[haiku-development] Re: Tracker add-on Terminal opener

  • From: "Jonas Sundström" <jonas@xxxxxxxxxxx>
  • To: haiku-development@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 12 Aug 2009 03:53:00 +0200 CEST

"Axel Dörfler" <axeld@xxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:
 ...
> Me too. We already have "mountvolume" which could
> just take over this job easily.

I'm working on this. Will commit tomorrow.

/Jonas.


Other related posts: