[haiku-commits] r41007 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/tracker/zipomatic apps/aboutsystem apps/deskbar apps/drivesetup apps/expander ...

 • From: jonas@xxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 17 Mar 2011 22:37:36 +0100 (CET)

Author: kirilla
Date: 2011-03-17 22:37:35 +0100 (Thu, 17 Mar 2011)
New Revision: 41007
Changeset: https://dev.haiku-os.org/changeset/41007

Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/mount/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/lt.catkeys
Log:
Catalog update for language lt.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/lt.catkeys   
2011-03-17 21:36:48 UTC (rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/lt.catkeys   
2011-03-17 21:37:35 UTC (rev 41007)
@@ -1,18 +1,14 @@
-1   lithuanian   x-vnd.haiku.zip-o-matic 274748138
-1 file added. file:ZipOMaticWindow.cpp        Byla pridėta.
-Stop  file:ZipOMaticWindow.cpp        Stabdyti
-Creating archive: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Archyvo 
kūrimas: %s
+1   lithuanian   x-vnd.haiku.zip-o-matic 3034623778
+Archive    file:ZipperThread.cpp      Archyvas
+Archive created OK   file:ZipOMaticWindow.cpp        Archyvas 
sėkmingai sukurtas.
+Are you sure you want to stop creating this archive?  
file:ZipOMaticWindow.cpp        Ar tikrai norite nutraukti archyvo 
kūrimą?
 Continue    file:ZipOMaticWindow.cpp        Tęsti
-Preparing to archive  file:ZipperThread.cpp      Ruošiamasi archyvavimui
-Filename: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Bylos pavadinimas: %s
-Let them continue   file:ZipOMatic.cpp       Pratęsti
+Creating archive: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Archyvo 
kūrimas: %s
 Do you want to stop them?   file:ZipOMatic.cpp       Nutraukti 
kūrimą?
-Are you sure you want to stop creating this archive?  
file:ZipOMaticWindow.cpp        Tikrai, norite nutraukti archyvo kūrimą?
-%ld files added.    file:ZipOMaticWindow.cpp        %ld bylų 
pridėta.
-Stopped    file:ZipOMaticWindow.cpp        Sustabdyta
-Archive    file:ZipperThread.cpp      Archyvas
-Drop files to zip.   file:ZipOMaticWindow.cpp        Archyvavimui 
įmeskite bylas.
 Error creating archive file:ZipOMaticWindow.cpp        Klaida kuriant 
archyvą.
-You have %ld Zip-O-Matic running.\n\n file:ZipOMatic.cpp       %ld 
Zip-O-Matic procesų paleista.\n\n
-Archive created OK   file:ZipOMaticWindow.cpp        Archyvas 
sėkmingai sukurtas.
+Let them continue   file:ZipOMatic.cpp       Pratęsti
+Preparing to archive  file:ZipperThread.cpp      Ruošiamasi archyvavimui
+Stop  file:ZipOMaticWindow.cpp        Stabdyti
 Stop them   file:ZipOMatic.cpp       Sustabdyti vykdymą
+Stopped    file:ZipOMaticWindow.cpp        Sustabdyta
+You have %ld Zip-O-Matic running.\n\n file:ZipOMatic.cpp       
Paleista Zip-O-Matic procesų: %ld.\n\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/lt.catkeys    2011-03-17 
21:36:48 UTC (rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/lt.catkeys    2011-03-17 
21:37:35 UTC (rev 41007)
@@ -1,34 +1,38 @@
-1   lithuanian   x-vnd.Haiku-About    2318986409
-Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n  AboutView        Travis 
Geiselbrecht'as (bei jo NewOS branduolys)\n
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-About    2350236915
+%.2f GHz    AboutView        %.2f GHz
+%d MiB total  AboutView        %d MiB iš viso
+%d MiB used (%d%%)   AboutView        %d MiB naudojama (%d%%)
+%ld MHz    AboutView        %ld MHz
 %ld Processors:    AboutView        %ld Procesoriai:
-Michael Phipps (project founder)\n\n  AboutView        Michael'is 
Phipps'as (porojekto įkūrėjas)\n\n
-The Haiku-Ports team\n AboutView        Haiku-Ports komanda\n
-Website, marketing & documentation:\n AboutView        WWW svetainė, 
rinkodara ir dokumentacija:\n
-Revision    AboutView        Laida
-Source Code:  AboutView        Pirminiai tekstai:
-Processor:   AboutView        Procesorius:
+%total MiB total, %inaccessible MiB inaccessible    AboutView        
%total MiB viso, %inaccessible MiB neprieinama
+... and the many people making donations!\n\n AboutView        … ir 
daugybei aukojusių žmonių!\n\n
+About this system   AboutWindow       Apie šią sistemą
+Contributors:\n    AboutView        Talkininkai:\n
+Current maintainers:\n AboutView        Dabartiniai leidėjai:\n
+GCC %d Hybrid AboutView        GCC %d hibridinė sistema
+Google & their Google Summer of Code program\n AboutView        
„Google“ ir „Google Summer of Code“ programai\n
 Kernel:    AboutView        Branduolys:
-Contributors:\n    AboutView        Talkininkai:\n
-Unknown    AboutView        Nežinoma
-\n… and probably some more we forgot to mention (sorry!)\n\n  AboutView    
    \n… ir tie, kuriuos galbūt pamiršome paminėti (atleiskite!)\n\n
-%.2f GHz    AboutView        %.2f GHz
+License:    AboutView        Licencija: 
+Licenses:   AboutView        Licencijos: 
 Memory:    AboutView        Atmintis:
-Past maintainers:\n  AboutView        Ankstesni darytojai:\n
-\n\nSpecial thanks to:\n    AboutView        \n\nYpatinga padėka:\n
-Licenses:   AboutView        Leidimai: 
-\nCopyrights\n\n    AboutView        \nAutorinės teisės\n\n
-Current maintainers:\n AboutView        Dabartiniai darytojai:\n
+Michael Phipps (project founder)\n\n  AboutView        Michael Phipps 
(projekto įkūrėjui)\n\n
+Past maintainers:\n  AboutView        Ankstesni leidėjai:\n
+Processor:   AboutView        Procesorius:
+Revision    AboutView        modifikacija
+Source Code:  AboutView        Pirminiai tekstai:
+The BeGeistert team\n AboutView        „BeGeistert“ komandai\n
+The Haiku-Ports team\n AboutView        „Haiku-Ports“ komandai\n
+The Haikuware team and their bounty program\n AboutView        
„Haikuware“ komandai ir jos premijavimo programai\n
+The University of Auckland and Christof Lutteroth\n\n AboutView        
Oklando universitetui ir Kristofui Luterotui\n\n
+The code that is unique to Haiku, especially the kernel and all code that 
applications may link against, is distributed under the terms of the %MIT 
licence%. Some system libraries contain third party code distributed under the 
LGPL license. You can find the copyrights to third party code below.\n\n  
AboutView        Pirminiai tekstai, naudojami išimtinai „Haiku“, ypač 
branduolio bei visas kodas su kuriuo galima saistyti programas, platinamas 
pagal %MIT licence%. Kai kuriose sistemos bibliotekose yra trečiųjų šalių kodo, 
platinamo LGPL licenzijos sąlygomis. Trečiųjų šalių kodo autorių teisės yra 
išvardintos žemiau žemiau.\n\n
+The copyright to the Haiku code is property of Haiku, Inc. or of the 
respective authors where expressly noted in the source. Haiku and the Haiku 
logo are trademarks of Haiku, Inc.\n\n    AboutView        Autorių 
teisės į „Haiku“ pirminius tekstus priklauso „Haiku, Inc.“ arba tuose tekstuose 
nurodytiems autoriams. „Haiku“ bei „Haiku“ ženklas yra „Haiku, Inc.“ prekių 
ženklai.\n\n
 Time running: AboutView        Veikimo laikas:
-The Haikuware team and their bounty program\n AboutView        
Haikuware komanda bei jos aukų programa\n
-About this system   AboutWindow       Apie šią sistemą
-Version:    AboutView        Versija:
-%ld MHz    AboutView        %ld MHz
-[Click a license name to read the respective license.]\n\n   AboutView    
    [Norėdami paskaityti leidimą spustelėkite ant atitinkamo 
pavadinimo.]\n\n
-License:    AboutView        Leidimas: 
 Translations:\n    AboutView        Vertimai:\n
-... and the many people making donations!\n\n AboutView        ... ir 
daugeliui kitų aukojusių žmonių!\n\n
-The BeGeistert team\n AboutView        „BeGeistert“ komandai\n
-The copyright to the Haiku code is property of Haiku, Inc. or of the 
respective authors where expressly noted in the source. Haiku and the Haiku 
logo are trademarks of Haiku, Inc.\n\n    AboutView        Haiku 
pirminių tekstų autorinės teisės priklauso Haiku, Inc. arba autoriams, 
nurodytiems tuose pirminiuose tekstuose. Haiku bei Haiku ženklas yra Haiku, 
Inc. prekių ženklai.\n\n
-GCC %d Hybrid AboutView        GCC %d hibridas
-%d MiB total  AboutView        %d MiB viso
-%d MiB used (%d%%)   AboutView        %d MiB išnaudota (%d%%)
+Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n  AboutView        Traviui 
Geiselbrecht (bei jo NewOS branduoliui)\n
+Unknown    AboutView        Nežinoma
+Version:    AboutView        Laida:
+Website, marketing & documentation:\n AboutView        Saityno 
svetainė, rinkodara ir dokumentacija:\n
+[Click a license name to read the respective license.]\n\n   AboutView    
    [Norėdami perskaityti licenciją, spustelėkite jos pavadinimą.]\n\n
+\nCopyrights\n\n    AboutView        \nAutorių teisės\n\n
+\n\nSpecial thanks to:\n    AboutView        \n\nYpatingos padėkos:\n
+\n… and probably some more we forgot to mention (sorry!)\n\n  AboutView    
    \n… ir visi kiti, ką galbūt pamiršome paminėti (atleiskite!)\n\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/lt.catkeys  2011-03-17 21:36:48 UTC 
(rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/lt.catkeys  2011-03-17 21:37:35 UTC 
(rev 41007)
@@ -1,39 +1,38 @@
-1   lithuanian   x-vnd.Be-TSKB  34208151
-Applications  PreferencesWindow        Programos
-Recent applications  BeMenu     Naudotos programos
-Edit menu…   PreferencesWindow        Taisyti meniu…
-Recent documents:   PreferencesWindow        Paskiausi dokumentai:
-Recent folders BeMenu     Paskiausiai lankyti aplankai
-Sort running applications   PreferencesWindow        Rikiuoti 
paleistas programas
-Change time…  TimeView        Keisti laiką…
+1   lithuanian   x-vnd.Be-TSKB  3232664655
 <Be folder is empty>  BeMenu     <Meniu aplankas tuščias>
-Window PreferencesWindow        Langas
-Menu  PreferencesWindow        Meniu
-Show seconds  PreferencesWindow        Rodyti sekundes
 Always on top PreferencesWindow        Visuomet viršuje
-Show all    WindowMenu       Rodyti visus
-No windows   WindowMenu       Langų nėra
-Power off   BeMenu     Išjungti
+Applications  PreferencesWindow        Programos
 Auto-raise   PreferencesWindow        Automatiškai iškilti
-Hide time   TimeView        Nerodyti laikrodžio
-Recent folders:    PreferencesWindow        Paskiausi aplankai:
-Deskbar preferences…  BeMenu     Užduočių juostos parinktys…
-Show application expander   PreferencesWindow        Rodyti programų 
skleistuką
+Change time…  TimeView        Keisti laiką…
+Clock PreferencesWindow        Laikrodis
 Close all   WindowMenu       Užverti visus
 Deskbar preferences  PreferencesWindow        Užduočių juostos 
parinktys
+Deskbar preferences…  BeMenu     Užduočių juostos parinktys…
+Edit menu…   PreferencesWindow        Taisyti meniu…
+Expand new applications    PreferencesWindow        Išskleisti 
paleidžiamas programas
+Find… BeMenu     Ieškoti…
+Hide all    WindowMenu       Slėpti visus
+Hide time   TimeView        Nerodyti laikrodžio
+Menu  PreferencesWindow        Meniu
 Mount BeMenu     Prijungti diską
+No windows   WindowMenu       Langų nėra
+Power off   BeMenu     Išjungti
+Quit application    WindowMenu       Užbaigti programos darbą
+Recent applications  BeMenu     Paskiausiai leistos programos
 Recent applications:  PreferencesWindow        Paskiausios programos:
-Tracker always first  PreferencesWindow        „Tracker“ rikiuoti 
pradžioje
-About Haiku…  BeMenu     Apie „Haiku“…
-Show calendar… TimeView        Rodyti kalendorių…
-Restart system BeMenu     Perleisti kompiuterį
-Find… BeMenu     Ieškoti…
+Recent documents    BeMenu     Paskiausiai atverti dokumentai
+Recent documents:   PreferencesWindow        Paskiausi dokumentai:
+Recent folders BeMenu     Paskiausiai lankyti aplankai
+Recent folders:    PreferencesWindow        Paskiausi aplankai:
 Restart Tracker    BeMenu     Perleisti „Tracker“
+Restart system BeMenu     Perleisti
 Show Time   Tray      Rodyti laikrodį
-Expand new applications    PreferencesWindow        Išskleisti 
paleidžiamas programas
-Clock PreferencesWindow        Laikrodis
-Recent documents    BeMenu     Paskiausiai atverti dokumentai
-Hide all    WindowMenu       Slėpti visus
-Shutdown…   BeMenu     Kompiuterio išjungimas…
-Quit application    WindowMenu       Užbaigti programos darbą
+Show all    WindowMenu       Rodyti visus
+Show application expander   PreferencesWindow        Rodyti programų 
skleistuką
+Show calendar… TimeView        Rodyti kalendorių…
 Show replicants    BeMenu     Rodyti integravimo rankenėles
+Show seconds  PreferencesWindow        Rodyti sekundes
+Shutdown…   BeMenu     Kompiuterio išjungimas…
+Sort running applications   PreferencesWindow        Rikiuoti 
paleistas programas
+Tracker always first  PreferencesWindow        „Tracker“ rikiuoti 
pradžioje
+Window PreferencesWindow        Langas

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/lt.catkeys    2011-03-17 
21:36:48 UTC (rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/lt.catkeys    2011-03-17 
21:37:35 UTC (rev 41007)
@@ -1,72 +1,72 @@
 1   lithuanian   x-vnd.Haiku-DriveSetup 201850780
-Delete MainWindow       Šalinti
+%ld MiB    Support     %ld MiB
+<empty>    DiskView        <tuščia>
+<empty>    PartitionList      <tuščia>
+Are you sure you want to delete the selected partition?\n\nAll data on the 
partition will be irretrievably lost if you do so! MainWindow       
Tikrai norite pašalinti pasirinktą skirsnį?\n\nJei tęsite toliau – visi 
duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai prarasti!
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the disk %s will be irretrievably lost if you do so!    MainWindow      
  Tikrai norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite toliau – 
visi duomenys, esantys skirsnyje %s, bus negrįžtamai prarasti!
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the partition %s will be irretrievably lost if you do so! MainWindow      
  Tikrai dabar norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite 
toliau – visi duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai 
prarasti!
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the partition will be irretrievably lost if you do so!   MainWindow      
  Tikrai dabar norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite 
toliau – visi duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai 
prarasti!
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the selected disk will be irretrievably lost if you do so! MainWindow      
  Tikrai dabar norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite 
toliau – visi duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai 
prarasti!
 Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the selected partition will be irretrievably lost if you do so!  MainWindow  
      Tikrai dabar norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei 
tęsite toliau – visi duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai 
prarasti!
-Rescan MainWindow       Peržvalgyti
-OK   MainWindow       Gerai
+Cancel CreateParamsPanel        Atsisakyti
+Cancel InitParamsPanel     Atsisakyti
+Cancel MainWindow       Atsisakyti
+Cannot delete the selected partition. MainWindow       Pasirinktas 
skirsnis yra nepašalinamas.
+Continue    MainWindow       Tęsti
 Could not aquire partitioning information.   MainWindow       Duomenų 
apie skirsnius nerasta.
-There's no space on the partition where a child partition could be created.  
MainWindow       Nepakanka poskirsniui vietos skirsnyje.
-<empty>    DiskView        <tuščia>
-Unable to find the selected partition by ID.  MainWindow       
Pasirinkto skirsnio pagal ID nerasta.
-Select a partition from the list below.    DiskView        
Pasirinkite skirsnį iš sąrašo žemiau
-No disk devices have been recognized. DiskView        Neatpažinta 
jokių laikmeninių įrenginių.
-The selected disk is read-only.    MainWindow       Pasirinkta 
laikmena yra tik skaitymui.
-Partition name:    CreateParamsPanel        Skirsnio pavadinimas:
-Initialize   MainWindow       Įžymėti
+Could not delete the selected partition.    MainWindow       
Pasirinkto skirsnio pašalinti negalima.
 Could not mount partition %s. MainWindow       Neprijungiamas skirsnis 
%s.
-The partition %s is already unmounted. MainWindow       Skirsnis %s jau 
atjungtas.
-Failed to initialize the partition. No changes have been written to disk.   
MainWindow       Įžymėti skirsnio nepavyko. Pakeitimų į laikmeną įrašyta 
nebuvo.
+Could not unmount partition %s.    MainWindow       Skirsnis %s 
neatjungiamas.
+Create CreateParamsPanel        Kurti
+Create…    MainWindow       Kurti…
+Creation of the partition has failed. MainWindow       Nepavyko 
sukurti skirsnio.
+Delete MainWindow       Šalinti
+Delete partition    MainWindow       Šalinti skirsnį
+Device DiskView        Įrenginys
+Device PartitionList      Įrenginys
+Disk  MainWindow       Laikmena
+Disk system \"%s\"\" not found!    MainWindow       Laikmenų „%s““ 
nerasta!
+Eject MainWindow       Išimti
+End: %ld MB  Support     Baiga: %ld MiB
+Error:     MainWindow   in any error alert   Klaida: 
 Failed to delete the partition. No changes have been written to disk. 
MainWindow       Pašalinti skirsnio nepavyko. Pakeitimų į laikmeną 
įrašyta nebuvo.
-Partition type:    CreateParamsPanel        Skirsnio tipas:
-Could not delete the selected partition.    MainWindow       
Pasirinkto skirsnio pašalinti negalima.
-Error:     MainWindow   in any error alert   Klaida: 
-Partition %ld DiskView        Skirsnis %ld
-The partition %s has been successfully initialized.\n MainWindow       
Skirsnis %s sėkmingai įžymėtas.\n
-Initialization of the partition %s failed. (Nothing has been written to disk.) 
MainWindow       Įžymėti skirsnio %s nepavyko. (Pakeitįmų į laikmeną 
įrašyta nebuvo.)
-Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the partition will be irretrievably lost if you do so!   MainWindow      
  Tikrai dabar norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite 
toliau – visi duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai 
prarasti!
-Mounted at   PartitionList      Prijungtas kaip
 Failed to initialize the partition %s!\n    MainWindow       
Nepavyko įžymėti skirsnio %s!\n
-There was an error acquiring the partition row.    MainWindow       
Klaida išgaunant skirsnių sąrašą.
-You need to select a partition entry from the list.  MainWindow       
Būtina pasirinkti skirsnį iš sąrašo.
+Failed to initialize the partition. No changes have been written to disk.   
MainWindow       Įžymėti skirsnio nepavyko. Pakeitimų į laikmeną įrašyta 
nebuvo.
+File system  PartitionList      Bylų sistema
 Format (not implemented)    MainWindow       Formatuoti (dar 
nepadaryta)
-The currently selected partition does not have a parent partition.   
MainWindow       Pasirinkas skirsnis nėra kokio skirsnio poskirsnis.
-Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the selected disk will be irretrievably lost if you do so! MainWindow      
  Tikrai dabar norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite 
toliau – visi duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai 
prarasti!
-Offset: %ld MB Support     Poslinkis: %ld MiB
-Write changes MainWindow       Įrašyti pakeitimus
-There was an error preparing the disk for modifications.    MainWindow   
    Klaida įrašant pakeitimus į laikmeną.
-The partition %s is already mounted.  MainWindow       Skirsnis %s jau 
prijungtas.
-Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the disk %s will be irretrievably lost if you do so!    MainWindow      
  Tikrai norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite toliau – 
visi duomenys, esantys skirsnyje %s, bus negrįžtamai prarasti!
-Are you sure you want to delete the selected partition?\n\nAll data on the 
partition will be irretrievably lost if you do so! MainWindow       
Tikrai norite pašalinti pasirinktą skirsnį?\n\nJei tęsite toliau – visi 
duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai prarasti!
-Create…    MainWindow       Kurti…
-Disk system \"%s\"\" not found!    MainWindow       Laikmenų „%s““ 
nerasta!
-Could not unmount partition %s.    MainWindow       Skirsnis %s 
neatjungiamas.
+Initialization of the partition %s failed. (Nothing has been written to disk.) 
MainWindow       Įžymėti skirsnio %s nepavyko. (Pakeitįmų į laikmeną 
įrašyta nebuvo.)
+Initialize   InitParamsPanel     Įžymėti
+Initialize   MainWindow       Įžymėti
 Mount MainWindow       Prijungti
-Create CreateParamsPanel        Kurti
-Device DiskView        Įrenginys
-Disk  MainWindow       Laikmena
-Volume name  PartitionList      Skirsnio pavadinimas
-Continue    MainWindow       Tęsti
-Cannot delete the selected partition. MainWindow       Pasirinktas 
skirsnis yra nepašalinamas.
 Mount all   MainWindow       Prijungti viską
-Cancel CreateParamsPanel        Atsisakyti
-Delete partition    MainWindow       Šalinti skirsnį
-End: %ld MB  Support     Baiga: %ld MiB
-Eject MainWindow       Išimti
+Mounted at   PartitionList      Prijungtas kaip
+No disk devices have been recognized. DiskView        Neatpažinta 
jokių laikmeninių įrenginių.
+OK   MainWindow       Gerai
+Offset: %ld MB Support     Poslinkis: %ld MiB
 Partition   MainWindow       Skirsnis
-File system  PartitionList      Bylų sistema
-Validation of the given creation parameters failed.  MainWindow       
Nevykusios kūrimo apibrėžtys.
+Partition %ld DiskView        Skirsnis %ld
+Partition name:    CreateParamsPanel        Skirsnio pavadinimas:
+Partition size CreateParamsPanel        Skirsnio dydis
+Partition type:    CreateParamsPanel        Skirsnio tipas:
+Rescan MainWindow       Peržvalgyti
+Select a partition from the list below.    DiskView        
Pasirinkite skirsnį iš sąrašo žemiau
 Size  PartitionList      Dydis
-Validation of the given initialization parameters failed.   MainWindow   
    Nevykusios įžymėjimo apibrėžtys.
-The selected partition does not contain a partitioning system. MainWindow   
    Pasirinktas skirsnis nėra niekaip skirstytas.
-Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the partition %s will be irretrievably lost if you do so! MainWindow      
  Tikrai dabar norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite 
toliau – visi duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai 
prarasti!
-The partition %s is currently mounted. MainWindow       Skirsnis %s jau 
yra prijungtas.
-Partition size CreateParamsPanel        Skirsnio dydis
 Surface test (not implemented) MainWindow       Paviršiaus patikra (dar 
nepadaryta)
-Creation of the partition has failed. MainWindow       Nepavyko 
sukurti skirsnio.
+The currently selected partition does not have a parent partition.   
MainWindow       Pasirinkas skirsnis nėra kokio skirsnio poskirsnis.
 The currently selected partition is not empty. MainWindow       
Pasirinktas skirnis nėra tuščias.
+The partition %s has been successfully initialized.\n MainWindow       
Skirsnis %s sėkmingai įžymėtas.\n
+The partition %s is already mounted.  MainWindow       Skirsnis %s jau 
prijungtas.
+The partition %s is already unmounted. MainWindow       Skirsnis %s jau 
atjungtas.
+The partition %s is currently mounted. MainWindow       Skirsnis %s jau 
yra prijungtas.
+The selected disk is read-only.    MainWindow       Pasirinkta 
laikmena yra tik skaitymui.
+The selected partition does not contain a partitioning system. MainWindow   
    Pasirinktas skirsnis nėra niekaip skirstytas.
+There was an error acquiring the partition row.    MainWindow       
Klaida išgaunant skirsnių sąrašą.
+There was an error preparing the disk for modifications.    MainWindow   
    Klaida įrašant pakeitimus į laikmeną.
+There's no space on the partition where a child partition could be created.  
MainWindow       Nepakanka poskirsniui vietos skirsnyje.
+Unable to find the selected partition by ID.  MainWindow       
Pasirinkto skirsnio pagal ID nerasta.
 Unmount    MainWindow       Atjungti
-<empty>    PartitionList      <tuščia>
-Initialize   InitParamsPanel     Įžymėti
-Device PartitionList      Įrenginys
-Cancel MainWindow       Atsisakyti
-Cancel InitParamsPanel     Atsisakyti
-%ld MiB    Support     %ld MiB
+Validation of the given creation parameters failed.  MainWindow       
Nevykusios kūrimo apibrėžtys.
+Validation of the given initialization parameters failed.   MainWindow   
    Nevykusios įžymėjimo apibrėžtys.
+Volume name  PartitionList      Skirsnio pavadinimas
+Write changes MainWindow       Įrašyti pakeitimus
+You need to select a partition entry from the list.  MainWindow       
Būtina pasirinkti skirsnį iš sąrašo.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/lt.catkeys 2011-03-17 21:36:48 UTC 
(rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/lt.catkeys 2011-03-17 21:37:35 UTC 
(rev 41007)
@@ -1,38 +1,32 @@
-1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Expander  2957181365
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Expander  2233184139
+About Expander…    ExpanderMenu      Apie programą…
+Are you sure you want to stop expanding this\narchive? The expanded items may 
not be complete. ExpanderWindow     Tikrai norite stabdyti skleidimą 
šio\narchyvo? Kai kurios bylos gali būti ne iki galo išskleistos.
+Cancel ExpanderWindow     Atsisakyti
+Close ExpanderMenu      Uždaryti
+Continue    ExpanderWindow     Tęsti
+Destination  ExpanderWindow     Paskirtis
+Error when expanding archive  ExpanderWindow     Klaida išskleidžiant 
bylą
 Expand ExpanderMenu      Išskleisti
-Set destination…    ExpanderMenu      Paskirti vietą…
-File expanded ExpanderWindow     Byla išskleista
-The destination is read only. ExpanderWindow     Paskirties vieta tik 
skaitymui.
+Expand ExpanderWindow     Išskleisti
+Expander: Choose destination  DirectoryFilePanel       Skleideris: 
šaltinio vietos parinkimas
 Expander: Open ExpanderWindow     Skleideris: Atidaryti
-Select current DirectoryFilePanel       Parinkti esamą
-Source ExpanderWindow     Šaltinis
-Error when expanding archive  ExpanderWindow     Klaida išskleidžiant 
bylą
+File  ExpanderMenu      Byla
+File expanded ExpanderWindow     Byla išskleista
 Hide contents ExpanderWindow     Slėpti turinį
-Cancel ExpanderWindow     Atsisakyti
-Continue    ExpanderWindow     Tęsti
-Expander    ExpanderWindow !! Window Title !!   Skleideris
-The destination folder does not exist. ExpanderWindow     Paskirties 
aplanko nėra.
-Are you sure you want to stop expanding this\narchive? The expanded items may 
not be complete. ExpanderWindow     Tikrai norite stabdyti skleidimą 
šio\narchyvo? Kai kurios bylos gali būti ne iki galo išskleistos.
 Select DirectoryFilePanel       Parinkti
-Creating listing for  ExpanderWindow     Kuriamas sąrašas: 
+Select '%s'  DirectoryFilePanel       Rinktis „%s“
+Select current DirectoryFilePanel       Parinkti esamą
+Set destination…    ExpanderMenu      Paskirti vietą…
+Set source…  ExpanderMenu      Parinkti šaltinį…
 Settings    ExpanderMenu      Nustatymai
 Settings…   ExpanderMenu      Nustatymai…
-Expander: Choose destination  DirectoryFilePanel       Skleideris: 
šaltinio vietos parinkimas
+Show contents ExpanderMenu      Rodyti turinį
 Show contents ExpanderWindow     Rodyti turinį
-Expanding file     ExpanderWindow     Išskleidžiama byla 
-The folder was either moved, renamed or not\nsupported.    ExpanderWindow 
    Aplankas buvo perkeltas, pervadintas arba\nnepalaikomas.
-The file doesn't exist ExpanderWindow     Tokios bylos nėra
+Source ExpanderWindow     Šaltinis
 Stop  ExpanderMenu      Stop
-File  ExpanderMenu      Byla
-Expand ExpanderWindow     Išskleisti
-Close ExpanderMenu      Uždaryti
-The destination is not a folder.    ExpanderWindow     Paskirties 
vieta nėra aplankas.
-About Expander…    ExpanderMenu      Apie programą…
-OK   About      Gerai
-Set source…  ExpanderMenu      Parinkti šaltinį…
-Select '%s'  DirectoryFilePanel       Rinktis „%s“
-Show contents ExpanderMenu      Rodyti turinį
 Stop  ExpanderWindow     Stop
-Destination  ExpanderWindow     Paskirtis
-\n\twritten by Jérôme Duval\n\tCopyright 2004-2006, Haiku Inc.\n\noriginal Be 
version by \nDominic, Hiroshi, Peter, Pavel and Robert\n About      
\n\tparašyta Jérôme'o Duval'io\n\tCopyright 2004-2006, Haiku Inc.\n\npirminė 
„Be“ versija \nDominic'o, Hiroshi'o, Peter'io, Pavel'o bei Robert'o\n
-Expander    About      Skleideris
+The destination folder does not exist. ExpanderWindow     Paskirties 
aplanko nėra.
+The destination is not a folder.    ExpanderWindow     Paskirties 
vieta nėra aplankas.
+The destination is read only. ExpanderWindow     Paskirties vieta tik 
skaitymui.
+The file doesn't exist ExpanderWindow     Tokios bylos nėra
+The folder was either moved, renamed or not\nsupported.    ExpanderWindow 
    Aplankas buvo perkeltas, pervadintas arba\nnepalaikomas.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/lt.catkeys 2011-03-17 21:36:48 UTC 
(rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/lt.catkeys 2011-03-17 21:37:35 UTC 
(rev 41007)
@@ -1,75 +1,69 @@
-1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Installer  1053708974
-Installer\n\twritten by Jérôme Duval and Stephan Aßmus\n\tCopyright 2005-2010, 
Haiku.\n\n   InstallerApp      Diegyklė „Installer“\n\tparašyta 
Jérôme'o Duval'io ir Stephan'o Aßmus'o\n\tCopyright 2005-2010, Haiku.\n\n
-Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
leave the Installer or choose a new target volume to perform another 
installation. InstallerWindow     Diegimas baigtas. Paleidimo sektorius 
įrašytas į „%s“. Spauskite „Baigti“ Diegyklės uždarymui arba rinkitės kitą 
skirsnį jei norite dar kur įdiegti.
-Quit  InstallerWindow     Baigti
-Stop  InstallerWindow In alert after pressing Stop  Stop
-Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
restart the computer or choose a new target volume to perform another 
installation.    InstallerWindow     Diegimas baigtas. Paleidimo 
sektorius įrašytas į „%s“. Spauskite „Baigti“ Diegyklės uždarymui arba rinkitės 
kitą skirsnį jei norite dar kur įdiegti.
-Install progress:   InstallerWindow     Diegimo eiga: 
-Starting Installation. InstallProgress     Diegimo pradžia.
-Are you sure you want to install onto the current boot disk? The Installer 
will have to reboot your machine if you proceed.  InstallProgress     
Tikrai norite diegti į dabar paleistą laikmeną? Diegyklei teks perleisti 
kompiuterį.
-OK   InstallProgress     Gerai
-Choose the source and destination disk from the pop-up menus. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Pasirinkite šaltinio bei paskirties 
laikmeną iš išpuolančių meniu. Toliau spauskite „Pradėti“.
-Install from: InstallerWindow     Diegti iš:
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Installer  750349764
 %1ld of %2ld  InstallerWindow number of files copied %1ld iš %2ld
-Installer   InstallerWindow     Diegyklė
-Continue    InstallerApp      Tęsti
-Write boot sector to '%s'   InstallerWindow     Įrašyti paleidimo 
sektorių į „%s“
-Collecting copy information.  InstallProgress     Renkami duomenys 
kopijavimui.
-Choose the source disk from the pop-up menu. Then click \"Begin\".   
InstallerWindow     Pasirinkite šaltinio laikmeną iš išpuolančio meniu. 
Toliau spauskite „Pradėti“.
-Boot sector successfully written.   InstallProgress     Paleidimo 
sektorius sėkmingai įrašytas.
-Performing installation.    InstallProgress     Diegiama.
-scanning…   InstallerWindow     žvalgoma…
-Finishing Installation.    InstallProgress     Diegimo baigimas.
-README InstallerApp      README
-The destination disk may not have enough space. Try choosing a different disk 
or choose to not install optional items. InstallProgress     Pasirinktoje 
laikmenoje per maža vietos. Bandykite rinktis kitą, arba nediegti papildomų 
paketų.
-Scanning for disks…  InstallerWindow     Žvalgoma laikmenų…
-The disk can't be mounted. Please choose a different disk.   InstallProgress 
    Laikmena nėra prijungiama, pasirinkite kitą.
-?? of ??    InstallerWindow Unknown progress    ?? iš ??
-Launch the DriveSetup utility to partition\navailable hard drives and other 
media.\nPartitions can be initialized with the\nBe File System needed for a 
Haiku boot\npartition. InstallerWindow     Paleidžia priemonę „DriveSetup“ 
skirsnių tvarkymui\nprieinamose laikmenose.\nSkirsniai turi būti sužymimi kaip 
„Be File System“ (BFS),\ntai yra būtina Haiku paleidimo skirsniui.
-Show optional packages InstallerWindow     Rodyti papildomus paketus
-No partitions have been found that are suitable for installation. Please set 
up partitions and initialize at least one partition with the Be File System.  
 InstallerWindow     Nebuvo rasta tinkamų įdiegimui skirsnių. Paruoškite 
bei sužymėkite kaip „Be File System“ (BFS) bent vieną skirsnį.
-Choose the disk you want to install onto from the pop-up menu. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Pasirinkite paskirties laikmeną Haiku 
įdiegimui iš išpuolančio meniu. Tada spauskite „Pradėti“.
-Unknown Type  InstallProgress Partition content type Nežinomas tipas
 <none> InstallerWindow No partition available <nieko>
-Installation canceled. InstallProgress     Diegimo atsisakyta.
-You can't install the contents of a disk onto itself. Please choose a 
different disk. InstallProgress     Negalima diegti laikmenos turinio į ją 
pačią. Pasirinkite kitą laikmeną.
+?? of ??    InstallerWindow Unknown progress    ?? iš ??
 ???  InstallerWindow Unknown partition name ???
-Hide optional packages InstallerWindow     Slėpti papildomus paketus
-Please close the DriveSetup window before closing the Installer window.    
InstallerWindow     Būtina uždaryti „DriveSetup“ langą prieš uždarant 
Diegyklės.
-Set up partitions…   InstallerWindow     Skirsnių nustatymas…
-The partition can't be mounted. Please choose a different partition.  
InstallProgress     Skirsnis nėra prijungiamas, pasirinkite kitą.
-Install anyway InstallProgress     Diegti vis tiek
+Additional disk space required: %s   InstallerWindow     Laikmenoje 
reikia daugiau vietos: %s
+Additional disk space required: 0.0 KiB    InstallerWindow     
Laikmenoje reikia daugiau vietos: 0.0 KiB
 An error was encountered and the installation was not completed:\n\nError: %s 
InstallerWindow     Pasitaikė klaida ir diegimas nebuvo baigtas:\n\nKlaida: 
%s
-Press the Begin button to install from '%1s' onto '%2s'.    InstallerWindow 
    Spauskite „Pradėti“ „%1s“ diegimui į „%2s“.
-Running DriveSetup…\n\nClose DriveSetup to continue with the installation.   
InstallerWindow     Paleistas „DriveSetup“…\n\nUždarykite „DriveSetup“ 
diegimo tęsimui.
-Please choose target  InstallerWindow     Pasirinkite paskirties vietą
+Are you sure you want to abort the installation and restart the system?    
InstallerWindow     Tikrai norite sustabdyti diegimą ir perleisti 
kompiuterį?
+Are you sure you want to install onto the current boot disk? The Installer 
will have to reboot your machine if you proceed.  InstallProgress     
Tikrai norite diegti į dabar paleistą laikmeną? Diegyklei teks perleisti 
kompiuterį.
+Are you sure you want to to stop the installation?   InstallerWindow     
Tikrai norite stabdyti diegimą?
 Begin InstallerWindow     Pradėti
-Write boot sector   InstallerWindow     Įrašyti paleidimo sektorių
+Boot sector not written because of an internal error. InstallProgress     
Paleidimo sektoriu neįrašytas dėl vidinės klaidos.
+Boot sector successfully written.   InstallProgress     Paleidimo 
sektorius sėkmingai įrašytas.
+Cancel InstallProgress     Atsisakyti
+Cancel InstallerWindow     Atsisakyti
+Choose the disk you want to install onto from the pop-up menu. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Pasirinkite paskirties laikmeną Haiku 
įdiegimui iš išpuolančio meniu. Tada spauskite „Pradėti“.
+Choose the source and destination disk from the pop-up menus. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Pasirinkite šaltinio bei paskirties 
laikmeną iš išpuolančių meniu. Toliau spauskite „Pradėti“.
+Choose the source disk from the pop-up menu. Then click \"Begin\".   
InstallerWindow     Pasirinkite šaltinio laikmeną iš išpuolančio meniu. 
Toliau spauskite „Pradėti“.
+Collecting copy information.  InstallProgress     Renkami duomenys 
kopijavimui.
+Continue    InstallerApp      Tęsti
+Continue    InstallerWindow In alert after pressing Stop  Tęsti
 DriveSetup, the application to configure disk partitions, could not be 
launched.    InstallerWindow     Nepaleidžiamas „DriveSetup“ – priemonė 
skirsnių tvarkymui.
+Finishing Installation.    InstallProgress     Diegimo baigimas.
+Hide optional packages InstallerWindow     Slėpti papildomus paketus
+Install anyway InstallProgress     Diegti vis tiek
+Install from: InstallerWindow     Diegti iš:
+Install progress:   InstallerWindow     Diegimo eiga: 
+Installation canceled. InstallProgress     Diegimo atsisakyta.
+Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
leave the Installer or choose a new target volume to perform another 
installation. InstallerWindow     Diegimas baigtas. Paleidimo sektorius 
įrašytas į „%s“. Spauskite „Baigti“ Diegyklės uždarymui arba rinkitės kitą 
skirsnį jei norite dar kur įdiegti.
+Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
restart the computer or choose a new target volume to perform another 
installation.    InstallerWindow     Diegimas baigtas. Paleidimo 
sektorius įrašytas į „%s“. Spauskite „Baigti“ Diegyklės uždarymui arba rinkitės 
kitą skirsnį jei norite dar kur įdiegti.
+Installer\n\twritten by Jérôme Duval and Stephan Aßmus\n\tCopyright 2005-2010, 
Haiku.\n\n   InstallerApp      Diegyklė „Installer“\n\tparašyta 
Jérôme'o Duval'io ir Stephan'o Aßmus'o\n\tCopyright 2005-2010, Haiku.\n\n
+Launch the DriveSetup utility to partition\navailable hard drives and other 
media.\nPartitions can be initialized with the\nBe File System needed for a 
Haiku boot\npartition. InstallerWindow     Paleidžia priemonę „DriveSetup“ 
skirsnių tvarkymui\nprieinamose laikmenose.\nSkirsniai turi būti sužymimi kaip 
„Be File System“ (BFS),\ntai yra būtina Haiku paleidimo skirsniui.
 No optional packages available.    PackagesView      Papildomų 
paketų nėra.
-Additional disk space required: %s   InstallerWindow     Laikmenoje 
reikia daugiau vietos: %s
-Cancel InstallProgress     Atsisakyti
-Try installing anyway InstallProgress     Bandyti vis tiek diegti
-Are you sure you want to to stop the installation?   InstallerWindow     
Tikrai norite stabdyti diegimą?
-Onto: InstallerWindow     Į:
-The target volume is not empty. Are you sure you want to install 
anyway?\n\nNote: The 'system' folder will be a clean copy from the source 
volume, all other folders will be merged, whereas files and links that exist on 
both the source and target volume will be overwritten with the source volume 
version.    InstallProgress     Pasirinkta laikmena nėra tuščia.\nTikrai 
norite tęsti?\n\nDėmesio: aplankas „system“ bus perrašytas nauju iš diegimo 
laikmenos, kita bus apjungta, o kai bylos ar aplankai sutaps abiejose 
laikmenose – jos bus perrašytos diegimo laikmenos bylomis ir aplankais.
-Are you sure you want to abort the installation and restart the system?    
InstallerWindow     Tikrai norite sustabdyti diegimą ir perleisti 
kompiuterį?
-Restart system InstallerWindow     Perleisti kompiuterį
-Quit  InstallerApp      Baigti
+No partitions have been found that are suitable for installation. Please set 
up partitions and initialize at least one partition with the Be File System.  
 InstallerWindow     Nebuvo rasta tinkamų įdiegimui skirsnių. Paruoškite 
bei sužymėkite kaip „Be File System“ (BFS) bent vieną skirsnį.
+OK   InstallProgress     Gerai
 OK   InstallerApp      Gerai
-Continue    InstallerWindow In alert after pressing Stop  Tęsti
 OK   InstallerWindow     Gerai
-Cancel InstallerWindow     Atsisakyti
-Additional disk space required: 0.0 KiB    InstallerWindow     
Laikmenoje reikia daugiau vietos: 0.0 KiB
-The mount point could not be retrieved.    InstallProgress     
Nunuskaitomas prijungimo taškas.
-Bootman, the application to configure the Haiku boot menu, could not be 
launched.   InstallerWindow     „Bootman“as, programa tvarkanti Haiku 
paleidimo meniu neprieinama.
-Quit Boot Manager   InstallerWindow     Išjungti Paleidyklę
-Quit Boot Manager and DriveSetup    InstallerWindow     Išjungti 
Paleidyklę ir LaikmenųTvarkyklę
-Set up boot menu    InstallerWindow     Nustatyti paleidimo meniu
+Onto: InstallerWindow     Į:
+Performing installation.    InstallProgress     Diegiama.
+Please choose target  InstallerWindow     Pasirinkite paskirties vietą
 Please close the Boot Manager and DriveSetup windows before closing the 
Installer window.   InstallerWindow     Prašome uždaryti Paleidyklę bei 
LaikmenųTvarkyklę prieš uždarydami Diegyklę.
+Please close the DriveSetup window before closing the Installer window.    
InstallerWindow     Būtina uždaryti „DriveSetup“ langą prieš uždarant 
Diegyklės.
+Press the Begin button to install from '%1s' onto '%2s'.    InstallerWindow 
    Spauskite „Pradėti“ „%1s“ diegimui į „%2s“.
+Quit  InstallerApp      Baigti
+Quit  InstallerWindow     Baigti
+Quit Boot Manager and DriveSetup    InstallerWindow     Išjungti 
Paleidyklę ir LaikmenųTvarkyklę
 Quit DriveSetup    InstallerWindow     Išjungti LaikmenųTvarkyklę
+README InstallerApp      README
+Restart system InstallerWindow     Perleisti kompiuterį
 Running Boot Manager…\n\nClose Boot Manager to continue with the installation. 
InstallerWindow     Veikianti Paleidyklė…\n\nUždarykitę Paleidyklę diegimo 
tęsimui.
-Boot sector not written because of an internal error. InstallProgress     
Paleidimo sektoriu neįrašytas dėl vidinės klaidos.
-Running Boot Manager and DriveSetup…\n\nClose both applications to continue 
with the installation.   InstallerWindow     Veikia Paleidyklė ir 
LaikmenųTvarkyklė…\n\nUždarykite abi programas diegimo tęsimui.
-Please close the Boot Manager window before closing the Installer window.   
InstallerWindow     Malonėkite prieš uždarydami Diegyklę uždaryti 
Paleidyklę.
-Tools InstallerWindow     Įrankiai
+Running DriveSetup…\n\nClose DriveSetup to continue with the installation.   
InstallerWindow     Paleistas „DriveSetup“…\n\nUždarykite „DriveSetup“ 
diegimo tęsimui.
+Scanning for disks…  InstallerWindow     Žvalgoma laikmenų…
+Set up boot menu    InstallerWindow     Nustatyti paleidimo meniu
+Set up partitions…   InstallerWindow     Skirsnių nustatymas…
+Show optional packages InstallerWindow     Rodyti papildomus paketus
+Starting Installation. InstallProgress     Diegimo pradžia.
+Stop  InstallerWindow In alert after pressing Stop  Stop
+The destination disk may not have enough space. Try choosing a different disk 
or choose to not install optional items. InstallProgress     Pasirinktoje 
laikmenoje per maža vietos. Bandykite rinktis kitą, arba nediegti papildomų 
paketų.
+The disk can't be mounted. Please choose a different disk.   InstallProgress 
    Laikmena nėra prijungiama, pasirinkite kitą.
+The mount point could not be retrieved.    InstallProgress     
Nunuskaitomas prijungimo taškas.
+The partition can't be mounted. Please choose a different partition.  
InstallProgress     Skirsnis nėra prijungiamas, pasirinkite kitą.
+The target volume is not empty. Are you sure you want to install 
anyway?\n\nNote: The 'system' folder will be a clean copy from the source 
volume, all other folders will be merged, whereas files and links that exist on 
both the source and target volume will be overwritten with the source volume 
version.    InstallProgress     Pasirinkta laikmena nėra tuščia.\nTikrai 
norite tęsti?\n\nDėmesio: aplankas „system“ bus perrašytas nauju iš diegimo 
laikmenos, kita bus apjungta, o kai bylos ar aplankai sutaps abiejose 
laikmenose – jos bus perrašytos diegimo laikmenos bylomis ir aplankais.
+Try installing anyway InstallProgress     Bandyti vis tiek diegti
+Unknown Type  InstallProgress Partition content type Nežinomas tipas
+Write boot sector   InstallerWindow     Įrašyti paleidimo sektorių
+Write boot sector to '%s'   InstallerWindow     Įrašyti paleidimo 
sektorių į „%s“
+You can't install the contents of a disk onto itself. Please choose a 
different disk. InstallProgress     Negalima diegti laikmenos turinio į ją 
pačią. Pasirinkite kitą laikmeną.
+scanning…   InstallerWindow     žvalgoma…

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/lt.catkeys   2011-03-17 21:36:48 UTC 
(rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/lt.catkeys   2011-03-17 21:37:35 UTC 
(rev 41007)
@@ -1,138 +1,138 @@
-1   lithuanian   x-vnd.Be-MAIL  3027629068
+1   lithuanian   x-vnd.Be-MAIL  1040445460
 %d - Date   Mail      %d - data
+%e - E-mail address  Mail      %e – El.pašto adresas
+%n - Full name Mail      %n – Pilnas pavadinimas
+About Mail…  Mail      Apie programą…
+Account from mail   Mail      Paskyra iš laiško
+Account:    Mail      Paskyra:
+Accounts…   Mail      Paskyros…
+Add  Mail      Pridėti
+Add enclosure… Mail      Pridėti intarpą…
+Add signature Mail      Pridėti prierašą
+An error occurred trying to open this signature.    Mail      Klaida 
atidarant šį prierašą.
+An error occurred trying to save the attachment.    Mail      Klaida 
išsaugant priedėlį.
+An error occurred trying to save this signature.    Mail      Klaida 
išsaugant šį prierašą.
 Attach attributes:   Mail      Pridėti bylų požymius:
-Inconsistency occurred in the undo/redo buffer.    Mail      
Nesutapimas buferyje atšaukti/grąžinti.
-An error occurred trying to save the attachment.    Mail      Klaida 
išsaugant priedėlį.
-Copy to new  Mail      Kopijuoti į naujus
-Edit  Mail      Taisa
-Print Mail      Spauda
-New mail message    Mail      Naujas laiškas
+Attachments:  Mail      Priedėliai: 
+Auto signature:    Mail      Pasirašinėti:
 Automatically mark mail as read:    Mail      Savaime ženklinti 
laiškus kaip skaitytus:
+Bcc:  Mail      Slapukas:
+Beginner    Mail      Naujokas
+Button bar:  Mail      Mygtukų juosta:
+Cancel Mail      Atsisakyti
+Cc:  Mail      Kopija:
+Check spelling Mail      Tikrinti rašybą
+Close Mail      Uždaryti
+Close and   Mail      Uždaryti ir 
 Colored quotes:    Mail      Spalvotos citatos:
-Subject:    Mail      Tema:
-Reply to all  Mail      Atsakyti visiems
-Show icons & labels  Mail      Rodyti ženkliukus ir poraštes
-Remove attachment   Mail      Šalinti priedėlį
-Button bar:  Mail      Mygtukų juosta:
-Beginner    Mail      Naujokas
+Copy  Mail      Kopija
+Copy link location   Mail      Kopijuoti nuorodą
+Copy to new  Mail      Kopijuoti į naujus
+Couldn't open this signature. Sorry.  Mail      Neatidaromas prierašas. 
Atleiskite.
+Cut  Mail      Iškirpti
+Decoding:   Mail      Dekodavimas:
+Default account:    Mail      Numatytoji paskyra:
+Delete Mail      Šalinti
+Discard    Mail      Atmesti
+Do you wish to save this message as a draft before closing?  Mail      
Norite išsaugoti šį laišką kaip juodraštį prieš uždarant?
+Do you wish to send this message before closing?    Mail      Norite 
išsiųsti šį laišką prieš uždarymą?
 Don't save   Mail      Neišsaugoti
+E-mail draft could not be saved!    Mail      Juodraštis neišsaugomas!
+Edit  Mail      Taisa
+Edit queries… Mail      Taisyti užklausas…
+Edit signatures…    Mail      Taisyti prierašus…
+Encoding:   Mail      Koduotė:
 Expert Mail      Žinovas
-Reply account: Mail      Atsakyti paskyra:
-Discard    Mail      Atmesti
-Message    Mail      Pranešimas
-Reply to sender    Mail      Atsakyti siuntėjui
-There is no installed handler for URL links.  Mail      Nėra priemonės 
tvarkytis su URL nuorodomis.
-Signature   Mail      Prierašas
+Find  Mail      Rasti
 Find again   Mail      Rasti dar
-Bcc:  Mail      Slapukas:
-Your main text contains %ld unencodable characters. Perhaps a different 
character set would work better? Hit Send to send it anyway (a substitute 
character will be used in place of the unencodable ones), or choose Cancel to 
go back and try fixing it up. Mail      Pagrindiniame tekste yra 
nekoduojamas simbolis %ld. Gali būti, kad kitokia koduotė geriau tiktų? 
Spauskite „Siųsti“, kad vis vien išsiųstumėte (nekoduojami simboliai bus 
pakeisti kuoduojamais), arba spauskite „Atsisakyti“ ir bandykite taisyti laiško 
tekstą.
-Signature:   Mail      Prierašas:
-Save changes to this signature?    Mail      Išsaugoti šio prierašo 
keitimus?
-Cc:  Mail      Kopija:
-Find  Mail      Rasti
-Preferences…  Mail      Parinktys…
-Undo  Mail      Atšaukti
+Find… Mail      Rasti…
+Font: Mail      Rašmenys:
+Forward    Mail      Persiųsti
+Forward without attachments  Mail      Persiųsti be priedėlių
+From: Mail      Nuo:
+Hide  Mail      Slėpti
+Include file attributes in attachments Mail      Įtraukti priedėlin 
bylos požymius
+Inconsistency occurred in the undo/redo buffer.    Mail      
Nesutapimas buferyje atšaukti/grąžinti.
+Initial spell check mode:   Mail      Pradinis rašybos tikrinimas:
+Leave as '%s' Mail      Palikti kaip „%s“
 Leave as New  Mail      Palikti kaip naują
-An error occurred trying to open this signature.    Mail      Klaida 
atidarant šį prierašą.
+Leave same   Mail      Palikti
+Mail couldn't find its dictionary.   Mail      Nerandamas laiško 
žodynėlis
+Mail preferences    Mail      Pašto parinktys
+Mailing    Mail      Siuntimas
+Message    Mail      Pranešimas
+Move to trash Mail      Mesti šiukšlinėn
+Need Tracker to move items to trash  Mail      Dėmenų šalinimui 
Šiukšlinėn reikalingas paleistas Tracker'is
+New  Mail      Naują
+New mail message    Mail      Naujas laiškas
+Next  Mail      Kitas
+Next message  Mail      Kitas laiškas
 No file attributes, just plain data  Mail      Be bylos požymių, 
tiesiog tekstas
-Edit queries… Mail      Taisyti užklausas…
+None  Mail      Nieko
+OK   Mail      Gerai
+Only files can be added as attachments.    Mail      Tik bylos gali 
būti priedėliais.
+Open  Mail      Atidaryti
+Open attachment    Mail      Atidaryti priedėlį
+Open draft   Mail      Atidaryti juodraštį
+Open this link Mail      Atidaryti nuorodą
+Page setup…  Mail      Puslapio nustatymai…
 Paste Mail      Įdėti
-Save attachment…    Mail      Išsaugoti priedėlį…
-Include file attributes in attachments Mail      Įtraukti priedėlin 
bylos požymius
-OK   Mail      Gerai
-Send  Mail      Siųsti
-Show icons only    Mail      Rodyti tik ženkliukus
-Removing attachments from a forwarded mail is not yet implemented!\nIt will 
not yet work correctly.  Mail      Priedėlių šalinimas iš persiunčiamo 
laiško dar nepalaikomas!\nKažin ar tai tinkamai veiks.
-Hide  Mail      Slėpti
-Forward without attachments  Mail      Persiųsti be priedėlių
+Preferences…  Mail      Parinktys…
 Previous    Mail      Ankstesnis
-Redo  Mail      Grąžinti
-Add enclosure… Mail      Pridėti intarpą…
+Previous message    Mail      Ankstesnis laiškas
+Print Mail      Spauda
 Print… Mail      Spausdinti…
-Warn unencodable:   Mail      Įspėti apie neiškodavimus:
+Queries    Mail      Užklausos
 Quit  Mail      Baigti
-%n - Full name Mail      %n – Pilnas pavadinimas
-Trash Mail      Šiukšlinė
-Default account:    Mail      Numatytoji paskyra:
-Size: Mail      Dydis:
-Account from mail   Mail      Paskyra iš laiško
-Edit signatures…    Mail      Taisyti prierašus…
-New  Mail      Naują
-Attachments:  Mail      Priedėliai: 
+Quote Mail      Citata
+Random Mail      Atsitiktinai
+Really delete this signature? This cannot be undone.  Mail      Tikrai 
pašalinti šį prierašą? Šis veiksmas neatšaukiamas.
+Redo  Mail      Grąžinti
+Remove attachment   Mail      Šalinti priedėlį
+Remove enclosure    Mail      Šalinti intarpus
+Remove quote  Mail      Šalinti citatą
+Removing attachments from a forwarded mail is not yet implemented!\nIt will 
not yet work correctly.  Mail      Priedėlių šalinimas iš persiunčiamo 
laiško dar nepalaikomas!\nKažin ar tai tinkamai veiks.
+Reply Mail      Atsakyti
+Reply account: Mail      Atsakyti paskyra:
+Reply preamble:    Mail      Atsakyti įžanga:
+Reply to all  Mail      Atsakyti visiems
+Reply to sender    Mail      Atsakyti siuntėjui
+Resend Mail      Siųsti vėl
+Revert Mail      Grįžti
+Save  Mail      Išsaugoti
+Save address  Mail      Išsaugoti adresą
+Save as draft Mail      Išsaugoti kaip juodraštį
+Save attachment…    Mail      Išsaugoti priedėlį…
+Save changes to this signature?    Mail      Išsaugoti šio prierašo 
keitimus?
+Select all   Mail      Žymėti viską
+Send  Mail      Siųsti
+Send message  Mail      Siųsti laišką
 Set to %s   Mail      Nustatyti į %s
-Forward    Mail      Persiųsti
-E-mail draft could not be saved!    Mail      Juodraštis neišsaugomas!
-To:  Mail      Kam:
-Only files can be added as attachments.    Mail      Tik bylos gali 
būti priedėliais.
-Previous message    Mail      Ankstesnis laiškas
-Title: Mail      Antraštė:
-Find… Mail      Rasti…
-Accounts…   Mail      Paskyros…
-Mail preferences    Mail      Pašto parinktys
-Initial spell check mode:   Mail      Pradinis rašybos tikrinimas:
-Leave same   Mail      Palikti
-About Mail…  Mail      Apie programą…
-Page setup…  Mail      Puslapio nustatymai…
-Revert Mail      Grįžti
-None  Mail      Nieko
-Copy link location   Mail      Kopijuoti nuorodą
+Set to Saved  Mail      Į išsaugotus
+Set to…    Mail      Nustatyti į…
 Show header  Mail      Rodyti antraštę
-%e - E-mail address  Mail      %e – El.pašto adresas
-Resend Mail      Siųsti vėl
+Show icons & labels  Mail      Rodyti ženkliukus ir poraštes
+Show icons only    Mail      Rodyti tik ženkliukus
 Show raw message    Mail      Rodyti neapdorotą laišką
-\\n - Newline Mail      \\n – nauja eilutė
-Start now   Mail      Leisti dabar
-Close Mail      Uždaryti
-The mail_daemon is not running. The message is queued and will be sent when 
the mail_daemon is started.    Mail      Nepaleistas mail_daemon'as. 
Laiškas jau elėje ir bus išsiųstas kai tik mail_daemon'as pasileis.
-Really delete this signature? This cannot be undone.  Mail      Tikrai 
pašalinti šį prierašą? Šis veiksmas neatšaukiamas.
-Open  Mail      Atidaryti
-Quote Mail      Citata
-Add  Mail      Pridėti
-Next message  Mail      Kitas laiškas
-User interface Mail      Vartotojo sąsaja
-Cancel Mail      Atsisakyti
-Send message  Mail      Siųsti laišką
-Remove enclosure    Mail      Šalinti intarpus
-Account:    Mail      Paskyra:
-Decoding:   Mail      Dekodavimas:
-Sorry, could not find an application that supports the 'Person' data type.   
Mail      Nerandama priemonės bylų „Person“ tipui.
-Do you wish to send this message before closing?    Mail      Norite 
išsiųsti šį laišką prieš uždarymą?
-Delete Mail      Šalinti
-Leave as '%s' Mail      Palikti kaip „%s“
-Copy  Mail      Kopija
-Reply preamble:    Mail      Atsakyti įžanga:
+Signature   Mail      Prierašas
+Signature:   Mail      Prierašas:
 Signatures   Mail      Prierašai
-Next  Mail      Kitas
-Set to…    Mail      Nustatyti į…
-Use default account  Mail      Naudoti numatytąją paskyrą
+Size: Mail      Dydis:
 Sorry Mail      Atleiskite
-Encoding:   Mail      Koduotė:
-Font: Mail      Rašmenys:
-Save address  Mail      Išsaugoti adresą
-Queries    Mail      Užklausos
-Do you wish to save this message as a draft before closing?  Mail      
Norite išsaugoti šį laišką kaip juodraštį prieš uždarant?
-Save  Mail      Išsaugoti
-Random Mail      Atsitiktinai
-Close and   Mail      Uždaryti ir 
-Save as draft Mail      Išsaugoti kaip juodraštį
+Sorry, could not find an application that supports the 'Person' data type.   
Mail      Nerandama priemonės bylų „Person“ tipui.
+Start now   Mail      Leisti dabar
+Subject:    Mail      Tema:
 The mail_daemon could not be started:\n\t   Mail      Nepaleidžiamas 
mail_daemon'as:\n\t
-Open attachment    Mail      Atidaryti priedėlį
-Reply Mail      Atsakyti
-From: Mail      Nuo:
-Couldn't open this signature. Sorry.  Mail      Neatidaromas prierašas. 
Atleiskite.
-Open draft   Mail      Atidaryti juodraštį
-Cut  Mail      Iškirpti
-Check spelling Mail      Tikrinti rašybą
-Set to Saved  Mail      Į išsaugotus
-Open this link Mail      Atidaryti nuorodą
-Auto signature:    Mail      Pasirašinėti:
-Add signature Mail      Pridėti prierašą
-Need Tracker to move items to trash  Mail      Dėmenų šalinimui 
Šiukšlinėn reikalingas paleistas Tracker'is
-Mailing    Mail      Siuntimas
+The mail_daemon is not running. The message is queued and will be sent when 
the mail_daemon is started.    Mail      Nepaleistas mail_daemon'as. 
Laiškas jau elėje ir bus išsiųstas kai tik mail_daemon'as pasileis.
+There is no installed handler for URL links.  Mail      Nėra priemonės 
tvarkytis su URL nuorodomis.
+Title: Mail      Antraštė:
+To:  Mail      Kam:
+Trash Mail      Šiukšlinė
+Undo  Mail      Atšaukti
 Unread Mail      Neskaityta
-Remove quote  Mail      Šalinti citatą
-Move to trash Mail      Mesti šiukšlinėn
-Select all   Mail      Žymėti viską
-An error occurred trying to save this signature.    Mail      Klaida 
išsaugant šį prierašą.
+Use default account  Mail      Naudoti numatytąją paskyrą
+User interface Mail      Vartotojo sąsaja
 View  Mail      Roda
-Mail couldn't find its dictionary.   Mail      Nerandamas laiško 
žodynėlis
+Warn unencodable:   Mail      Įspėti apie neiškodavimus:
+Your main text contains %ld unencodable characters. Perhaps a different 
character set would work better? Hit Send to send it anyway (a substitute 
character will be used in place of the unencodable ones), or choose Cancel to 
go back and try fixing it up. Mail      Pagrindiniame tekste yra 
nekoduojamas simbolis %ld. Gali būti, kad kitokia koduotė geriau tiktų? 
Spauskite „Siųsti“, kad vis vien išsiųstumėte (nekoduojami simboliai bus 
pakeisti kuoduojamais), arba spauskite „Atsisakyti“ ir bandykite taisyti laiško 
tekstą.
+\\n - Newline Mail      \\n – nauja eilutė

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/lt.catkeys    2011-03-17 
21:36:48 UTC (rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/lt.catkeys    2011-03-17 
21:37:35 UTC (rev 41007)
@@ -1,19 +1,18 @@
-1   lithuanian   x-vnd.Haiku-MidiPlayer 1406887279
-None  Main Window       Nieko
-Live input:  Main Window       Tiesioginis įėjimas:
-Haiku MIDI Player 1.0.0 beta\n\nThis tiny program\nKnows how to play thousands 
of\nCheesy sounding songs    Main Application    This is a haiku. First 
line has five syllables, second has seven and last has five again. Create your 
own.   Haiku Midi grotuvas 1.0.0\n\nMaža programa\nPaleidžia jums 
tūkstančius\n Senokų gaidų
-Stop  Main Window       Stop
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-MidiPlayer 3885957623
 Cavern Main Window       Urvas
-Volume:    Main Window       Garsumas:
-Reverb:    Main Window       Aidas:
-OK   Main Window       Gerai
-Off  Main Window       Išjungti
+Closet Main Window       Kriauklė
+Could not load song  Main Window       Nepaleidžiama daina
+Drop MIDI file here  Scope View       Įmeskite MIDI bylą šičia
 Dungeon    Main Window       Požemis
-Play  Main Window       Groti
 Garage Main Window       Garažas
-Closet Main Window       Kriauklė
+Haiku MIDI Player 1.0.0 beta\n\nThis tiny program\nKnows how to play thousands 
of\nCheesy sounding songs    Main Application    This is a haiku. First 
line has five syllables, second has seven and last has five again. Create your 
own.   Haiku Midi grotuvas 1.0.0\n\nMaža programa\nPaleidžia jums 
tūkstančius\n Senokų gaidų
 Igor's lab   Main Window       Igorio laboratorija
+Live input:  Main Window       Tiesioginis įėjimas:
+None  Main Window       Nieko
+OK   Main Window       Gerai
+Off  Main Window       Išjungti
+Play  Main Window       Groti
+Reverb:    Main Window       Aidas:
 Scope Main Window       Osciloskopas
-Could not load song  Main Window       Nepaleidžiama daina
-MidiPlayer   Main Window       MidiGrotuvas
-Drop MIDI file here  Scope View       Įmeskite MIDI bylą šičia
+Stop  Main Window       Stop
+Volume:    Main Window       Garsumas:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/lt.catkeys   2011-03-17 21:36:48 UTC 
(rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/lt.catkeys   2011-03-17 21:37:35 UTC 
(rev 41007)
@@ -1,14 +1,10 @@
-1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Pairs    3736877909
-Quit game   PairsWindow       Baigti žaidimą
-New game    PairsWindow       Naujas žaidimas
-Expert (8x8)  PairsWindow       Žinovas (8x8)
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Pairs    794776701
 Beginner (4x4) PairsWindow       Naujokas (4x4)
+Expert (8x8)  PairsWindow       Žinovas (8x8)
 Game  PairsWindow       Žaidimas
-Size  PairsWindow       Dydis
-New  PairsWindow       Naują
 Intermediate (6x6)   PairsWindow       Pažengęs (6x6)
+New  PairsWindow       Naują
+New game    PairsWindow       Naujas žaidimas
 Quit  PairsWindow       Baigti
-OK   PairsView        Gerai
-Pairs PairsWindow       Poros
-Pairs\n\twritten by Ralf Schülke\n\tCopyright 2008-2010, Haiku Inc.\n\nYou 
completed the game in %s clicks.\n PairsWindow       Poros 
(Pairs)\n\tparašyta Ralf'o Schülke'ės\n\tCopyright 2008-2010, Haiku 
Inc.\n\nBaigėte žaidimą per %s paspaudimų.\n
-Pairs did not find enough vector icons in the system; it needs at least %d.  
PairsView        „Poros“ neranda jokių vektorinių ženkliukų sistemoje; 
rekia bent %d.
+Quit game   PairsWindow       Baigti žaidimą
+Size  PairsWindow       Dydis

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/lt.catkeys    
2011-03-17 21:36:48 UTC (rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/lt.catkeys    
2011-03-17 21:37:35 UTC (rev 41007)
@@ -1,7 +1,7 @@
 1   lithuanian   x-vnd.Haiku-ReadOnlyBootPrompt 2165068388
 Desktop (Live-CD)   BootPromptWindow        Darbastalį (Live-CD)
+Do you wish to run the Installer or continue booting to the Desktop? You can 
also select your preferred language and keyboard layout from the list 
below.\n\nNote: Localization of Haiku applications and other components is an 
on-going effort. You will frequently encounter untranslated strings, but if you 
like, you can join in the work at <www.haiku-os.org>. BootPromptWindow     
   Paleisti Diegyklę ar tęsti darbastalio paleidimą? Taip pat čia galite 
pasirinkti kalbą ir klaviatūros išdėstymą iš sąrašo žemiau.\n\nDėmesio: 
programų ir kitų Haiku dalių vertimas nėra baigtas. Ko gero dažnokai rasite 
neišverstų dalykų, visgi, panorėję, galite ir patys prisijungti prie darbų 
svetainėje <www.haiku-os.org>.
+Keymap BootPromptWindow        Klaviatūros išdėstymas
 Language    BootPromptWindow        Kalba
+Run Installer BootPromptWindow        Paleisti Diegyklę
 Welcome to Haiku!   BootPromptWindow        Sveikina Jus Haiku!
-Run Installer BootPromptWindow        Paleisti Diegyklę
-Do you wish to run the Installer or continue booting to the Desktop? You can 
also select your preferred language and keyboard layout from the list 
below.\n\nNote: Localization of Haiku applications and other components is an 
on-going effort. You will frequently encounter untranslated strings, but if you 
like, you can join in the work at <www.haiku-os.org>. BootPromptWindow     
   Paleisti Diegyklę ar tęsti darbastalio paleidimą? Taip pat čia galite 
pasirinkti kalbą ir klaviatūros išdėstymą iš sąrašo žemiau.\n\nDėmesio: 
programų ir kitų Haiku dalių vertimas nėra baigtas. Ko gero dažnokai rasite 
neišverstų dalykų, visgi, panorėję, galite ir patys prisijungti prie darbų 
svetainėje <www.haiku-os.org>.
-Keymap BootPromptWindow        Klaviatūros išdėstymas

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/lt.catkeys 2011-03-17 21:36:48 UTC 
(rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/lt.catkeys 2011-03-17 21:37:35 UTC 
(rev 41007)
@@ -1,53 +1,41 @@
-1   lithuanian   x-vnd.Haiku-ShowImage  855053980
-Use as background…   Menus      Padaryti darbastalio fonu…
-5 seconds   Menus      5 sek.
-Slide delay  Menus      Skaidrės užlaikymas
-Zoom in    Menus      Didinti
-The document '%s' has been changed. Do you want to close the document? 
ClosePrompt       Dokumentas „%s“ pakeistas. Norite uždaryti?
-8 seconds   Menus      8 sek.
-Previous page Menus      Ankstesnis puslapis
-View  Menus      Roda
-Full screen  Menus      Visu ekranu
-Go to page   Menus      Pereiti puslapin
-Zoom out    Menus      Mažinti
-20 seconds   Menus      20 sek.
-3 seconds   Menus      3 sek.
-Rotate counterclockwise    Menus      Pasukti prieš laikrodžio rodyklę
-10 seconds   Menus      10 sek.
-High-quality zooming  Menus      Aukštos kokybės dida
-Browse Menus      Naršyti
-6 seconds   Menus      6 sek.
-Could not load image! Either the file or an image translator for it does not 
exist.  LoadAlerts       Paveikslėlis neatidaromas! Trūksta pačios 
bylos, arba transliatoriaus jai.
-First page   Menus      Pirmasis puslapis
-The document '%s' (page %d) has been changed. Do you want to close the 
document?    ClosePrompt       Dokumentas „%s“ (puslapis %d) 
pakeistas. Norite uždaryti?
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-ShowImage  1229256600
 About ShowImage…    Menus      Apie programą…
+Browse Menus      Naršyti
+Cancel ClosePrompt       Atsisakyti
 Close ClosePrompt       Uždaryti
-Undo  Menus      Atšaukti
-Resize to (in 1/72 inches):  PrintOptionsWindow       Keisti dydį 
(1/72 colių):
-9 seconds   Menus      9 sek.
-Flip left to right   Menus      Apversti kairę su dešine
-Show caption in full screen mode    Menus      Rodyti pavadinimą viso 
ekrano rodoje
-DPI:  PrintOptionsWindow       Raiška (DPI):
-Next file   Menus      Kita byla
-4 seconds   Menus      4 sek.
 Close document ClosePrompt       Uždaryti dokumentą
-Height:    PrintOptionsWindow       Aukštis: 
-Cancel ClosePrompt       Atsisakyti
-Print options PrintOptionsWindow       Spaudos parinktys
-ShowImage   AboutWindow       Veizyklė
-7 seconds   Menus      7 sek.
-Last page   Menus      Paskutinis puslapis
-Previous file Menus      Ankstesnis puslapis
-Slide show   Menus      Skaidrių ratas
+Could not load image! Either the file or an image translator for it does not 
exist.  LoadAlerts       Paveikslėlis neatidaromas! Trūksta pačios 
bylos, arba transliatoriaus jai.
+DPI:  PrintOptionsWindow       Raiška (DPI):
+First page   Menus      Pirmasis puslapis
 Fit image to page   PrintOptionsWindow       Įtalpinti puslapin
+Flip left to right   Menus      Apversti kairę su dešine
 Flip top to bottom   Menus      Apversti viršų su apačia
-Zoom factor in %:   PrintOptionsWindow       Didinimas %:
-Width: PrintOptionsWindow       Plotis:
+Full screen  Menus      Visu ekranu
+Go to page   Menus      Pereiti puslapin
+Height:    PrintOptionsWindow       Aukštis: 
+High-quality zooming  Menus      Aukštos kokybės dida
 Image Menus      Paveikslėlis
-Rotate clockwise    Menus      Pasukti pagal laikrodžio rodyklę
 Job setup   PrintOptionsWindow       Užduoties nustatymai
-Original size Menus      Pirminis dydis
+Last page   Menus      Paskutinis puslapis
+Next file   Menus      Kita byla
 Next page   Menus      Kitas puslapis
 OK   SaveToFile       Gerai
-The file '%s' could not be written.  SaveToFile       Byla „%s“ 
neįrašoma.
-Progress monitor    ProgressWindow     Pažangos vaizdas
+Original size Menus      Pirminis dydis
+Previous file Menus      Ankstesnis puslapis
+Previous page Menus      Ankstesnis puslapis
+Print options PrintOptionsWindow       Spaudos parinktys
+Resize to (in 1/72 inches):  PrintOptionsWindow       Keisti dydį 
(1/72 colių):
+Rotate clockwise    Menus      Pasukti pagal laikrodžio rodyklę
+Rotate counterclockwise    Menus      Pasukti prieš laikrodžio rodyklę
+Show caption in full screen mode    Menus      Rodyti pavadinimą viso 
ekrano rodoje
+Slide delay  Menus      Skaidrės užlaikymas
+Slide show   Menus      Skaidrių ratas
+The document '%s' (page %d) has been changed. Do you want to close the 
document?    ClosePrompt       Dokumentas „%s“ (puslapis %d) 
pakeistas. Norite uždaryti?
+The document '%s' has been changed. Do you want to close the document? 
ClosePrompt       Dokumentas „%s“ pakeistas. Norite uždaryti?
+Undo  Menus      Atšaukti
+Use as background…   Menus      Padaryti darbastalio fonu…
+View  Menus      Roda
+Width: PrintOptionsWindow       Plotis:
+Zoom factor in %:   PrintOptionsWindow       Didinimas %:
+Zoom in    Menus      Didinti
+Zoom out    Menus      Mažinti

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/lt.catkeys    2011-03-17 
21:36:48 UTC (rev 41006)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/lt.catkeys    2011-03-17 
21:37:35 UTC (rev 41007)
@@ -1,58 +1,58 @@
-1   lithuanian   x-vnd.Haiku-StyledEdit 2108192170
-OK   LoadAlert        Gerai
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-StyledEdit 3670692170
 ???  LoadAlert        ???
-Left  Menus      Kairėn
-Revert to the last version of \"%s\"? RevertToSavedAlert       Grįžti 
prie paskutinės versijos „%s“? 
-Search backwards    FindandReplaceWindow      Ieškoti viršun
-Size  Menus      Dydis
-Save  QuitAlert        Išsaugoti
-Replace same  Menus      Keisti vienodus
-Can't Undo   Menus      Neatšaukiama
-Save  Menus      Išsaugoti
-Replace with: FindandReplaceWindow      Keisti į:
+Align Menus      Lygiuoti
+Black Menus      Juoda
+Blue  Menus      Mėlyna
+Can't undo   Menus      Neatšaukiama
+Cancel FindandReplaceWindow      Atsisakyti
+Cancel QuitAlert        Atsisakyti
+Cancel RevertToSavedAlert       Atsisakyti
+Cancel SaveAlert        Atsisakyti
 Cannot revert, file not found: \"%s\". RevertToSavedAlert       
Negrįžtama, byla nerasta: „%s“.
 Case-sensitive FindandReplaceWindow      Paisyti registro
-Green Menus      Žalia
-Revert to saved…    Menus      Grįžti prie išsaugoto…
-Yellow Menus      Geltona
-Replace in all windows FindandReplaceWindow      Keisti visuose languose
-Wrap lines   Menus      Eilučių perkėlimas
-Cancel RevertToSavedAlert       Atsisakyti
+Center Menus      Viduryje
+Color Menus      Spalva
+Cyan  Menus      Žydra
+Default    Open_and_SaveAsPanel      Numatytai
 Document    Menus      Tekstas
-Save changes to the document \"%s\"?  QuitAlert        Išsaugoti 
dokumento „%s“ pakeitimus? 
-Font  Menus      Rašmenys
-Replace all  FindandReplaceWindow      Keisti viską
-Default    Open_and_SaveAsPanel      Numatytai
-Cancel FindandReplaceWindow      Atsisakyti
+Don't save   QuitAlert        Neišsaugoti
+Don't save   SaveAlert        Neišsaugoti
+Encoding    Open_and_SaveAsPanel      Koduotė

[... truncated: 817 lines follow ...]

Other related posts:

 • » [haiku-commits] r41007 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/tracker/zipomatic apps/aboutsystem apps/deskbar apps/drivesetup apps/expander ... - jonas