haiku-os.org
æåäæïèåèwww.haiku-os.org


Haiku å HAIKU æåæHaiku, Inc.çåæïBeOS æ ACCESS CO., LTD çæååæã

èèHaikuåçïèæåè http://www.haiku-os.org/news/2012-11-12_haiku_release_1_alpha_4
--
æææåïåéèèã

Other related posts: