[haiku-commits] r41015 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/screen_savers/butterfly add-ons/screen_savers/debugnow add-ons/translators/bmp apps/activitymonitor apps/bootmanager ...

 • From: jonas@xxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 17 Mar 2011 22:41:16 +0100 (CET)

Author: kirilla
Date: 2011-03-17 22:41:16 +0100 (Thu, 17 Mar 2011)
New Revision: 41015
Changeset: https://dev.haiku-os.org/changeset/41015

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/butterfly/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/debugnow/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/bmp/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/clock/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/bluetooth/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/sk.catkeys
Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sk.catkeys
Log:
Catalog update for language sk.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/butterfly/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/butterfly/sk.catkeys    
            (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/butterfly/sk.catkeys    
2011-03-17 21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-ButterflyScreensaver    3604552753
+by Geoffry Song    Screensaver Butterfly      vytvoril Geoffry Song

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/debugnow/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/debugnow/sk.catkeys     
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/debugnow/sk.catkeys 
2011-03-17 21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-DebugNowScreensaver 822203648
+by Ryan Leavengood   Screensaver DebugNow      vytvoril Ryan Leavengood

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/bmp/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/bmp/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/bmp/sk.catkeys    
2011-03-17 21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-BMPTranslator    2497639570
+BMP Settings  BMPMain     Nastavenia MBP
+BMP image (MS format, %d bits BMPTranslator  Ignore missing closing round 
bracket  Obrázok BMP (formát MS, %d bitov)
+BMP image (OS/2 format, %d bits)    BMPTranslator      Obrázok BMP 
(formát OS/2, %d bitov)
+BMP image translator  BMPTranslator      Prekladač obrázkov BMP
+BMP image translator  BMPView     Prekladač obrázkov BMP
+BMP images   BMPTranslator      Obrázky BMP
+BMPTranslator Settings BMPTranslator      Nastavenia BMPTranslator
+Version %d.%d.%d, %s  BMPView     Verzia %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sk.catkeys          
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sk.catkeys  2011-03-17 
21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -0,0 +1,48 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   3275442606
+%.1f KB/s   DataSource       %.1f KB/s
+%.1f MB    DataSource       %.1f MB
+%.1f faults/s DataSource       %.1f výpadkov/s
+%lld ms    SettingsWindow     %lld ms
+%lld sec.   SettingsWindow     %lld sek.
+ActivityMonitor    Application name        Monitor aktivity
+Add graph   ActivityWindow     Pridať graf
+Additional items    ActivityView      Ďalšie položky
+Apps  DataSource       Aplikácie
+Block cache  DataSource       Bloková cache
+Block cache memory   DataSource       Bloková vyrovnávacia pamäť
+CPU  DataSource       CPU
+CPU usage   DataSource       Využitie CPU
+CPU usage (combined)  DataSource       Využitie CPU (kombinované)
+Cache DataSource       Vyrovnávacia pamäť
+Cached memory DataSource       Pamäť v cache
+File  ActivityWindow     Súbor
+Hide legend  ActivityView      Skryť legendu
+MB   DataSource       MB
+Media nodes  DataSource       Mediálne uzly
+Memory DataSource       Pamäť
+Network receive    DataSource       Sieť - prijaté
+Network send  DataSource       Sieť - odoslané
+P-faults    DataSource       P-fault
+Page faults  DataSource       Výpadky stránok
+Ports DataSource       Porty
+Quit  ActivityWindow     Ukončiť
+RX   DataSource   Shorter version for Receiving. RX
+Raw clipboard size   DataSource       Hrubá veľkosť schránky
+Receiving   DataSource       Prijíma sa
+Remove graph  ActivityView      Odstrániť graf
+Running applications  DataSource       Bežiace aplikácie
+Semaphores   DataSource       Semafory
+Sems  DataSource       Semafory
+Sending    DataSource       Posiela sa
+Settings    ActivityWindow     Nastavenia
+Settings…   ActivityWindow     Nastavenia...
+Show legend  ActivityView      Zobraziť legendu
+Swap  DataSource       Odkladací priestor
+Swap space   DataSource       Odkladací priestor
+TX   DataSource   Shorter version for Sending   TX
+Teams DataSource       Tímy
+Text clipboard size  DataSource       Veľkosť textovej schránky
+Threads    DataSource       Vlákna
+Update time interval: SettingsWindow     Časový interval aktualizácie:
+Used memory  DataSource       Využitá pamäť
+usage DataSource       využitie

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/sk.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/sk.catkeys    2011-03-17 
21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -0,0 +1,65 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-BootManager 140416535
+About to restore the Master Boot Record (MBR) of %disk from %file. Do you wish 
to continue?  BootManagerController  Don't translate the place holders: 
%disk and %file   Chystáte sa obnoviť MBR disku %disk zo súboru %file. 
Chcete pokračovať?
+About to write the boot menu to disk. Are you sure you want to continue?    
BootManagerController      Chystá sa zápis menu zavádzača na disk. Ste si 
istý, že chcete pokračovať?
+About to write the following boot menu to the boot disk (%s). Please verify 
the information below before continuing.  BootManagerController      
Chystá sa zápis nasledovného menu zavádzača na zavádzací disk (%s). Prosím, 
overte nasledovné informácie predtým, než budete pokračovať.
+After five seconds   DefaultPartitionPage      Po piatich sekundách
+After four seconds   DefaultPartitionPage      Po štyroch sekundách
+After one minute    DefaultPartitionPage      Po jednej minúte
+After one second    DefaultPartitionPage      Po jednej sekunde
+After three seconds  DefaultPartitionPage      Po troch sekundách
+After two seconds   DefaultPartitionPage      Po dvoch sekundách
+An error occurred writing the boot menu. The Master Boot Record might be 
destroyed, you should restore the MBR now!  BootManagerController      
Vyskytla sa chyba počas zapisovania menu zavádzača. MBR môže byť zničený. Mali 
by ste ihneď obnoviť MBR!
+At least one partition must be selected!    BootManagerController      
Musí byť vybraná aspoň jedna disková oblasť!
+Back  BootManagerController  Button Späť
+Backup Master Boot Record   BootManagerController  Title  Zálohovať MBR
+Boot Manager is unable to read the partition table!  BootManagerController  
    Správca zavádzania nedokáže prečítať tabuľku oblastí!
+BootManager  Application name        Správca zavádzania
+Cannot access! DrivesPage   Cannot install Nie je možný prístup!
+Default Partition   DefaultPartitionPage  Title  Prevolená disková oblasť
+Default Partition:   DefaultPartitionPage  Menu field label    
Predvolená oblasť
+Done  BootManagerController  Button Hotovo
+Drives DrivesPage   Title  Disky
+Error reading partition table BootManagerController  Title  Chyba pri 
čítaní tabuľky oblastí
+File: FileSelectionPage    Text control label   Súbor
+Hard Drive   DrivesPage   Default disk name    Pevný disk
+Immediately  DefaultPartitionPage      Okamžite
+Install    DrivesPage   Button Nainštalovať
+Installation of boot menu completed  BootManagerController  Title  
Inštalácia menu zavádzača dokončená
+Installation of boot menu failed    BootManagerController  Title  
Inštalácia menu zavádzača zlyhala
+Never DefaultPartitionPage      Nikdy
+Next  WizardView   Button Ďalej
+No space available!  DrivesPage   Cannot install Nie je voľné miesto!
+OK   BootManagerController  Button OK
+Old Master Boot Record Saved failure  BootManagerController  Title  Zlyhalo 
uloženie starého MBR
+Old Master Boot Record saved  BootManagerController  Title  Starý MBR je 
uložený
+Partition table not compatible BootManagerController  Title  Tabuľka oblastí 
nie je kompatibilná
+Partitions   DefaultPartitionPage  Pop up menu title    Oblasti
+Partitions   PartitionsPage Title  Oblasti
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
BootManagerController      Prosím, nájdite súbor s uloženým MBR, z ktorého 
chcete obnoviť MBR. Tento súbor bol vytvorený, keď ste prvýkrát nainštalovali 
Správcu zavádzania.
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
UninstallPage      Prosím, nájdite súbor s uloženým MBR, z ktorého chcete 
obnoviť MBR. Tento súbor bol vytvorený, keď ste prvýkrát nainštalovali Správcu 
zavádzania.
+Please select the drive you want the boot manager to be installed to or 
uninstalled from.   DrivesPage       Prosím, vyberte disk, kam chcete 
nainštalovať alebo odinštalovať správcu zavádzania.
+Please specify a default partition and a timeout.\nThe boot menu will load the 
default partition after the timeout unless you select another partition. You 
can also have the boot menu wait indefinitely for you to select a 
partition.\nKeep the 'ALT' key pressed to disable the timeout at boot time.   
 DefaultPartitionPage      Prosím, uveďte predvolenú diskovú oblasť a 
časový interval.\nMenu zavádzača načíta predvolenú oblasť po vypršaní intervalu 
ak si nevyberiete inú. Môžete tiež nechať menu čakať bez intervalu, kým sami 
nezvolíte oblasť\nAk chcete vypnúť časový interval pri zavádzaní, držte 
stlačený kláves „Alt“.
+Previous    WizardView   Button Späť
+Quit  DrivesPage   Button Ukončiť
+Restore MBR  BootManagerController  Button Obnoviť MBR
+Select FileSelectionPage    Button Vybrať
+Summary    BootManagerController  Title  Zhrnutie
+The Master Boot Record (MBR) of the boot device:\n\t%s\nwill now be saved to 
disk. Please select a file to save the MBR into.\n\nIf something goes wrong 
with the installation or if you later wish to remove the boot menu, simply run 
the bootman program and choose the 'Uninstall' option. BootManagerController  
    MBR zavádzacieho zariadenia:\n\t%s\nsa teraz uloží na disk. Prosím, 
zvoľte súbor, kam sa uloží MBR.\n\nAk sa niečo v inštalácii pokazí alebo 
jednoducho nekôr budetechcieť odstrániť menu zavádzača, jednoducho spustite 
program Správca zavádzania a zvoľte možnosť „Odinštalovať“.
+The Master Boot Record could not be restored! BootManagerController      
MBR nebolo možné obnoviť!
+The Master Boot Record of the boot device (%DISK) has been successfully 
restored from %FILE.  BootManagerController      MBR zavádzacieho 
zariadenia (%DISK) bol úspešne obnovený zo súboru %FILE.
+The boot manager has been successfully installed on your system.    
BootManagerController      Správca zavádzania bol úspešne nainštalovaný na 
váš systém.
+The following partitions were detected. Please check the box next to the 
partitions to be included in the boot menu. You can also set the names of the 
partitions as you would like them to appear in the boot menu.  PartitionsPage 
    Boli zistené nasledovné oblasti. Prosím, zaškrtnite pole vedľa oblastí, 
ktoré chcete zahrnúť do menu zavádzača. Môžete tiež nastaviť názvy oblastí, aké 
chcete aby sa zobrazovali v menu zavádzača.
+The old Master Boot Record could not be saved to %s  BootManagerController  
    Starý MBR nebolo možné uložiť do %s
+The old Master Boot Record was successfully saved to %s.    
BootManagerController      Starý MBR bol úspešne uložený do %s.
+The partition table of the first hard disk is not compatible with Boot 
Manager.\nBoot Manager needs 2 KB available space before the first partition.  
BootManagerController      Tabuľka oblastí prvého disku nie je 
kompatibilná so Správcom zavádzania.\nSprávca zavádzania potrebuje 2 KB voľného 
miesta pred prvou oblasťou.
+Timeout: %s  DefaultPartitionPage      Časový interval: %s
+USB Drive   DrivesPage   Default disk name    Disk USB
+Uninstall   DrivesPage   Button Odinštalovať
+Uninstall Boot Manager UninstallPage  Title  Odinštalovať Správcu zavádzania
+Uninstall boot manager BootManagerController  Title  Odinštalovať Správcu 
zavádzania
+Uninstallation of boot menu completed BootManagerController  Title  
Odinštalovanie menu zavádzača dokončené
+Uninstallation of boot menu failed   BootManagerController  Title  
Odinštalovanie menu zavádzača zlyhalo
+Unknown    LegacyBootMenu Text is shown for an unknown partition type   
Neznámy
+Unnamed %d   LegacyBootMenu Default name of a partition whose name could 
not be read from disk; characters in codepage 437 are allowed only Nepomenovaný 
%d
+Update DrivesPage   Button Aktualizovať
+Write boot menu    BootManagerController  Button Zapísať menu zavádzača

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sk.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sk.catkeys 2011-03-17 21:41:16 UTC 
(rev 41015)
@@ -0,0 +1,14 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-CDPlayer  1556801578
+Audio CD    CDPlayer        Zvukové CD
+CD   CDPlayer        CD
+CD drive is empty   CDPlayer        Mechanika CD je prázdna
+CDPlayer    Application name        Prehrávač CD
+Disc: %ld:%.2ld / %ld:%.2ld  CDPlayer        Disk: %ld:%.2ld / 
%ld:%.2ld
+Disc: --:-- / --:--  CDPlayer        Disk: --:-- / --:--
+Disc: 88:88 / 88:88  CDPlayer        Disk: 88:88 / 88:88
+It appears that there are no CD drives on your computer or there is no system 
software to support one. Sorry. CDPlayer        Zdá sa, že váš počítač 
neobsahuje mechaniky CD a nemáte systémový softvér, ktorý by ich poskytol. 
Ľutujeme.
+OK   CDPlayer        OK
+Track %whichTrack%: %trackAt% CDPlayer        Stopa %whichTrack%: 
%trackAt%
+Track: %ld:%.2ld / %ld:%.2ld  CDPlayer        Stopa: %ld:%.2ld / 
%ld:%.2ld
+Track: --:-- / --:--  CDPlayer        Stopa: --:-- / --:--
+Track: 88:88 / 88:88  CDPlayer        Stopa: 88:88 / 88:88

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/clock/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/clock/sk.catkeys               
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/clock/sk.catkeys   2011-03-17 21:41:16 UTC 
(rev 41015)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Clock    1246691824
+Clock Application name        Hodiny

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sk.catkeys 2011-03-17 
21:40:53 UTC (rev 41014)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sk.catkeys 2011-03-17 
21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -1,6 +1,5 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-ProcessController  769318393
+1   slovak x-vnd.Haiku-ProcessController  1732034014
 (c) 1996-2001 Georges-Edouard Berenger, berenger@xxxxxxxxxxxx\n    
ProcessController        (c) 1996-2001 Georges-Edouard Berenger, 
berenger@xxxxxxxxxxxx\n
-About ProcessController        O aplikácii
 About ProcessController…    ProcessController        O Správcovi 
procesov
 Cancel ProcessController        Zrušiť
 Custom priority    ProcessController        Vlastná priorita
@@ -24,9 +23,8 @@
 OK   ProcessController        OK
 Ok!  ProcessController        OK
 Please confirm ProcessController        Prosím, potvrďte
-ProcessController   ProcessController        Správca procesov
+ProcessController   Application name        Správca procesov
 ProcessController is already installed in Deskbar.   ProcessController    
    Správca procesov je už v Paneli nainštalovaný.
-ProcessController\n\nCopyright 1997-2001,\nGeorges-Edouard 
Berenger.\n\nCopyright © 2007 Haiku, Inc.\n ProcessController        
Správca procesov\n\nCopyright 1997-2001,\nGeorges-Edouard 
Berenger.\n\nCopyright © 2007 Haiku, Inc.\n
 Processor %d  ProcessController        Procesor %d
 Quit an application  ProcessController        Ukončiť aplikáciu
 Quit application    ProcessController        Ukončiť aplikáciu

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/sk.catkeys 2011-03-17 21:40:53 UTC 
(rev 41014)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/sk.catkeys 2011-03-17 21:41:16 UTC 
(rev 41015)
@@ -1,6 +1,6 @@
-1   slovak x-vnd.mahlzeit.webwatch 1917465476
-About… WatchView        O aplikácii
+1   slovak x-vnd.mahlzeit.webwatch 2519809686
+About WatchView        O aplikácii
 OK   WatchView        OK
 Quit  WatchView        Ukončiť
-WatchView   WatchView        WatchView
+WebWatch    Application name        Webové hodiny
 WebWatch %1\nAn internet time clock for your Deskbar\n\nCreated by Matthijs 
Hollemans\nmahlzeit@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\nThanks to Jason Parks for his 
help.\n WatchView        WebWatch %1\nHodiny internetového času pre váš 
Panel\n\nVytvoril Matthijs 
Hollemans\nmahlzeit@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\nPoďakovanie za pomoc: Jason Parks\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/sk.catkeys    2011-03-17 
21:40:53 UTC (rev 41014)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/sk.catkeys    2011-03-17 
21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   slovak x-vnd.Be-WORK  1596664125
+1   slovak x-vnd.Be-WORK  1957140244
 About Workspaces…   Workspaces       O Pracovných plochách
 Always on top Workspaces       Vždy na vrchu
 Auto-raise   Workspaces       Automaticky aktivovať
@@ -9,5 +9,5 @@
 Show window border   Workspaces       Zobraziť okraj okna
 Show window title   Workspaces       Zobraziť titulný pruh okna
 Usage: %s [options] [workspace]\nwhere \"options\" is one of:\n 
--notitle\t\ttitle bar removed. border and resize kept.\n 
--noborder\t\ttitle, border, and resize removed.\n --avoidfocus\t\tprevents 
the window from being the target of keyboard events.\n --alwaysontop\t\tkeeps 
window on top\n --notmovable\t\twindow can't be moved around\n 
--autoraise\t\tauto-raise the workspace window when it's at the screen corner\n 
 --help\t\tdisplay this help and exit\nand \"workspace\" is the number of the 
Workspace to which to switch (0-31)\n Workspaces       Použitie: %s 
[voľby] [plocha]\n, kde „voľby“ sú jedným z:\n --notitle\t\tOdstránený titulný 
pruh. Okraj a zmena veľkosti ponechané.\n --noborder\t\tOdstránený titulný 
pruh, okraj a zmena veľkosti.\n --avoidfocus\t\tZabraňuje oknu, aby bolo cieľom 
udalostí z klávesnice.\n --alwaysontop\t\tUdržiava okno na vrchu.\n 
--notmovable\t\tOkno nie je možné presúvať.\n --autoraise\t\tAutomaticky 
aktivovať okno prac
 ovnej plochy, keď je na okraji obrazovky.\n --help\t\tZobraziť tohto Pomocníka 
a skončiť.\na „plocha“ je číslo Pracovnej plochy, na ktorú sa prepnúť (0-31)\n
-Workspaces   Workspaces       Pracovné plochy
+Workspaces   Application name        Pracovné plochy
 Workspaces\nwritten by %1, and %2.\n\nCopyright %3, Haiku.\n\nSend windows 
behind using the Option key. Move windows to front using the Control key.\n 
Workspaces       Pracovné plochy\nnapísali %1 a %2.\n\nCopyright %3, 
Haiku.\n\nPosielanie okien do pozadia pomocou klávesu Option. Presúvanie okien 
do popredia pomocou klávesu Control.\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/kits/bluetooth/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/kits/bluetooth/sk.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/kits/bluetooth/sk.catkeys 2011-03-17 21:41:16 UTC 
(rev 41015)
@@ -0,0 +1,88 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Bluetooth  3550394259
+#CommandFailed#Not Valid name RemoteDevice      #PríkazZlyhal#Neplatný 
názov
+#NoOwnerError#Not Valid name  RemoteDevice      
#ChybaNeexistujeVlastník#Neplatný názov
+#NotCompletedRequest#Not Valid name  RemoteDevice      
#NedokončenáPožiadavka#Neplatný názov
+#ServerNotReady#Not Valid name RemoteDevice      #ServerNepripravený#Nie 
je platný názov
+(reserved)   DeviceClass       (vyhradené)
+1-17% utilized DeviceClass       1-17% využitých
+17-33% utilized    DeviceClass       17-33% využitých
+33-50% utilized    DeviceClass       33-50% využitých
+50-67% utilized    DeviceClass       50-67% využitých
+67-83% utilized    DeviceClass       67-83% využitých
+83-99% utilized    DeviceClass       83-99% využitých
+Audio DeviceClass       Zvuk
+Audio/Video  DeviceClass       Zvuk/video
+Camcorder   DeviceClass       Kamera
+Camera DeviceClass       Fotoaparát
+Capturing   DeviceClass       Zachytávanie
+Car audio   DeviceClass       Zvukový systém vozidla
+Card reader  DeviceClass       Čítačka kariet
+Cellular    DeviceClass       Mobilné zariadenie
+Combo keyboard/pointing device DeviceClass       Kombo 
klávesnica/polohovacie zariadenie
+Common ISDN access   DeviceClass       Bežný prístup ISDN
+Computer    DeviceClass       Počítač
+Controller   DeviceClass       Ovládač
+Cordless    DeviceClass       Bezdrôtový
+Desktop workstation  DeviceClass       Pracovná stanica
+Device conforms to the headset profile DeviceClass       Zariadenie 
zodpovedá headset profilu
+Digitizer tablet    DeviceClass       Tablet
+Display    DeviceClass       Displej
+Doll/Action figure   DeviceClass       Bábika/akčná figúrka
+Fully available    DeviceClass       Plne dostupné
+Game  DeviceClass       Hra
+Gamepad    DeviceClass       Gamepad
+Gaming/Toy   DeviceClass       Hra/hračka
+Glasses    DeviceClass       Okuliare
+Handheld    DeviceClass       Handheld
+Hands-free   DeviceClass       Hands-free
+Headphones   DeviceClass       Slúchadlá
+Helmet DeviceClass       Helma
+HiFi audio device   DeviceClass       Zvukové zariadenie HiFi
+Imaging    DeviceClass       Obraz
+Information  DeviceClass       Informácie
+Invalid device class!\n    DeviceClass       Neplatná trieda 
zariadenia!\n
+Jacket DeviceClass       Bunda
+Joystick    DeviceClass       Joystick
+Keyboard    DeviceClass       Klávesnica
+LAN access   DeviceClass       Prístup k sieti LAN
+Laptop DeviceClass       Notebook
+Loudspeaker  DeviceClass       Reproduktor
+Major class:  DeviceClass       Hlavná trieda:
+Microphone   DeviceClass       Mikrofón
+Minor class:  DeviceClass       Vedľajšia trieda:
+Miscellaneous DeviceClass       Rôzne
+Networking   DeviceClass       Sieťové zariadenie
+No service available  DeviceClass       Nie je dostupná služba
+Not implemented    RemoteDevice      Neimplementované
+Object transfer    DeviceClass       Prenos objektov
+Pager DeviceClass   A small radio device to receive short text messages   
Pager
+Palm  DeviceClass   A palm-held device   Palm-held
+Peripheral   DeviceClass       Periférne zariadenie
+Phone DeviceClass       Telefón
+Pointing device    DeviceClass       Polohovacie zariadenie
+Portable audio DeviceClass       Prenosné zvukové zariadenie
+Positioning  DeviceClass       Umiestnenie
+Printer    DeviceClass       Tlačiareň
+Remote control DeviceClass       Diaľkové ovládanie
+Rendering   DeviceClass       Vykresľovanie
+Robot DeviceClass       Robot
+SIM card reader    DeviceClass       Čítačka SIM kariet
+Scanner    DeviceClass       Skener
+Sensing device DeviceClass       Senzorové zariadenie
+Server DeviceClass       Server
+Service classes:    DeviceClass       Triedy služieb:
+Set-top box  DeviceClass       Set-top box
+Smart phone  DeviceClass       Smartfón
+Telephony   DeviceClass       Telefónia
+Uncategorized DeviceClass       Nekategorizované
+Unknown (reserved) minor device class DeviceClass       Neznáma 
(vyhradené) vedľajšia trieda zariadenia
+Unspecified  DeviceClass       Neuvedené
+VCR  DeviceClass       Videorekordér
+Vehicle    DeviceClass       Vozidlo
+Video camera  DeviceClass       Videokamera
+Video conferencing   DeviceClass       Videokonferencia
+Video display and loudspeaker DeviceClass       Displej a reproduktor
+Video monitor DeviceClass       Monitor
+Wearable    DeviceClass   A wearable computer   Počítač v oblečení
+Wired modem or voice gateway  DeviceClass       Modem s drôtovým 
pripojením alebo hlasová brána
+Wrist watch  DeviceClass       Náramkové hodinky

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sk.catkeys         
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sk.catkeys 2011-03-17 
21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -0,0 +1,43 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Appearance 3129065638
+Antialiasing  APRWindow        Antialiasing
+Antialiasing menu   AntialiasingSettingsView        Menu 
antialiasing
+Antialiasing type:   AntialiasingSettingsView        Typ 
antialiasingu:
+Appearance   Application name        Vzhľad
+Colors APRWindow        Farby
+Control background   Colors tab       Pozadie ovládacieho prvku
+Control border Colors tab       Okraj ovládacieho prvku
+Control highlight   Colors tab       Zvýraznenie ovládacieho prvku
+Control text  Colors tab       Text ovládacieho prvku
+Defaults    APRWindow        Predvoľby
+Document background  Colors tab       Pozadie dokumentu
+Document text Colors tab       Text dokumentu
+Failure    Colors tab       Zlyhanie
+Glyph hinting: AntialiasingSettingsView        Tipy grafém:
+Grayscale   AntialiasingSettingsView        Stupne šedej
+Hinting menu  AntialiasingSettingsView        Menu s tipmi
+Inactive window tab  Colors tab       Záložka neaktívneho okna
+Inactive window tab text    Colors tab       Text záložky 
neaktívneho okna
+LCD subpixel  AntialiasingSettingsView        LCD subpixel
+Menu background    Colors tab       Pozadie menu
+Menu item text Colors tab       Text položky menu
+Monospaced fonts only AntialiasingSettingsView        Iba písma s 
pevnou šírkou znaku
+Navigation base    Colors tab       Základ navigácie
+Navigation pulse    Colors tab       Pulz navigácie
+Off  AntialiasingSettingsView        Vypnuté
+On   AntialiasingSettingsView        Zapnuté
+Panel background    Colors tab       Pozadie panelu
+Panel text   Colors tab       Text panelu
+Reduce colored edges filter strength: AntialiasingSettingsView        
Zmenšiť silu filtra farebných hrán
+Revert APRWindow        Vrátiť
+Selected menu item background Colors tab       Pozadie položky 
zvoleného menu
+Selected menu item border   Colors tab       Okraj vybranej položky 
menu
+Selected menu item text    Colors tab       Text položky zvoleného 
menu
+Shadow Colors tab       Tieň
+Shine Colors tab       Svit
+Strong AntialiasingSettingsView        Hrubý
+Subpixel based anti-aliasing in combination with glyph hinting is not 
available in this build of Haiku to avoid possible patent issues. To enable 
this feature, you have to build Haiku yourself and enable certain options in 
the libfreetype configuration header.  AntialiasingSettingsView        
Subpixlový antialiasing v kombinácii s tipmi grafém nie je dostupný v tomto 
zostavení Haiku, aby sme sa vyhli možným patentovým problémom. Ak chcete zapnúť 
túto možnosť, musíte si Haiku zostaviť sami a zapnúť určité voľby v 
konfiguračných hlavičkách libfreetype.
+Success    Colors tab       Úspešné
+Tooltip background   Colors tab       Pozadie tipov
+Tooltip text  Colors tab       Text tipu
+Window tab   Colors tab       Záložka okna
+Window tab text    Colors tab       Text záložky okna

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/sk.catkeys    
2011-03-17 21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -0,0 +1,25 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Backgrounds 400911656
+All workspaces Main View        Všetky pracovné plochy
+Apply Main View        Použiť
+Backgrounds  Application name        Pozadia
+Center Main View        Stred
+Current workspace   Main View        Aktuálna pracovná plocha
+Default    Main View        Predvolené
+Default folder Main View        Predvolený priečinok
+Folder:    Main View        Priečinok:
+Icon label outline   Main View        Obrys titulku ikony
+Image: Main View        Obrázok:
+Manual Main View        Ručne
+None  Main View        Žiadne
+Other folder… Main View        Iný priečinok...
+Other… Main View        Iné...
+Placement:   Main View        Umiestnenie
+Preview    Main View        Náhľad
+Resolution:  Image Filepanel     Rozlíšenie:
+Revert Main View        Vrátiť
+Scale to fit  Main View        Zmeniť veľkosť, aby zodpovedala
+Select Main View        Vybrať
+Tile  Main View        Dlaždice
+X:   Main View        X:
+Y:   Main View        Y:
+pick one    Main View        vyberte jedno

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/sk.catkeys         
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/sk.catkeys 2011-03-17 
21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -0,0 +1,61 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-BluetoothPrefs   924856438
+15 secs    Settings view      15 sekúnd
+61 secs    Settings view      61 sekúnd
+About Bluetooth…    Window     O aplikácii Bluetooth...
+Add device to list   Inquiry panel      Pridať zariadenie do zoznamu
+Add…  Remote devices     Pridať...
+Always ask   Settings view      Vždy sa pýtať
+As blocked   Remote devices     Ako blokované
+Authenticate  Extended local device view       Autentifikovať
+Bluetooth   Application name        Bluetooth
+Check that the Bluetooth capabilities of your remote device are activated. 
Press 'Inquiry' to start scanning. The needed time for the retrieval of the 
names is unknown, although should not take more than 3 seconds per device. 
Afterwards you will be able to add them to your main list, where you will be 
able to pair with them. Inquiry panel      Zistiť, či sú schopnosti 
Bluetooth vášho vzdialeného zariadenia aktivované. Stlačením „Zistenie“ 
spustíte hľadanie. Potrebný čas na zistenie názvov nie je známy, ale nemal by 
byť dlhší ako 3 sekundy na zariadenie. Potom ich budete môcť pridať do svojho 
hlavného zoznamu, kde sa s nimi budete môcť spárovať.
+Connections & channels…    Window     Spojenia a kanály...
+Default inquiry time: Settings view      Predvolený čas zisťovania:
+Defaults    Window     Predvolené
+Desktop    Settings view      Plocha
+Disconnect   Remote devices     Odpojiť
+Discoverable  Extended local device view       Objaviteľné
+From all devices    Settings view      Zo všetkých zariadení
+Haiku Bluetooth system, (ARCE)\n\nCreated by Oliver Ruiz Dorantes\n\nWith 
support of:\n\t- Mika Lindqvist\n\t- Adrien Destugues\n\t- Maksym 
Yevmenkin\n\nThanks to the individuals who helped...\n\nShipping/donating 
hardware:\n\t- Henry Jair Abril Florez (el Colombian)\n\t\t& Stefanie 
Bartolich\n\t- Edwin Erik Amsler\n\t- Dennis d'Entremont\n\t- Luroh\n\t- Pieter 
Panman\n\nEconomically:\n\t- Karl vom Dorff, Andrea Bernardi (OSDrawer),\n\t- 
Matt M, Doug F, Hubert H,\n\t- Sebastian B, Andrew M, Jared E,\n\t- Frederik H, 
Tom S, Ferry B,\n\t- Greg G, David F, Richard S, Martin W:\n\nWith 
patches:\n\t- Michael Weirauch\n\t- Fredrik Ekdahl\n\t- Raynald Lesieur\n\t- 
Andreas Färber\n\t- Joerg Meyer\nTesting:\n\t- Petter H. Juliussen\nWho gave me 
all the knowledge:\n\t- the yellowTAB team  main      Haiku Bluetooth 
system, (ARCE)\n\nVytvoril Oliver Ruiz Dorantes\n\nS podporou:\n\t- Mika 
Lindqvist\n\t- Adrien Destugues\n\t- Maksym Yevmenkin\n\nVďaka jednotlivcom, 
ktorí pomohli...\n\nPosky
 tli/darovali hardvér:\n\t- Henry Jair Abril Florez (el Colombian)\n\t\t& 
Stefanie Bartolich\n\t- Edwin Erik Amsler\n\t- Dennis d'Entremont\n\t- 
Luroh\n\t- Pieter Panman\n\nEconomically:\n\t- Karl vom Dorff, Andrea Bernardi 
(OSDrawer),\n\t- Matt M, Doug F, Hubert H,\n\t- Sebastian B, Andrew M, Jared 
E,\n\t- Frederik H, Tom S, Ferry B,\n\t- Greg G, David F, Richard S, Martin 
W:\n\nSo záplatami:\n\t- Michael Weirauch\n\t- Fredrik Ekdahl\n\t- Raynald 
Lesieur\n\t- Andreas Färber\n\t- Joerg Meyer\nTesting:\n\t- Petter H. 
Juliussen\nVšetky vedomosti mi poskytol:\n\t- the yellowTAB team
+Handheld    Settings view      Handheld
+Help  Window     Pomoc
+Identify host as:   Settings view      Identifikovať hostiteľa ako...
+Identify us as...   Settings view      Identifikovať sa ako...
+Incoming connections policy:  Settings view      Politika 
prichádzajúcich spojení:
+Inquiry    Inquiry panel      Zistenie
+Laptop Settings view      Notebook
+Local devices found on system: Settings view      Lokálne zariadenia 
nájdené na systéme:
+Manufacturer: Device View       Výrobca:
+OK   main      OK
+Only from trusted devices   Settings view      Iba z dôveryhodných 
zariadení
+Pair… Remote devices     Spárovať...
+Pick LocalDevice...  Settings view      Vybrať lokálne zariadenie...
+Policy...   Settings view      Politika...
+Quit  main      Ukončiť
+Refresh LocalDevices… Window     Obnoviť lokálne zariadenia...
+Refresh…    Remote devices     Obnoviť...
+Remaining %1 seconds  Inquiry panel      Zostáva %1 sekúnd
+Remote devices Window     Vzdialené zariadenia
+Remote devices list…  Window     Zoznam vzdialených zariadení
+Remove Remote devices     Odstrániť
+Retrieving name of %1 Inquiry panel      Zisťuje sa názov %1
+Retrieving names...  Inquiry panel      Získavajú sa názvy...
+Revert Window     Vrátiť
+Scanning completed.  Inquiry panel      Hľadanie dokončené.
+Scanning progress   Inquiry panel      Priebeh hľadania
+Server Settings view      Server
+Server Window     Server
+Service classes:    Device View       Triedy služieb:
+Settings    Window     Nastavenia
+Show bluetooth console…    Window     Zobraziť konzolu bluetooth...
+Show name   Extended local device view       Zobraziť názov
+Smart phone  Settings view      Smartfón
+Start bluetooth services…   Window     Spustiť služby bluetooth...
+Start please  main      Prosím, začnite
+Starting scan...    Inquiry panel      Začína hľadanie...
+Stop bluetooth services…    Window     Zastaviť zariadenia bluetooth...
+There isn't any Bluetooth LocalDevice registered on the system.    Inquiry 
panel      Na systéme nie je registrované žiadne lokálne zariadenie 
Bluetooth
+View  Window     Zobraziť
+Work offline  main      Pracovať offline
+bluetooth_server has not been found running on the system. Should be started, 
or stay offline main      Bolo zistené, že na systéme nebeží 
bluetooth_server. Môžete ho spustiť alebo zostať offline.
+packets:    Device View       pakety:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/sk.catkeys    
2011-03-17 21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -0,0 +1,20 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-CPUFrequencyPref  1238067743
+CPU frequency status view   CPU Frequency View       Zobrazenie 
stavy frekvencie CPU
+CPUFrequency  Application name        Frekvencia CPU
+CPUFrequency\n\twritten by Clemens Zeidler\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n  
Status view       CPUFrequency\n\tnapísal Clemens Zeidler\n\tCopyright 
2009, Haiku, Inc.\n
+Defaults    Pref Window       Predvoľby
+Dynamic performance  Status view       Dynamický výkon
+Dynamic stepping    CPU Frequency View       Dynamické krokovanie
+High performance    Status view       Vysoký výkon
+Install replicant into Deskbar CPU Frequency View       Nainštalovať 
replikant do Panelu
+Integration time [ms]:     CPU Frequency View       Čas integrácie 
[ms]:
+Launching the CPU frequency preflet failed.\n\nError: Status view       
Spustenie konfiguračného apletu Frekvencia CPU zlyhalo\n\nChyba:
+Low energy   Status view       Nízky odber
+Ok   Status view       OK
+Open Speedstep preferences…  Status view       Otvoriť nastavenia 
Speedstep...
+Quit  Status view       Ukončiť
+Revert Pref Window       Vrátiť
+Set state   Status view       Nastaviť stav
+Step up by CPU usage  Color Step View     Krokovať podľa využitia CPU
+Stepping policy    CPU Frequency View       Politika krokovania
+Stepping policy:    CPU Frequency View       Politika krokovania:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/sk.catkeys      
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/sk.catkeys  
2011-03-17 21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -0,0 +1,23 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-DataTranslations  851864743
+About DataTranslations        O aplikácii
+An item named '%name' already exists in the Translators folder! Shall the 
existing translator be overwritten? DataTranslations        Položka 
„%name“ už existuje v priečinku Translators! Má sa existujúci prekladač 
prepísať?
+Cancel DataTranslations        Zrušiť
+Could not install %s:\n%s   DataTranslations        Nebolo možné 
nainštalovať %s:\n%s
+DataTranslations    Application name        Preklad dát
+DataTranslations - Error    DataTranslations        Preklad dát - 
chyba
+DataTranslations - Note    DataTranslations        Preklad dát - 
poznámka
+DataTranslations\n\twritten by Oliver Siebenmarck and others\n\tCopyright 
2002-2010, Haiku Inc. All rights reserved.\n DataTranslations        
DataTranslations\n\tnapísal Oliver Siebenmarck a ďalší\n\tCopyright 2002-2010, 
Haiku Inc. Všetky práva vyhradené.\n
+Icon  DataTranslations        Ikona
+Info  DataTranslations        Info
+Info: DataTranslations        Info:
+Info… DataTranslations        Info...
+Name: DataTranslations        Názov:
+Name:\t%s \nVersion:\t%ld.%ld.%ld\nInfo:\t%s\n\nPath:\n%s\n  
DataTranslations        Názov:\t%s 
\nVerzia:\t%ld.%ld.%ld\nInfo:\t%s\n\nCesta:\n%s\n
+OK   DataTranslations        OK
+Overwrite   DataTranslations        Prepísať
+Panel Info   DataTranslations        Info panelu
+Path: DataTranslations        Cesta:
+The item '%name' does not appear to be a Translator and will not be installed. 
DataTranslations        Zdá sa, že položka „%name“ nie je prekladač a 
nebude nainštalovaná.
+The new translator has been installed successfully.  DataTranslations    
    Nový prekladač bol úspešne nainštalovaný.
+Translation Settings\n\nUse this control panel to set values that 
various\ntranslators use when no other settings are specified\nin the 
application.  DataTranslations        Nastavenia prekladu\n\nTento 
ovládací panel používajte na nastavenie hodnôt, ktoré\nrozličné prekladače 
používajú, keď v tejto aplikácii\nnie sú uvedené žiadne ďalšie nastavenia.
+Version:    DataTranslations        Verzia:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/sk.catkeys          
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/sk.catkeys  2011-03-17 
21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-DeskbarPreferences 1592752072
+Deskbar    Application name        Panel

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/sk.catkeys  2011-03-17 
21:40:53 UTC (rev 41014)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/sk.catkeys  2011-03-17 
21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -1,9 +1,9 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-Keyboard  914649575
+1   slovak x-vnd.Haiku-Keyboard  1112507387
 Defaults    KeyboardWindow     Predvolené
 Delay until key repeat KeyboardView      Interval do začiatku opakovania 
klávesu
 Fast  KeyboardView      Rýchlo
 Key repeat rate    KeyboardView      Rýchlosť opakovania kláves
-Keyboard    KeyboardWindow     Klávesnica
+Keyboard    Application name        Klávesnica
 Long  KeyboardView      Dlhý
 OK   KeyboardApplication       OK
 Revert KeyboardWindow     Vrátiť

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/sk.catkeys   2011-03-17 
21:40:53 UTC (rev 41014)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/sk.catkeys   2011-03-17 
21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-Locale   250177593
+1   slovak x-vnd.Haiku-Locale   1708263557
 12 hour    TimeFormatSettings       12-hodinový
 24 hour    TimeFormatSettings       24-hodinový
 Available languages  Locale Preflet Window      Dostupné jazyky
@@ -10,6 +10,7 @@
 Formatting   Locale Preflet Window      Formátovanie
 Full format:  TimeFormatSettings       Plný formát:
 Language    Locale Preflet Window      Jazyk
+Locale Application name        Locale
 Locale Locale Preflet     Locale
 Locale Locale Preflet Window      Locale
 Long format:  TimeFormatSettings       Dlhý formát:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/sk.catkeys  2011-03-17 
21:40:53 UTC (rev 41014)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/sk.catkeys  2011-03-17 
21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -1,21 +1,17 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-Network   2440177840
+1   slovak x-vnd.Haiku-Network   406821832
 <no wireless networks found>  EthernetSettingsView      <nenájdené 
žiadne bezdrôtové siete>
 Adapter:    EthernetSettingsView      Adaptér:
 Apply EthernetSettingsView      Použiť
-Auto-configuring failed:    EthernetSettingsView      Automatická 
konfigurácia sa nepodarila:
 Choose automatically  EthernetSettingsView      Zvoliť automaticky
 DHCP  EthernetSettingsView      DHCP
 DNS #1:    EthernetSettingsView      DNS č.1:
 DNS #2:    EthernetSettingsView      DNS č.2:
-Disabled    EthernetSettingsView      Vypnuté
 Domain:    EthernetSettingsView      Doména:
 Gateway:    EthernetSettingsView      Brána:
 IP address:  EthernetSettingsView      IP adresa:
 Mode: EthernetSettingsView      Režim:
 Netmask:    EthernetSettingsView      Maska siete:
-Network    NetworkWindow      Sieť
+Network    Application name        Sieť
 Network:    EthernetSettingsView      Sieť:
 OK   EthernetSettingsView      OK
 Revert EthernetSettingsView      Vrátiť
-Static EthernetSettingsView      Statická
-The net_server needs to run for the auto configuration!    
EthernetSettingsView      Aby bola možná automatická konfigurácia, musí 
bežať net_server!

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sk.catkeys    2011-03-17 
21:40:53 UTC (rev 41014)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sk.catkeys    2011-03-17 
21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-Time    4190811892
+1   slovak x-vnd.Haiku-Time    2288289842
 <Other>    Time      <Iné>
 Clock set to: Time      Hodiny nastavené na:
 Current time: Time      Aktuálny čas:
@@ -9,7 +9,7 @@
 Preview time: Time      Náhľad času:
 Revert Time      Vrátiť
 Set time zone Time      Nastaviť časové pásmo
-Time  Time      Čas
+Time  Application name        Čas
 Time & Date, writen by:\n\n\tAndrew Edward McCall\n\tMike 
Berg\n\tJulun\n\tPhilippe Saint-Pierre\n\nCopyright 2004-2008, Haiku.    
Time      Dátum a čas, napísali:\n\n\tAndrew Edward McCall\n\tMike 
Berg\n\tJulun\n\tPhilippe Saint-Pierre\n\nCopyright 2004-2008, Haiku.
 Time zone   Time      Časové pásmo
 \nNow:     Time      \nTeraz:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sk.catkeys   
2011-03-17 21:40:53 UTC (rev 41014)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sk.catkeys   
2011-03-17 21:41:16 UTC (rev 41015)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-VirtualMemory    3110510347
+1   slovak x-vnd.Haiku-VirtualMemory    849887495
 %Ld B SettingsWindow     %Ld B
 Changes will take effect on restart!  SettingsWindow     Zmeny sa 
prejavia po reštarte!
 Current swap file size:    SettingsWindow     Aktuálna veľkosť 
odkladacieho súboru:
@@ -16,5 +16,5 @@
 Revert SettingsWindow     Vrátiť
 Turn off    SettingsWindow     Vypnúť
 Use volume:  SettingsWindow     Použiť zväzok:
-VirtualMemory SettingsWindow     Virtuálna pamäť
+VirtualMemory Application name        Virtuálna pamäť
 VirtualMemory\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n  
VirtualMemoryApp        Virtuálna pamäť\n\tnapísal Axel 
Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r41015 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/screen_savers/butterfly add-ons/screen_savers/debugnow add-ons/translators/bmp apps/activitymonitor apps/bootmanager ... - jonas