[haiku-commits] r40717 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/activitymonitor apps/devices apps/expander apps/installer apps/mail ...

 • From: jonas@xxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 27 Feb 2011 08:36:07 +0100 (CET)

Author: kirilla
Date: 2011-02-27 08:36:06 +0100 (Sun, 27 Feb 2011)
New Revision: 40717
Changeset: http://dev.haiku-os.org/changeset/40717

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/registrar/sv.catkeys
Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/networkstatus/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/tracker/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sv.catkeys
Log:
Swedish translation update

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sv.catkeys  2011-02-27 
06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sv.catkeys  2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -4,7 +4,7 @@
 %.1f faults/s DataSource       %.1f fel/s
 %lld ms    SettingsWindow     %lld ms
 %lld sec.   SettingsWindow     %lld sek.
-About ActivityMonitor… ActivityWindow     Om Aktivitetsövervakaren...
+About ActivityMonitor… ActivityWindow     Om AktivitetsÖvervakaren...
 ActivityMonitor    ActivityWindow     Aktivitetsövervakaren
 Add graph   ActivityWindow     Lägg till graf
 Additional items    ActivityView      Ytterligare mätvärden
@@ -42,7 +42,7 @@
 Swap space   DataSource       Växlingsutrymme
 TX   DataSource   Shorter version for Sending   TX
 Teams DataSource       Processer
-Text clipboard size  DataSource       Text urklippstorlek
+Text clipboard size  DataSource       Text urklipps storlek
 Threads    DataSource       Trådar
 Update time interval: SettingsWindow     Uppdateringsintervall:
 Used memory  DataSource       Använt minne

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sv.catkeys  2011-02-27 06:16:30 UTC 
(rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sv.catkeys  2011-02-27 07:36:06 UTC 
(rev 40717)
@@ -1,9 +1,11 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-Devices   4145096865
+1   swedish x-vnd.Haiku-Devices   189828730
 ACPI Information    DeviceACPI       ACPI-information
 ACPI Processor Namespace '%2' DeviceACPI       ACPI Processor-namnrymd 
'%2'
 ACPI System Bus    DeviceACPI       ACPI systembuss
 ACPI System Indicator DeviceACPI       ACPI systemindikator
 ACPI Thermal Zone   DeviceACPI       ACPI termisk zon
+ACPI bus    Device     ACPI-buss
+ACPI bus    DevicesView       ACPI-buss
 ACPI controller    Device     ACPI-kontroller
 ACPI node '%1' DeviceACPI       ACPI nod '%1'
 About DevicesApplication       om
@@ -11,13 +13,16 @@
 Basic information   DevicesView       Grundläggande information
 Bridge Device     Brygga
 Bus  DevicesView       Buss
+Bus Information    Device     Bussinformation
 Category    DevicesView       Kategori
 Class Info:\t\t\t\t: %classInfo%    DeviceACPI       
Klassinformation:\t\t\t\t: %classInfo%
 Class info   DevicePCI        Klassinformation
 Communication controller    Device     Kommunikationskontroller
 Computer    Device     Dator
+Computer    DevicesView       Dator
 Connection   DevicesView       Anslutning
 Detailed    DevicesView       Detaljerat
+Device Device     Enhet
 Device Name\t\t\t\t: %Name%\nManufacturer\t\t\t: %Manufacturer%\nDriver 
used\t\t\t\t: %DriverUsed%\nDevice paths\t: %DevicePaths%   Device     
Enhetsnamn\t\t\t\t: %Name%\nTillverkare\t\t\t: 
%Manufacturer%\nDrivrutin\t\t\t\t: %DriverUsed%\nEnhetssökväg\t: %DevicePaths%
 Device name  Device     Enhetsnamn
 Device name  DeviceACPI       Enhetsnamn
@@ -35,6 +40,8 @@
 Encryption controller Device     Krypteringskontroller
 Generate system information  DevicesView       Generera 
systeminformation
 Generic system peripheral   Device     Allmänt systemtillbehör
+ISA bus    Device     ISA-buss
+ISA bus    DevicesView       ISA-buss
 Input device controller    Device     Indataenhetskontroller
 Intelligent controller Device     Intelligent kontroller
 Manufacturer  Device     Tillverkare
@@ -52,6 +59,8 @@
 OK   DevicesApplication       OK
 Order by:   DevicesView       Sortera efter:
 PCI Information    DevicePCI        PCI-information
+PCI bus    Device     PCI-buss
+PCI bus    DevicesView       PCI-buss
 Processor   Device     Processor
 Quit  DevicesView       Avsluta
 Refresh devices    DevicesView       Uppdatera enhetsvy
@@ -61,5 +70,8 @@
 Signal processing controller  Device     Signalbehandlingskontroller
 Unclassified device  Device     Oklassificerad enhet
 Unknown    DevicePCI        Okänt
+Unknown device Device     Okänd enhet
+Unknown device DevicesView       Okänd enhet
 Value PropertyList      Värde
 Wireless controller  Device     Trådlös kontroller
+unknown    Device     okänd

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/sv.catkeys 2011-02-27 06:16:30 UTC 
(rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/sv.catkeys 2011-02-27 07:36:06 UTC 
(rev 40717)
@@ -41,11 +41,11 @@
 Show contents ExpanderMenu      Visa innehåll
 Show contents ExpanderWindow     Visa innehåll
 Source ExpanderWindow     Källa
-Stop  ExpanderMenu      Stoppa
+Stop  ExpanderMenu      Avbryt
 Stop  ExpanderWindow     Stoppa
 The destination folder does not exist. ExpanderWindow     Målmappen 
existerar inte.
 The destination is not a folder.    ExpanderWindow     Målet är inte 
en mapp.
-The destination is read only. ExpanderWindow     Målmappen är inte 
skrivbar
+The destination is read only. ExpanderWindow     Målmappen är inte 
skrivbar.
 The file doesn't exist ExpanderWindow     Filen existerar inte
 The folder was either moved, renamed or not\nsupported.    ExpanderWindow 
    Mappen har antingen flyttats, döpts om eller är oåtkomlig.
 Use:  ExpanderPreferences       Använd:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sv.catkeys 2011-02-27 06:16:30 UTC 
(rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sv.catkeys 2011-02-27 07:36:06 UTC 
(rev 40717)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-Installer  482356557
+1   swedish x-vnd.Haiku-Installer  1776910149
 %1ld of %2ld  InstallerWindow number of files copied %1ld av %2ld
 1)  If you are installing Haiku onto real hardware (not inside an emulator) 
it is recommended that you have already prepared a hard disk partition. The 
Installer and the DriveSetup tool offer to initialize existing partitions with 
the Haiku native file system, but the options to change the actual partition 
layout may not have been tested on a sufficiently great variety of computer 
configurations so we do not recommend using it.\n   InstallerApp      
1) Om du installerar Haiku på riktigt hårdvara (inte i en emulator) så 
rekommenderar vi att har förberett en partiton för ändamålet. Programmen 
Installeraren och DiskHantering kan skapa nya partitioner för Haiku men 
funktionerna att ändra på befintliga partitoner har ännu inte testats 
tillräckligt för att anses som tillförlitligt. Vi rekommenderar därför att du 
inte ändrar på befintliga partitioner.\n
 2)  The Installer will make the Haiku partition itself bootable, but takes no 
steps to integrate Haiku into an existing boot menu. If you have GRUB already 
installed, you can add Haiku to its boot menu. Depending on what version of 
GRUB you use, this is done differently.\n\n\n InstallerApp      2) 
Installeraren kommer att göra Haikus partition startbar. Däremot kommer inte 
Haiku att göra några ändringar i befintliga starthanterare. Om du har GRUB 
installerat så bör du lägga till Haiku till startmenyn. Det görs på olika sätt 
beroende på vilken version av GRUB som används.\n\n\n
@@ -19,7 +19,6 @@
 Are you sure you want to to stop the installation?   InstallerWindow     
Är du säker att du vill avbryta installationen?
 Begin InstallerWindow     Starta
 Boot sector not written because of an internal error. InstallProgress     
Startsektorn kunde inte skrivas på grund av ett internt fel.
-Boot sector successfully written.   InstallProgress     Skrivning av 
startsektor lyckades.
 Bootman, the application to configure the Haiku boot menu, could not be 
launched.   InstallerWindow     Starthanteraren, applikationen för 
inställning av Haikus startmeny kunde inte startas.
 Cancel InstallProgress     Avbryt
 Cancel InstallerWindow     Avbryt
@@ -54,8 +53,8 @@
 No partitions have been found that are suitable for installation. Please set 
up partitions and initialize at least one partition with the Be File System.  
 InstallerWindow     Inga partitioner har hittats som är dugliga för 
installation. Var god ställ in partitioner och initialisera minst en partition 
med Be-filsystemet.
 OK   InstallProgress     OK
 OK   InstallerApp      OK
+OK   InstallerWindow     OK
 Onto: InstallerWindow     Till:
-Performing installation.    InstallProgress     Verkställer 
installation.
 Please choose target  InstallerWindow     Välj mål
 Please close the Boot Manager and DriveSetup windows before closing the 
Installer window.   InstallerWindow     Vänligen stäng Starthanterarens- 
och DiskHanterings fönster innan du stänger Installerarens fönster.
 Please close the Boot Manager window before closing the Installer window.   
InstallerWindow     Vänligen stäng Starthanteraren innan du stänger 
Installeraren.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/sv.catkeys   2011-02-27 06:16:30 UTC 
(rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/sv.catkeys   2011-02-27 07:36:06 UTC 
(rev 40717)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Be-MAIL  1525863502
+1   swedish x-vnd.Be-MAIL  2797564879
 %d - Date   Mail      %d - Datum
 %e - E-mail address  Mail      %e - mejladress
 %n - Full name Mail      %n - Fullständigt namn
@@ -9,7 +9,7 @@
 Add  Mail      Lägg till
 Add enclosure… Mail      Bifoga fil...
 Add signature Mail      Lägg till signatur
-An error occurred trying to open this signature.    Mail      Ett fel 
uppstod när den här signaturen försökte öppnas
+An error occurred trying to open this signature.    Mail      Ett fel 
uppstod när den här signaturen skulle öppnas
 An error occurred trying to save the attachment.    Mail      Ett fel 
uppstod när den bifogade filen försökte sparas.
 An error occurred trying to save this signature.    Mail      Ett fel 
uppstod när signaturen skulle sparas.
 Attach attributes:   Mail      Bifoga attribut:
@@ -90,6 +90,7 @@
 Previous message    Mail      Föregående meddelande
 Print Mail      Skriv ut
 Print… Mail      Skriv ut...
+Put your favorite e-mail queries and query templates in this folder.  Mail  
    Lägg dina favorit e-post sökningar och sökmallar i denna mapp.
 Queries    Mail      Sökningar
 Quit  Mail      Avsluta
 Quote Mail      Citat
@@ -147,3 +148,4 @@
 Written by Robert Polic.\nEnhanced by the Dr. Zoidberg crew.\n\nCopyright 
1991-2001, Be Incorporated.\nCopyright 2005-2010 Haiku, Inc.\n    Mail    
   Skrivet av Robert Polic.\nFörbättrat av Dr. Zoidberg teamet.\n\nCopyright 
1991-2001, Be Incorporated.\nCopyright 2005-2010 Haiku, Inc.\n
 Your main text contains %ld unencodable characters. Perhaps a different 
character set would work better? Hit Send to send it anyway (a substitute 
character will be used in place of the unencodable ones), or choose Cancel to 
go back and try fixing it up. Mail      Brevets huvudtext innehåller %Id 
oläsbara tecken. Det är möjligt att en annan teckenuppsättning skulle vara mer 
lämplig. Tryck på Skicka för att sända brevet som det är - oläsbara tecken 
kommer ersättas - eller välj Avbryt för att gå tillbaka och korrigera problemet.
 \\n - Newline Mail      \\n - Ny rad
+helpful message    Mail      hjälpsamt meddelande

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/sv.catkeys    2011-02-27 
06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/sv.catkeys    2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-MediaPlayer 1983120721
+1   swedish x-vnd.Haiku-MediaPlayer 1801311807
 1.85 : 1 (American)  MediaPlayer-Main        1.85 : 1 (Amerikanskt 
format)
 100% scale   MediaPlayer-Main        Skala till 100%
 2.35 : 1 (Cinemascope) MediaPlayer-Main        2.35 : 1 (Cinemascope)
@@ -33,6 +33,7 @@
 Edit  MediaPlayer-PlaylistWindow       Redigera
 Error:     MediaPlayer-Main        Fel:
 Error:     MediaPlayer-RemovePLItemsCmd      Fel:
+File Info   MediaPlayer-InfoWin       Filinformation
 File info…   MediaPlayer-Main        Filinformation...
 Full screen  MediaPlayer-Main        Fullskärmsläge
 Full volume  MediaPlayer-SettingsWindow       Högsta volym
@@ -50,10 +51,11 @@
 Loop movies by default MediaPlayer-SettingsWindow       Loopa filmer 
som förval
 Loop sounds by default MediaPlayer-SettingsWindow       Loopa ljud som 
förval
 Low volume   MediaPlayer-SettingsWindow       Låg volym
+MediaPlayer  MediaPlayer-Main        MediaSpelaren
 MediaPlayer Current Playlist  MediaPlayer-Main        MediaSpelarens 
nuvarande spellista
 MediaPlayer encountered an internal error. The file could not be opened.    
MediaPlayer-Main        Ett internt fel har uppstått i MediaSpelaren. 
Filen kunde inte öppnas.
 MediaPlayer settings  MediaPlayer-SettingsWindow       MediaSpelarens 
inställningar
-MediaPlayer\n\nWritten by Marcus Overhagen, Stephan Aßmus and Frederik Modéen 
MediaPlayer-Main        MediaSpelaren\n\nSkrivet av Marcus Overhagen, 
Stephan Aßmus och Frederik Modéen
+MediaPlayer\n\nWritten by Marcus Overhagen, Stephan Aßmus and Frederik Modéen 
MediaPlayer-Main        MediaSpelaren\n\nSkriven av Marcus Overhagen, 
Stephan Aßmus och Frederik Modéen
 Medium MediaPlayer-SettingsWindow       Medium
 Move Entries  MediaPlayer-MovePLItemsCmd       Flytta poster
 Move Entry   MediaPlayer-MovePLItemsCmd       Flytta post

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/networkstatus/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/networkstatus/sv.catkeys   2011-02-27 
06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/networkstatus/sv.catkeys   2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -1,18 +1,16 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-NetworkStatus    3992317590
+1   swedish x-vnd.Haiku-NetworkStatus    3379615764
+%ifaceName information:\n   NetworkStatusView        %ifaceName 
information:\n
 <no wireless networks found>  NetworkStatusView        <inga trådlösa 
nätverk hittades>
 Address    NetworkStatusView        Adress
-Address information:\n NetworkStatusView        Adressinformation:\n
 Broadcast   NetworkStatusView        Annonsera
-Broadcast information:\n    NetworkStatusView        Annonsera 
information:\n
 Configuring  NetworkStatusView        Konfigurerar
 Could not join wireless network:\n   NetworkStatusView        Kunde 
inte ansluta till trådlöst nätverk:\n
 Install in Deskbar   NetworkStatus      Installera i Deskbar
 Launching the network preflet failed.\n\nError:    NetworkStatusView    
    Öppning av nätverksinställningarna misslyckades.\n\nFel:
 Netmask    NetworkStatusView        Nätmask
-Netmask information:\n NetworkStatusView        Nätmaskinformation:\n
-NetworkStatus NetworkStatusWindow       Nätverkstatus
-NetworkStatus options:\n\t--deskbar\tautomatically add replicant to 
Deskbar\n\t--help\t\tprint this info and exit\n  NetworkStatus      
Nätverksstatus hantering:\n\t--deskbar\tlägg till replikant till 
Deskbar\n\t--help\t\tskriv ut denna information och avsluta\n
-NetworkStatus\n\twritten by %1 and Hugo Santos\n\t%2, Haiku, Inc.\n  
NetworkStatusView        Nätverkstatus\n\tskrivet av %1 och Hugo 
Santos\n\t%2, Haiku, Inc.\n
+NetworkStatus NetworkStatusWindow       NätverksStatus
+NetworkStatus options:\n\t--deskbar\tautomatically add replicant to 
Deskbar\n\t--help\t\tprint this info and exit\n  NetworkStatus      
NätverksStatus hantering:\n\t--deskbar\tlägg till replikant till 
Deskbar\n\t--help\t\tskriv ut denna information och avsluta\n
+NetworkStatus\n\twritten by %1 and Hugo Santos\n\t%2, Haiku, Inc.\n  
NetworkStatusView        NätverksStatus\n\tskrivet av %1 och Hugo 
Santos\n\t%2, Haiku, Inc.\n
 No link    NetworkStatusView        Ingen länk
 No stateful configuration   NetworkStatusView        Ingen 
förbindelseorienterad konfiguration
 OK   NetworkStatusView        OK
@@ -21,4 +19,4 @@
 Ready NetworkStatusView        Redo
 Run in window NetworkStatus      Kör i fönster
 Unknown    NetworkStatusView        Okänd
-You can run NetworkStatus in a window or install it in the Deskbar.  
NetworkStatus      Du kan köra Nätverksstatus i ett fönster eller 
installera det i Deskbar.
+You can run NetworkStatus in a window or install it in the Deskbar.  
NetworkStatus      Du kan köra NätverksStatus i ett fönster eller 
installera det i Deskbar.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/sv.catkeys  2011-02-27 06:16:30 UTC 
(rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/sv.catkeys  2011-02-27 07:36:06 UTC 
(rev 40717)
@@ -1,4 +1,5 @@
-1   swedish x-vnd.Be-PEPL  3209429794
+1   swedish x-vnd.Be-PEPL  3664557316
+%name% picture People     %name% bild
 About People     Om
 Address    People     Adress
 Cancel People     Avbryt
@@ -20,6 +21,7 @@
 Group People     Grupp
 Home phone   People     Hemtelefon
 Launching the FileTypes preflet to configure Person attributes has 
failed.\n\nError:  People     Misslyckades att starta FilTyper för 
redigering av attribut.\n\nFel:
+Load image…  People     Välj bild...
 Name  People     Namn
 New person   People     Ny person
 New person…  People     Ny person...
@@ -29,6 +31,7 @@
 Person Short mimetype description       Person
 Quit  People     Avsluta
 Redo  People     Gör om
+Remove image  People     Ta bort bild
 Revert People     Återställ
 Save  People     Spara
 Save as…    People     Spara som...
@@ -38,6 +41,7 @@
 State People     Region
 URL  People     URL
 Undo  People     Ångra
+Unnamed person People     Namnlös person
 Work phone   People     Arbetstelefon
 Zip  People     Postnummer
 none  Groups list       ingen

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sv.catkeys 2011-02-27 
06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sv.catkeys 2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -1,39 +1,50 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-ProcessController  926983020
-%s priority [%d]    ProcessController        %s prioritet [%d]
+1   swedish x-vnd.Haiku-ProcessController  3246358819
+%.1f MB    ProcessController        %.1f MB
+%s [%d]    ProcessController        %s [%d]
 (c) 1996-2001 Georges-Edouard Berenger, berenger@xxxxxxxxxxxx\n    
ProcessController        (c) 1996-2001 Georges-Edouard Berenger, 
berenger@xxxxxxxxxxxx\n
-About ProcessController        om
-About ProcessController…    ProcessController        Om 
Processkontroll...
+About ProcessController        Om
+About ProcessController…    ProcessController        Om 
ProcessKontroll...
 Cancel ProcessController        Avbryt
 Damned!    ProcessController        Attans!
 Debug this thread!   ProcessController        Felsök tråden!
 Debug thread  ProcessController        Felsök tråd
-Do you really want to kill the team \"%s\"?  ProcessController        
Vill du verkligen avsluta processen \"%s\"?
-Error saving file   ProcessController        Fel vid spraning av fil
+Display priority    ProcessController        Visningsprioritet
+Do you really want to kill the team \"%s\"?  ProcessController        
Vill du verkligen avsluta processen "%s"?
+Error saving file   ProcessController        Fel vid sparning av fil
 Global Popup  ProcessController        Global popup
 Gone teams…  ProcessController        Avslutade processer...
+Idle priority ProcessController        Overksam prioritet
 Install in Deskbar   ProcessController        Installera i Deskbar
 Kill this thread!   ProcessController        Avsluta tråden!
 Live in the Deskbar  ProcessController        Lev i Deskbar
+Low priority  ProcessController        Låg prioritet
+Lowest active priority ProcessController        Lägsta aktiva prioritet
 Memory usage  ProcessController        Minnesanvändning
 New Terminal  ProcessController        Ny terminal
+Normal priority    ProcessController        Normal prioritet
 OK   ProcessController        OK
 Ok!  ProcessController        OK!
-ProcessController   ProcessController        Processkontroll
-ProcessController is already installed in Deskbar.   ProcessController    
    Processkontroll är redan installerad i Deskbar.
-ProcessController\n\nCopyright 1997-2001,\nGeorges-Edouard 
Berenger.\n\nCopyright © 2007 Haiku, Inc.\n ProcessController        
Processkontroll\n\nCopyright 1997-2001,\nGeorges-Edouard Berenger.\n\nCopyright 
© 2007 Haiku, Inc.\n
+ProcessController   ProcessController        ProcessKontroll
+ProcessController is already installed in Deskbar.   ProcessController    
    ProcessKontroll är redan installerad i Deskbar.
+ProcessController\n\nCopyright 1997-2001,\nGeorges-Edouard 
Berenger.\n\nCopyright © 2007 Haiku, Inc.\n ProcessController        
ProcessKontroll\n\nCopyright 1997-2001,\nGeorges-Edouard Berenger.\n\nCopyright 
© 2007 Haiku, Inc.\n
 Processor %d  ProcessController        Processor %d
 Quit an application  ProcessController        Avsluta ett program
 Quit application    ProcessController        Avsluta applikation
+Real-time display priority   ProcessController        
Realtidsvisningprioritet
+Real-time priority   ProcessController        Realtidsprioritet
 Restart Deskbar    ProcessController        Starta om Deskbar
 Restart Tracker    ProcessController        Starta om Tracker
 Run in window ProcessController        Kör i fönster
+System resources & caches…   ProcessController        Systemresurser 
& filsystemscache…
 That's no Fun! ProcessController        Det var inte roligt!
 This is the last active processor...\nYou can't turn it off!  
ProcessController        Detta är den sista aktiva processorn...\nDen 
kan inte stängas av!
 This team is already gone…   ProcessController        Processen är 
redan avslutad...
 This thread is already gone…  ProcessController        Tråden är redan 
avslutad
 Threads and CPU usage ProcessController        Tråd och CPU användning
+Urgent display priority    ProcessController        Brådskande 
visningsprioritet
+Urgent priority    ProcessController        Brådskande prioritet
 Usage: %s [-deskbar]\n ProcessController        Hantering: %s 
[-deskbar]\n
-What do you want to do with the thread \"%s\"? ProcessController        
Vad vill du göra med tråden \"%s\"?
+What do you want to do with the thread \"%s\"? ProcessController        
Vad vill du göra med tråden "%s"?
 Yes, kill this team!  ProcessController        Ja, avsluta den här 
processen!
-You can run ProcessController in a window or install it in the Deskbar.    
ProcessController        Du kan köra Processkontroll i ett fönster eller 
installera den i Deskbar.
+You can run ProcessController in a window or install it in the Deskbar.    
ProcessController        Du kan köra ProcessKontroll i ett fönster eller 
installera den i Deskbar.
 Your setting file could not be saved!\n(%s)  ProcessController        
Inställningsfilen kunde inte sparas!\n(%s)

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/sv.catkeys    2011-02-27 
06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/sv.catkeys    2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -1,15 +1,15 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-StyledEdit 3614078026
+1   swedish x-vnd.Haiku-StyledEdit 881610730
 ???  LoadAlert        ???
 Align Menus      Justera
 Black Menus      Svart
 Blue  Menus      Blå
 Bold  Menus      Fet stil
-Can't Undo   Menus      Kan inte ångra
+Can't undo   Menus      Kan inte ångra
 Cancel FindandReplaceWindow      Avbryt
 Cancel QuitAlert        Avbryt
 Cancel RevertToSavedAlert       Avbryt
 Cancel SaveAlert        Avbryt
-Cannot revert, file not found: \"%s\". RevertToSavedAlert       Kan 
inte återgå, filen hittades inte: \"%s\".
+Cannot revert, file not found: \"%s\". RevertToSavedAlert       Kan 
inte återgå, filen hittades inte: "%s".
 Case-sensitive FindandReplaceWindow      Skiftlägeskänslig
 Center Menus      Mitten
 Characters:  Statistics       Tecken:
@@ -26,13 +26,13 @@
 Don't save   SaveAlert        Spara inte
 Edit  Menus      Redigera
 Encoding    Open_and_SaveAsPanel      Kodning
-Error loading \"%s\":\n\t%s  LoadAlert        Fel vid inläsning 
\"%s\":\n\t%s
-Error loading \"%s\":\n\tUnsupported format  LoadAlert        Fel vid 
inläsning \"%s\":\n\tIcke understött format
-Error saving \"%s\":\n%s    SaveAlert        Kunde inte spara 
\"%s\":\n%s
+Error loading \"%s\":\n\t%s  LoadAlert        Fel vid inläsning 
"%s":\n\t%s
+Error loading \"%s\":\n\tUnsupported format  LoadAlert        Fel vid 
inläsning "%s":\n\tFormatet stöds ej
+Error saving \"%s\":\n%s    SaveAlert        Kunde inte spara 
"%s":\n%s
 File  Menus      Arkiv
 Find  FindandReplaceWindow      Sök
 Find again   Menus      Sök igen
-Find selection Menus      Hitta markerad text
+Find selection Menus      Sök efter markerad text
 Find: FindandReplaceWindow      Sök:
 Find… Menus      Sök…
 Font  Menus      Font
@@ -42,9 +42,9 @@
 Lines: Statistics       Rader:
 Magenta    Menus      Magenta
 New  Menus      Ny
-OK   LoadAlert        Okej
-OK   RevertToSavedAlert       Okej
-OK   SaveAlert        Okej
+OK   LoadAlert        OK
+OK   RevertToSavedAlert       OK
+OK   SaveAlert        OK
 OK   Statistics       OK
 Open… Menus      Öppna…
 Page setup…  Menus      Sidinställningar...
@@ -59,21 +59,21 @@
 Replace same  Menus      Ersätt samma
 Replace with: FindandReplaceWindow      Ersätt med:
 Replace…    Menus      Ersätt…
-Revert to saved…    Menus      Återgå till sparat…
-Revert to the last version of \"%s\"? RevertToSavedAlert       Återgå 
till den senast använda versionen av \"%s\"? 
+Revert to saved…    Menus      Återgå till sparad…
+Revert to the last version of \"%s\"? RevertToSavedAlert       Återgå 
till den senast använda versionen av "%s"? 
 Right Menus      Höger
 Save  Menus      Spara
 Save  QuitAlert        Spara
 Save  SaveAlert        Spara
 Save as…    Menus      Spara som...
-Save changes to the document \"%s\"?  QuitAlert        Spara ändringar 
till dokumentet \"%s\"? 
-Search backwards    FindandReplaceWindow      Sök baklänges
+Save changes to the document \"%s\"?  QuitAlert        Spara ändringar 
till dokumentet "%s"? 
+Search backwards    FindandReplaceWindow      Sök bakåt
 Select all   Menus      Markera allt
 Size  Menus      Storlek
 Statistics…  Menus      Statistik...
-This file is marked Read-Only. Save changes to the document \"%s\"?  
SaveAlert        Denna fil är markerad som endast läsbar. Vill du spara 
ändringarna till dokumentet \"%s\"?
+This file is marked Read-Only. Save changes to the document \"%s\"?  
SaveAlert        Denna fil är markerad som endast läsbar. Vill du spara 
ändringarna till dokumentet "%s"?
 Undo typing  QuitAlert        Ångra inmatning
-Untitled    StyledEditWindow        Odöpt 
+Untitled    StyledEditWindow        Namnlös 
 Words: Statistics       Ord:
 Wrap lines   Menus      Bryt rader
 Wrap-around search   FindandReplaceWindow      Fortsätt sökning vid 
andra änden

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/kits/tracker/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/kits/tracker/sv.catkeys  2011-02-27 06:16:30 UTC 
(rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/kits/tracker/sv.catkeys  2011-02-27 07:36:06 UTC 
(rev 40717)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-libtracker 3424530812
+1   swedish x-vnd.Haiku-libtracker 498395429
 %BytesPerSecond/s   StatusWindow      %BytesPerSecond/s
 %Ld B WidgetAttributeText       %Ld B
 %Ld bytes   WidgetAttributeText       %Ld byte
@@ -168,11 +168,11 @@
 Icon view   VolumeWindow      Ikonvy
 Identify    ContainerWindow     Identifiera
 Identify    InfoWindow       Identifiera
-If you %action the config folder, Haiku may not behave properly! Are you sure 
you want to do this? To %action the config folder anyway, click \"Do it\".   
 FSUtils     Om du %action mappen 'config' kan Haiku sluta fungera! Är du 
säker på att du vill fortsätta? För att %action ändå, tryck på \"Do it\".
-If you %action the home folder, Haiku may not behave properly! Are you sure 
you want to do this? To %action the home anyway, click \"Do it\". FSUtils   
  Om du %action hemkatalogen, kan Haiku sluta fungera! Är du säker på att du 
vill göra det? För att %action hemkatalogen i alla fall, tryck \"Gör det\".
-If you %action the mime settings, Haiku may not behave properly! Are you sure 
you want to do this? To %action the mime settings anyway, click \"Do it\".   
 FSUtils     Om du %action mime-inställningarna kan Haiku sluta fungera! Är 
du säker på att du vill fortsätta? För att %action mime-inställningarna ändå, 
tryck på \"Do it\".
-If you %action the settings folder, Haiku may not behave properly! Are you 
sure you want to do this? To %action the settings folder anyway, click \"Do 
it\".  FSUtils     Om du %action inställningsmappen så kan det hända att 
Haiku inte fungerar korrekt! Är du säker på att du vill fortsätta? För att ändå 
%action inställningsmappen, klicka på "Gör det".
-If you %action the system folder or its contents, you won't be able to boot 
Haiku! Are you sure you want to do this? To %action the system folder or its 
contents anyway, hold down the Shift key and click \"Do it\". FSUtils     
Om du %action systemkatalogen eller dess innehåll kommer du inte kunna starta 
Haiku! Är du säker på det? För att %action systemkatalogen eller dess innehåll 
i alla fall, håll nere Skift och klicka på \"Do it\".
+If you %ifYouDoAction the config folder, Haiku may not behave properly! Are 
you sure you want to do this? To %toDoAction the config folder anyway, click 
\"Do it\".  FSUtils     Om du %ifYouDoAction mappen 'config' kommer 
Haiku inte fungera som det ska. Är du säker på att du vill göra det? För att 
%toDoAction mappen 'config', välj \"Gör det\".
+If you %ifYouDoAction the home folder, Haiku may not behave properly! Are you 
sure you want to do this? To %toDoAction the home anyway, click \"Do it\".   
 FSUtils     Om du %ifYouDoAction mappen 'home' kommer Haiku inte fungera 
som det ska. Är du säker på att du vill göra det? För att %toDoAction mappen 
'home', välj \"Gör det\".
+If you %ifYouDoAction the mime settings, Haiku may not behave properly! Are 
you sure you want to do this? To %toDoAction the mime settings anyway, click 
\"Do it\".  FSUtils     Om du %ifYouDoAction filtypsinställningarna 
kommer Haiku inte fungera som det ska. Är du säker på att du vill göra det? 
För att %toDoAction inställningarna, välj \"Gör det\".
+If you %ifYouDoAction the settings folder, Haiku may not behave properly! Are 
you sure you want to do this? To %toDoAction the settings folder anyway, click 
\"Do it\".    FSUtils     Om du %ifYouDoAction mappen 'settings' 
kommer Haiku inte fungera som det ska. Är du säker på att du vill göra det? 
För att %toDoAction mappen 'settings', välj \"Gör det\".
+If you %ifYouDoAction the system folder or its contents, you won't be able to 
boot Haiku! Are you sure you want to do this? To %toDoAction the system folder 
or its contents anyway, hold down the Shift key and click \"Do it\".   
FSUtils     Om du %ifYouDoAction systemmappen eller dess innehåll kommer du 
inte att kunna starta Haiku! Är du säker på att du vill göra det? Om du vill 
%toDoAction systemmappen eller dess innehåll, håll ner skifttangenten och välj 
\"Gör det\".
 Ignore case  SelectionWindow     Ignorera skiftesläge
 Include trash FindPanel        Inkludera papperskorg
 Increase size ContainerWindow     Öka storlek
@@ -421,15 +421,18 @@
 link  FSUtils filename link  länk
 matches regular expression   SelectionWindow     matchar reguljärt 
uttryck
 matches wildcard expression  SelectionWindow     matchar jokeruttryck
-move  FSUtils     flytta
+move  FSUtils As in 'If you move ...' flyttar
+move  FSUtils As in 'To move ...'   flytta
 moving FSUtils     flyttar
 multiple disks FindPanel        flera diskar
 no items    CountView        inga objekt
 no supporting apps   OpenWithWindow     applikation saknas
 of %items   StatusWindow      av %items
 parent folder NavMenu     föräldrakatalog
-rename InfoWindow       byt namn
-rename TextWidget       döp om
+rename InfoWindow   As in 'If you rename ...'    byter namn
+rename InfoWindow   As in 'To rename ...'  byta namn
+rename TextWidget   As in 'If you rename ...'    byter namn
+rename TextWidget   As in 'To rename ...'  byta namn
 save text   FilePanelPriv      spara text
 starts with  FindPanel        börjar med
 starts with  SelectionWindow     börjar med

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sv.catkeys 2011-02-27 
06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sv.catkeys 2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -9,8 +9,8 @@
 Control highlight   Colors tab       Framhävd kontroll
 Control text  Colors tab       Kontrolltext
 Defaults    APRWindow        Förval
-Document background  Colors tab       Dokumentbakgrund
-Document text Colors tab       Dokumenttext
+Document background  Colors tab       Dokument bakgrund
+Document text Colors tab       Dokument text
 Failure    Colors tab       Misslyckande
 Glyph hinting: AntialiasingSettingsView        Glyfhinting:
 Grayscale   AntialiasingSettingsView        Gråskala
@@ -40,4 +40,4 @@
 Tooltip background   Colors tab       Tooltipsbakgrund
 Tooltip text  Colors tab       Tooltiptext
 Window tab   Colors tab       Fösterflik
-Window tab text    Colors tab       Fönsterfliktext
+Window tab text    Colors tab       Fönsterflik text

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/sv.catkeys    
2011-02-27 06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/sv.catkeys    
2011-02-27 07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -2,10 +2,10 @@
 All workspaces Main View        Alla arbetsytor
 Apply Main View        Använd
 Backgrounds  Main Window       Bakgrunder
-Center Main View        Centrerad
-Current workspace   Main View        Den här arbetsytan
+Center Main View        Centrera
+Current workspace   Main View        Nuvarande arbetsyta
 Default    Main View        Standard
-Default folder Main View        Standardmapp
+Default folder Main View        Standardmappen
 Folder:    Main View        Mapp:
 Icon label outline   Main View        Extra filnamnskontur
 Image: Main View        Bild:
@@ -17,9 +17,9 @@
 Preview    Main View        Förhandstitt
 Resolution:  Image Filepanel     Upplösning:
 Revert Main View        Återställ
-Scale to fit  Main View        Omskalad
+Scale to fit  Main View        Anpassa
 Select Main View        Välj
-Tile  Main View        Upprepad
+Tile  Main View        Upprepa
 X:   Main View        X:
 Y:   Main View        Y:
 pick one    Main View        Välj en

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/sv.catkeys 2011-02-27 
06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/sv.catkeys 2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-FileTypes  1575473845
+1   swedish x-vnd.Haiku-FileTypes  3001025756
 %1 application type  Application Type Window     %1 applikationstyp
 %ld Application type%s could be removed.    Application Types Window    
    %ld Applikationstypen %s kan inte tas bort.
 %s file type  FileType Window     %s filtyp
@@ -120,7 +120,8 @@
 Removing uninstalled application types Application Types Window        
Tar bort avinstallerade applikationstyper
 Right Attribute Window    Attribute column alignment in Tracker  Höger
 Rule: FileTypes Window        Regel:
-Same as…    FileType Window     Samma som…
+Same as…    FileType Window The same APPLICATION as\xE2\x80\xA6   Samma 
som...
+Same as…    FileType Window The same TYPE as\xE2\x80\xA6  Samma som...
 Same as…    FileTypes Window        Samma som...
 Save  Application Type Window     Spara
 Save into resource file…    Application Type Window     Spara till 
resursfil...

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/sv.catkeys   2011-02-27 
06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/sv.catkeys   2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-Media    1588474509
+1   swedish x-vnd.Haiku-Media    1701788906
 <none> Media views       <ingen>
 Audio input:  Media views       Ljudingång:
 Audio mixer  Media Window      Ljudmixer
@@ -11,20 +11,11 @@
 Couldn't remove volume control in Deskbar: %s\n    Media views       
Kunde inte ta bort volymkontrollen från Deskbar: %s\n
 Defaults    Media views       Förval
 Done shutting down.  Media Window      Färdigavslutad.
-Enable real-time audio Media views       Aktivera realtidsljud
-Enable real-time video Media views       Aktivera realtidsvideo
-Enabling real-time audio allows system to record and play audio as fast as 
possible. It achieves this performance by using more CPU and RAM.\n\nOnly 
enable this feature if you need the lowest latency possible.   Media views  
     Genom att aktivera realtidsljud låter du systemet behandla ljud så 
snabbt och jämnt som möjligt. Detta möjliggörs genom att mer minne 
används.\n\nAktivera bara detta om ljud är högprioriterat.
-Enabling real-time video allows system to perform video operations as fast and 
smoothly as possible. It achieves optimum performance by using more 
RAM.\n\nOnly enable this feature if you need the lowest latency possible. 
Media views       Genom att aktivera realtidsvideo låter du systemet 
behandla video så snabbt och jämnt som möjligt. Detta möjliggörs genom att mer 
minne används.\n\nAktivera bara detta om video är högprioriterat.
 Media Media Window      Media
 OK   Media Window      Ok
-OK   Media views       OK
 Quit  Media Window      Avsluta
 Ready for use… Media Window      Redo att användas…
-Real-time   Media views       Realtid
-Real-time audio is currently unimplemented in Haiku.  Media views       
Realtidsljud är inte implementerat i Haiku.
-Real-time video is currently unimplemented in Haiku.  Media views       
Realtidsvideo är inte implementerat i Haiku.
 Restart media services Media views       Starta om mediatjänsterna
-Restart the media server to apply changes.   Media views       Starta 
om mediaservern för att aktivera ändringarna.
 Restarting media services\nShutting down media server\n    Media Window  
    Startar om mediatjänster\nAvslutar mediaservern\n
 Restarting media services\nStarting media server…\n  Media Window      
Startar om mediatjänster\nStartar mediaservern…\n
 Show volume control on Deskbar Media views       Visa volymkontrollen i 
Deskbar

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/sv.catkeys   2011-02-27 
06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/sv.catkeys   2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -6,7 +6,7 @@
 Accept first click   SettingsView      Agera på första klicket
 Click to focus SettingsView      Klicka för att fokusera
 Click to focus and raise    SettingsView      Klicka för att fokusera 
och höja
-Defaults    MouseWindow       Standardinställningar
+Defaults    MouseWindow       Förval
 Dig Deal    MouseApplication        Stor sak
 Double-click speed   SettingsView      Dubbelklickshastighet
 Double-click test area SettingsView      Testa dubbelklick här.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sv.catkeys    2011-02-27 
06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sv.catkeys    2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -1,10 +1,9 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-Time    2846531571
+1   swedish x-vnd.Haiku-Time    2261600441
 <Other>    Time      <annan>
 Current time: Time      Aktuell tid:
 Date & Time  Time      Datum och tid
 OK   Time      OK
 Preview time: Time      Förhandsvisa tid:
-Revert Time      Återgå
 Set time zone Time      Ange tidzon
 Time  Time      Tid
 Time & Date, writen by:\n\n\tAndrew Edward McCall\n\tMike 
Berg\n\tJulun\n\tPhilippe Saint-Pierre\n\nCopyright 2004-2008, Haiku.    
Time      Tid och Datum, skrivet av:\n\n\tAndrew Edward McCall\n\tMike 
Berg\n\tJulun\n\tPhilippe Saint-Pierre\n\nCopyright 2004-2008, Haiku.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/sv.catkeys  2011-02-27 
06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/sv.catkeys  2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -1,16 +1,20 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-Touchpad  1498191605
+1   swedish x-vnd.Haiku-Touchpad  827345252
+Cancel TouchpadPrefView        Avbryt
 Defaults    TouchpadPrefView        Förval
 Fast  TouchpadPrefView        Snabb
 High  TouchpadPrefView        Hög
 Horizontal scroll speed    TouchpadPrefView        Horisontell 
svephastighet
 Horizontal scrolling  TouchpadPrefView        Horisontell svepning
+OK   TouchpadPrefView        OK
 Off  TouchpadPrefView        Av
+Please confirm TouchpadPrefView        Vänligen bekräfta
 Revert TouchpadPrefView        Återställ
 Scroll acceleration  TouchpadPrefView        Svepningsacceleration
 Scrolling   TouchpadPrefView        Svepning
 Slow  TouchpadPrefView        Långsam
 Tap click sensitivity TouchpadPrefView        Knackningskänslighet
 Tap gesture  TouchpadPrefView        Knackning
+The new scroll area is very large and may impede normal mouse operation. Do 
you really want to change it?   TouchpadPrefView        Den nya 
svepningsytan är så stor att den kan hindra normal användning. Vill du 
verkligen ändra inställningen?
 Touchpad    TouchpadMain      Pekplatta
-Two finger scrolling  TouchpadPrefView        Tvåfingerssvepning
+Two finger scrolling  TouchpadPrefView        Tvåfinger svepning
 Vertical scroll speed TouchpadPrefView        Vertikal svephastighet

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sv.catkeys   
2011-02-27 06:16:30 UTC (rev 40716)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sv.catkeys   
2011-02-27 07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -2,17 +2,17 @@
 %Ld B SettingsWindow     %Ld B
 Changes will take effect on restart!  SettingsWindow     Ändringarna 
kommer att aktiveras vid omstart!
 Current swap file size:    SettingsWindow     Nuvarande 
växlingsstorlek:
-Defaults    SettingsWindow     Förinställningar
+Defaults    SettingsWindow     Förval
 Disabling virtual memory will have unwanted effects on system stability once 
the memory is used up.\nVirtual memory does not affect system performance until 
this point is reached.\n\nAre you really sure you want to turn it off?  
SettingsWindow     Om du stänger av det virtuella minnet så kommer det att 
orsaka instabilitet i systemet när minnet är fullt.\nVirtuellt minne påverkar 
inte systemets prestanda när det inte används.\n\nÄr du säker på att du vill 
inaktivera virtuellt minne?
 Enable virtual memory SettingsWindow     Aktivera virtuellt minne
 GB   SettingsWindow     GB
-Insufficient space for a swap file.  SettingsWindow     Det finns inte 
tillräckligt med utrymme till växlingsfilen.
+Insufficient space for a swap file.  SettingsWindow     Det finns inte 
tillräckligt med utrymme för växlingsfilen.
 KB   SettingsWindow     KB
 Keep enabled  SettingsWindow     Behåll aktiverad
 MB   SettingsWindow     MB
 OK   VirtualMemoryApp        OK
 Physical memory:    SettingsWindow     Fysiskt minne: 
-Requested swap file size:   SettingsWindow     Begärd 
växlingsfilsstorlek:
+Requested swap file size:   SettingsWindow     Begärd växlingsfils 
storlek:
 Revert SettingsWindow     Återgå
 Turn off    SettingsWindow     Stäng av
 Use volume:  SettingsWindow     Använd volym:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/servers/registrar/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/servers/registrar/sv.catkeys           
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/servers/registrar/sv.catkeys   2011-02-27 
07:36:06 UTC (rev 40717)
@@ -0,0 +1,23 @@
+1   swedish application/x-vnd.Haiku-Registrar    2599857937
+%action%?   ShutdownProcess     %action%?
+Application \"%appName%\" has aborted the shutdown process.  ShutdownProcess 
    Applikationen "%appName%" avbröt nerstängningen.
+Asking \"%appName%\" to quit. ShutdownProcess     Ber "%appName%" att 
avsluta.
+Asking background applications to quit.    ShutdownProcess     Ber 
bakgrunds applikationerna att avsluta.
+Asking other processes to quit.    ShutdownProcess     Ber alla 
processer att avsluta.
+Cancel ShutdownProcess     Avbryt
+Cancel shutdown    ShutdownProcess     Avbryt nerstängning
+Do you really want to restart the system?   ShutdownProcess     Vill du 
verkligen starta om systemet?
+Do you really want to shut down the system?  ShutdownProcess     Är du 
säker på att du vill avsluta systemet?
+It's now safe to turn off the computer.    ShutdownProcess     Nu är 
det säkert att slå av datorn.
+Kill application    ShutdownProcess     Avsluta applikation
+OK   ShutdownProcess     OK
+Restart    ShutdownProcess     Starta om
+Restart system ShutdownProcess     Starta om
+Restarting…  ShutdownProcess     Startar om...
+Shut down   ShutdownProcess     Stäng av
+Shutdown aborted    ShutdownProcess     Avslutningen avbröts
+Shutdown status    ShutdownProcess     Avslutar Haiku
+Shutting down… ShutdownProcess     Stänger av...
+System is shut down  ShutdownProcess     Systemet är avslutat
+The application \"%appName%\" might be blocked on a modal panel.    
ShutdownProcess     Applikationen "%appName%" kan vara blockerad av en 
dialogruta.
+Tidying things up a bit.    ShutdownProcess     Städar upp lite.


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r40717 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/activitymonitor apps/devices apps/expander apps/installer apps/mail ... - jonas