[haiku-commits] r41034 - haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network

 • From: jonas@xxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 20 Mar 2011 02:26:08 +0100 (CET)

Author: kirilla
Date: 2011-03-20 02:26:07 +0100 (Sun, 20 Mar 2011)
New Revision: 41034
Changeset: https://dev.haiku-os.org/changeset/41034

Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/eo.catkeys
Log:
Catalog update for language eo.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/eo.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/eo.catkeys  2011-03-20 
01:26:03 UTC (rev 41033)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/eo.catkeys  2011-03-20 
01:26:07 UTC (rev 41034)
@@ -1,6 +1,7 @@
-1   esperanto    x-vnd.Haiku-Network   1594944329
+1   esperanto    x-vnd.Haiku-Network   547436306
 Adapter:    EthernetSettingsView      Adaptilo:
 Apply EthernetSettingsView      Daŭrigi
+Auto-configuring failed:    EthernetSettingsView      La aŭtomata 
agordo malsukcesis: 
 DHCP  EthernetSettingsView      DHCP
 DNS #1:    EthernetSettingsView      1-a DNS:
 DNS #2:    EthernetSettingsView      2-a DNS:
@@ -9,3 +10,5 @@
 Netmask:    EthernetSettingsView      Retmasko:
 OK   EthernetSettingsView      Bone
 Revert EthernetSettingsView      Malfari
+Static EthernetSettingsView      Maldinamika
+The net_server needs to run for the auto configuration!    
EthernetSettingsView      La reta servilo bezonas lanĉiĝi pro la aŭtomata 
agordo.


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r41034 - haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network - jonas