[haiku-commits] r36166 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/aboutsystem apps/bootman apps/drivesetup apps/expander apps/installer ...

 • From: pulkomandy@xxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 11 Apr 2010 21:25:19 +0200 (CEST)

Author: pulkomandy
Date: 2010-04-11 21:25:18 +0200 (Sun, 11 Apr 2010)
New Revision: 36166
Changeset: http://dev.haiku-os.org/changeset/36166/haiku

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/print/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/lt.catkeys
Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/lt.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/lt.catkeys
Log:
Sync lithuanian translation from hta


Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/lt.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/lt.catkeys    2010-04-11 
19:25:18 UTC (rev 36166)
@@ -0,0 +1,36 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-About    3196829578
+Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n  AboutView        Travis 
Geiselbrecht'as (bei jo NewOS branduolys)\n
+%ld Processors:    AboutView        %ld Procesoriai:
+Michael Phipps (project founder)\n\n  AboutView        Michael'is 
Phipps'as (porojekto įkūrėjas)\n\n
+The Haiku-Ports team\n AboutView        Haiku-Ports komanda\n
+Website, marketing & documentation:\n AboutView        WWW svetainė, 
rinkodara ir dokumentacija:\n
+Revision    AboutView        Laida
+Source Code:  AboutView        Pirminiai tekstai:
+Processor:   AboutView        Procesorius:
+Kernel:    AboutView        Branduolys:
+Contributors:\n    AboutView        Talkininkai:\n
+Unknown    AboutView        Nežinoma
+... and the many people making donations!\n\n AboutView        ... ir 
kitiems aukojusiems žmonėms!\n\n
+\n… and probably some more we forgot to mention (sorry!)\n\n  AboutView    
    \n… ir tie, kuriuos galbūt pamiršome paminėti (atleiskite!)\n\n
+%.2f GHz    AboutView        %.2f GHz
+Memory:    AboutView        Atmintis:
+Google & their Google Summer of Code program\n\n    AboutView        
„Google“ės ir jos „Google Summer of Code“ programai\n\n
+Past maintainers:\n  AboutView        Ankstesni darytojai:\n
+The code that is unique to Haiku, especially the kernel and all code that 
applications may link against, is distributed under the terms of the     
AboutView        Pirminis tekstas išskirtinai rašytas Haiku'i, be to 
branduolio ir visi kiti tekstai, kuriais gali būti jungiamos kitos programos, 
platinamos tokiais leidimais 
+\n\nSpecial thanks to:\n    AboutView        \n\nYpatinga padėka:\n
+Licenses:   AboutView        Leidimai: 
+. Some system libraries contain third party code distributed under the LGPL 
license. You can find the copyrights to third party code below.\n\n    
AboutView        . Kai kurios sisteminės bibliotekos turinčios trečių 
šalių tekstų platinamos LGPL leidimu. Trečių šalių leidimus tekstams galite 
rasti žemiau.\n\n
+\nCopyrights\n\n    AboutView        \nAutorinės teisės\n\n
+Current maintainers:\n AboutView        Dabartiniai darytojai:\n
+Time running: AboutView        Veikimo laikas:
+MIT license  AboutView        MIT leidimas
+The Haikuware team and their bounty program\n AboutView        
Haikuware komanda bei jos aukų programa\n
+About this system   AboutWindow       Apie šią sistemą
+Version:    AboutView        Versija:
+The BeGeistert team\n AboutView        „BeGeistert“ komandai\n
+%ld MHz    AboutView        %ld MHz
+The copyright to the Haiku code is property of Haiku, Inc. or of the 
respective authors where expressly noted in the source.\n\n    AboutView   
     Autorinės teisės pirminiam Haiku tekstui priklauso Haiku, Inc. arba 
autoriams atitinkamai nurodytiems pačiuose tekstuose.\n\n
+[Click a license name to read the respective license.]\n\n   AboutView    
    [Norėdami paskaityti leidimą spustelėkite ant atitinkamo 
pavadinimo.]\n\n
+%d MB total, %d MB used (%d%%) AboutView        %d MiB viso, išnaudota 
%d MiB (%d%%)
+License:    AboutView        Leidimas: 
+Translations:\n    AboutView        Vertimai:\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/lt.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/lt.catkeys  2010-04-11 19:25:18 UTC 
(rev 36166)
@@ -0,0 +1,53 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-bootman   88430815
+The boot manager has been successfully installed on your system.    
BootManagerController      Paleidyklė sėkmingai įdiegta į Jūsų kompiuterį.
+After two seconds   DefaultPartitionPage      Po dviejų sekundžių
+The old Master Boot Record was successfully save to %s.    
BootManagerController      Senas paleidimo įrašas (MBR) išsaugotas čia: %s.
+At least one partition must be selected!    BootManagerController      
Turi būti pasirinktas vienas kuris skirsnis!
+The old Master Boot Record could not be saved to %s  BootManagerController  
    Seno paleidimo įrašo (MBR) negalima išsaugoti šičia: %s
+Restore MBR  BootManagerController  Button Atstatyti MBR
+The Master Boot Record (MBR) of the boot device:\n\t%s\nwill now be saved to 
disk. Please select a file to save the MBR into.\n\nIf something goes wrong 
with the installation or if you later wish to remove the boot menu, simply run 
the bootman program and choose the 'Uninstall' option. BootManagerController  
    Pagrindinis paleidimo įrenginio:\n\t%s\n įrašas (MBR) bus įrašytas 
laikmenon. Prašome pasirinkti bylą kurioje bus išsaugotas senas MBR.\n\nTai 
leis jums vėliau atstatyti šį įrašą, atsitikus kokiai klaidai ar jei vėliau 
norėtumėte atsisakyti paleidimo meniu, tam reikės paleisti bootman programą ir 
pasirinkti „Pašalinti“.
+About to restore the Master Boot Record (MBR) of %disk from %file. Do you wish 
to continue?  BootManagerController  Don't translate the place holders: 
%disk and %file   Galima atstatyti laikmenos %disk pagrindinį paleidimo 
įrašą (MBR) iš %file. Tęsti?
+An error occurred writing the boot menu. The Master Boot Record might be 
destroyed, you should restore the MBR now!  BootManagerController      
Klaida įrašant pagrindinį paleidimo įrašą (MBR), buvęs senas – tikriausiai 
sugadintas. Privalu nedelsiant atstatyti pagrindinį paleidimo įrašą (MBR), 
neatidėliojant!
+Timeout: %s  DefaultPartitionPage      Laukimo laikas: %s
+Select FileSelectionPage    Button Parinkti
+After four seconds   DefaultPartitionPage      Po keturių sekundžių
+Choose this option to install a boot menu, allowing you to select which 
operating system to boot when you turn on your computer.    EntryPage    
    Pasirinkite tai jei norite įdiegti paleidimo meniu, leisiantį pasirinkti 
norimą paleidimui operacijų sistemą įjungus kompiuterį.
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
BootManagerController      Pasirinkite atstatymui bylą su pagrindiniu 
paleidimo įrašu (MBR). Ši byla sukurta pirmą kartą įdiegiant paleidyklę.
+Next  WizardView   Button Toliau
+Please specify a default partition and a timeout.\nThe boot menu will load the 
default partition after the timeout unless you select another partition. You 
can also have the boot menu wait indefinitely for you to select a 
partition.\nKeep the 'ALT' key pressed to disable the timeout at boot time.   
 DefaultPartitionPage      Pasirinkite numatytąjį skirsnį bei laukimo 
laiką.\nPaleidyklė tęs paleidimą nuo numatytojo skirsnio pasibaigus laukimo 
laikui, jei iki to laiko nebus pasirinktas kitas skirsnis. Taip pat galima 
pasirinkti ir neapibrėžtą laukimo laiką kolei nepasirinksite norimo skirsnio.
+After one second    DefaultPartitionPage      Po sekundės
+The partition table of the first hard disk is not compatible with Boot 
Manager.\nBoot Manager needs 2 KB available space before the first partition.  
BootManagerController      Laikmenos skirsnių lentelė nesuderinama su 
paleidykle.\nPaleidyklei reikalinga 2 KiB laisvos vietos iki pirmojo skirsnio.
+The following partitions were detected. Please check the box next to the 
partitions to be included in the boot menu. You can also set the names of the 
partitions as you would like them to appear in the boot menu.  PartitionsPage 
    Aptikti tokie skirsniai, pasirinkite matysimus paleidimo meniu. Taip 
pat galite įsivesti ir atitinkamai matysimus tame meniu pavadinimus.
+After one minute    DefaultPartitionPage      Po minutės
+The Master Boot Record of the boot device (%s) has been successfully restored 
from %s. BootManagerController      Pagrindinis laikmenos (%s) paleidimo 
įrašas (MBR) sėkmingai atstatytas iš %s.
+Haiku Boot Manager   BootManager   About text title    Haiku paleidyklė
+Write boot menu    BootManagerController  Button Įrašyti paleidimo meniu
+Choose this option to remove the boot menu previously installed by this 
program.\n   EntryPage        Pasirinkite tai norėdami pašalinti 
paleidimo meniu, įdiegtą šia programa anksčiau.\n
+The Master Boot Record could not be restored! BootManagerController      
Pagrindinio paleidimo meniu (MBR) negalima atstatyti!
+Default Partition   DefaultPartitionPage  Title  Numatytasis skirsnis
+After five seconds   DefaultPartitionPage      Po penkių sekundžių
+Back  BootManagerController  Button Atgal
+Installation of boot menu completed  BootManagerController  Title  
Paleidimo meniu įdiegtas
+File: FileSelectionPage    Text control label   Byla:
+Previous    WizardView   Button Ankstesnis
+About to write the following boot menu to the boot disk (%s). Please verify 
the information below before continuing.  BootManagerController      
Galima įrašyti paleidimo meniu į laikmeną (%s). Prieš tęsiant toliau 
pasitikrinkite įrašus.
+Boot Manager  BootManagerWindow    Window Title  Paleidyklė
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
UninstallPage      Pasirinkite atstatymui bylą su pagrindiniu paleidimo 
įrašu (MBR). Ši byla sukurta pirmą kartą įdiegiant paleidyklę.
+Old Master Boot Record Saved failure  BootManagerController  Title  
Pasirinkite atstatymui bylą su pagrindiniu paleidimo įrašu (MBR). Ši byla 
sukurta pirmą kartą įdiegiant paleidyklę.
+Next  BootManagerController  Button Toliau
+Never DefaultPartitionPage      Niekada
+Unnamed %d   LegacyBootDrive Default name of a partition whose name could 
not be read from disk; characters in codepage 437 are allowed only Bevardis %d
+written by   BootManager       parašyta
+Boot Manager is unable to read the partition table!  BootManagerController  
    Paleidyklė neįskaito skirnių lentelės!
+OK   BootManager       Gerai
+Copyright %year, Haiku Inc.\n BootManager   Leave %year untranslated    
Autorinės teisės %year, Haiku Inc.\n
+Unknown    LegacyBootDrive Text is shown for an unknown partition type   
Nežinoma
+Backup Master Boot Record   BootManagerController  Title  Išsisaugoti 
pagrindinį paleidimo įrašą (MBR)
+About to write the boot menu to disk. Are you sure you want to continue?    
BootManagerController      Galima įrašyti paleidimo meniu. Tikrai norite 
tęsti?
+Default Partition:   DefaultPartitionPage  Menu field label    
Numatytasis skirsnis:
+Partitions   DefaultPartitionPage  Pop up menu title    Skirsniai
+Summary    BootManagerController  Title  Suvestinė
+OK   BootManagerController  Button Gerai
+Immediately  DefaultPartitionPage      Nedelsiant
+Done  BootManagerController  Button Atlikta
+After three seconds  DefaultPartitionPage      Po trijų sekundžių

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/lt.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/lt.catkeys    2010-04-11 
19:25:18 UTC (rev 36166)
@@ -0,0 +1,75 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-DriveSetup 2303126039
+Delete MainWindow       Šalinti
+Are you sure you want to initialize the selected partition? After entering the 
initialization parameters, you can abort this operation right before writing 
changes back to the disk. MainWindow       Tikrai norite įžymėti 
pasirinktą skirsnį?\nPo įžymėjimo apibrėžčių įvedimo galėsite atšaukti šį 
veiksmą prieš pat įrašant pakeitimus į laikmeną.
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the selected partition will be irretrievably lost if you do so!  MainWindow  
      Tikrai dabar norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei 
tęsite toliau – visi duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai 
prarasti!
+Rescan MainWindow       Peržvalgyti
+OK   MainWindow       Gerai
+Could not aquire partitioning information.   MainWindow       
Neišgaunami duomenys apie skirsnius.
+There's no space on the partition where a child partition could be created.  
MainWindow       Nepakanka poskirsniui vietos skirsnyje.
+%ld MiB    Support     %ld MiB
+<empty>    PartitionList      <tuščia>
+Unable to find the selected partition by ID.  MainWindow       
Nerandamas pasirinktas skirsnis pagal ID.
+Select a partition from the list below.    DiskView        
Pasirinkite skirsnį iš sąrašo žemiau
+No disk devices have been recognized. DiskView        Neatpažinta 
jokių laikmeninių įrenginių.
+The selected disk is read-only.    MainWindow       Pasirinkta 
laikmena yra tik skaitymui.
+Partition name:    CreateParamsPanel        Skirsnio pavadinimas:
+Initialize   InitParamsPanel     Įžymėti
+Could not mount partition %s. MainWindow       Neprijungiamas skirsnis 
%s.
+The partition %s is already unmounted. MainWindow       Skirsnis %s jau 
atjungtas.
+Failed to initialize the partition. No changes have been written to disk.   
MainWindow       Įžymėti skirsnio nepavyko. Pakeitimų į laikmeną įrašyta 
nebuvo.
+Failed to delete the partition. No changes have been written to disk. 
MainWindow       Pašalinti skirsnio nepavyko. Pakeitimų į laikmeną 
įrašyta nebuvo.
+Partition type:    CreateParamsPanel        Skirsnio tipas:
+Are you sure you want to initialize the partition \"%s\"? After entering the 
initialization parameters, you can abort this operation right before writing 
changes back to the disk.  MainWindow       Tikrai norite įžymėti 
skrisnį \"%s\"?\nPo įžymėjimo apibrėžčių įvedimo galėsite atšaukti šį veiksmą 
prieš pat įrašant pakeitimus į laikmeną.
+Could not delete the selected partition.    MainWindow       
Pasirinkto skirsnio pašalinti negalima.
+Initialize   MainWindow       Įžymėti
+Error:     MainWindow   in any error alert   Klaida: 
+Partition %ld DiskView        Skirsnis %ld
+The partition %s has been successfully initialized.\n MainWindow       
Skirsnis %s sėkmingai įžymėtas.\n
+<empty>    DiskView        <tuščia>
+Initialization of the partition %s failed. (Nothing has been written to disk.) 
MainWindow       Įžymėti skirsnio %s nepavyko. (Pakeitįmų į laikmeną 
įrašyta nebuvo.)
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the partition will be irretrievably lost if you do so!   MainWindow      
  Tikrai dabar norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite 
toliau – visi duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai 
prarasti!
+Mounted at   PartitionList      Prijungtas kaip
+Failed to initialize the partition %s!\n    MainWindow       
Nepavyko įžymėti skirsnio %s!\n
+There was an error acquiring the partition row.    MainWindow       
Klaida išgaunant skirsnių sąrašą.
+You need to select a partition entry from the list.  MainWindow       
Būtina pasirinkti skirsnį iš sąrašo.
+Format (not implemented)    MainWindow       Formatuoti (dar 
nepadaryta)
+The currently selected partition does not have a parent partition.   
MainWindow       Pasirinkas skirsnis nėra kokio skirsnio poskirsnis.
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the selected disk will be irretrievably lost if you do so! MainWindow      
  Tikrai dabar norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite 
toliau – visi duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai 
prarasti!
+Offset: %ld MB Support     Poslinkis: %ld MiB
+Write changes MainWindow       Įrašyti pakeitimus
+There was an error preparing the disk for modifications.    MainWindow   
    Klaida įrašant pakeitimus į laikmeną.
+The partition %s is already mounted.  MainWindow       Skirsnis %s jau 
prijungtas.
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the disk %s will be irretrievably lost if you do so!    MainWindow      
  Tikrai norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite toliau – 
visi duomenys, esantys skirsnyje %s, bus negrįžtamai prarasti!
+Are you sure you want to delete the selected partition?\n\nAll data on the 
partition will be irretrievably lost if you do so! MainWindow       
Tikrai norite pašalinti pasirinktą skirsnį?\n\nJei tęsite toliau – visi 
duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai prarasti!
+Create…    MainWindow       Kurti…
+Disk system \"%s\"\" not found!    MainWindow       Laikmenų „%s\"“ 
nerasta!
+Could not unmount partition %s.    MainWindow       Skirsnis %s 
neatjungiamas.
+Mount MainWindow       Jungti
+Create CreateParamsPanel        Kurti
+Device PartitionList      Įrenginys
+Disk  MainWindow       Laikmena
+Device DiskView        Įrenginys
+Volume name  PartitionList      Skirsnio pavadinimas
+Continue    MainWindow       Tęsti
+Cannot delete the selected partition. MainWindow       Pasirinktas 
skirsnis yra nepašalinamas.
+Mount all   MainWindow       Prijungti viską
+Cancel MainWindow       Atsisakyti
+Delete partition    MainWindow       Šalinti skirsnį
+End: %ld MB  Support     Baiga: %ld MiB
+Eject MainWindow       Išimti
+Partition   MainWindow       Skirsnis
+File system  PartitionList      Bylų sistema
+Validation of the given creation parameters failed.  MainWindow       
Nevykusios kūrimo apibrėžtys.
+Size  PartitionList      Dydis
+Don't know how to gather initialization parameters for this disk system.    
MainWindow       Nežinomos įžymėjimo apibrėžtys šioms laikmenoms.
+Validation of the given initialization parameters failed.   MainWindow   
    Nevykusios įžymėjimo apibrėžtys.
+The selected partition does not contain a partitioning system. MainWindow   
    Pasirinktas skirsnis nėra niekaip skirstytas.
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the partition %s will be irretrievably lost if you do so! MainWindow      
  Tikrai dabar norite pakeitimus įrašyti tiesiai į laikmeną?\n\nJei tęsite 
toliau – visi duomenys, esantys pasirinktame skirsnyje, bus negrįžtamai 
prarasti!
+The partition %s is currently mounted. MainWindow       Skirsnis %s jau 
yra prijungtas.
+Partition size CreateParamsPanel        Skirsnio dydis
+Surface test (not implemented) MainWindow       Paviršiaus patikra (dar 
nepadaryta)
+Cancel InitParamsPanel     Atsisakyti
+Cancel CreateParamsPanel        Atsisakyti
+Creation of the partition has failed. MainWindow       Nepavyko 
sukurti skirsnio.
+The currently selected partition is not empty. MainWindow       
Pasirinktas skirnis nėra tuščias.
+Unmount    MainWindow       Atjungti

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/lt.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/lt.catkeys 2010-04-11 19:25:18 UTC 
(rev 36166)
@@ -0,0 +1,38 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Expander  1738666712
+Expand ExpanderMenu      Išskleisti
+Set destination…    ExpanderMenu      Paskirti vietą…
+File expanded ExpanderWindow     Byla išskleista
+The destination is read only. ExpanderWindow     Paskirties vieta tik 
skaitymui.
+Expander: Open ExpanderWindow     Skleideris: Atidaryti
+ is not supported   ExpanderWindow      nepalaikoma
+Select current DirectoryFilePanel       Parinkti esamą
+Source ExpanderWindow     Šaltinis
+Error when expanding archive  ExpanderWindow     Klaida išskleidžiant 
bylą
+Hide contents ExpanderWindow     Slėpti turinį
+Cancel ExpanderWindow     Atsisakyti
+Continue    ExpanderWindow     Tęsti
+Expander    ExpanderWindow !! Window Title !!   Skleideris
+Expander\n\twritten by Jérôme Duval\n\tCopyright 2004-2006, Haiku 
Inc.\n\noriginal Be version by \nDominic, Hiroshi, Peter, Pavel and Robert\n 
About      Expander „Skleideris“\n\tparašytas Jérôme'o 
Duval'io\n\tCopyright 2004-2006, Haiku Inc.\n\npirminė „Be“ versija parašyta 
\nDominic'o, Hiroshi'o, Peter'io, Pavel'o ir Robert'o\n
+The destination folder does not exist. ExpanderWindow     Paskirties 
aplanko nėra.
+Are you sure you want to stop expanding this\narchive? The expanded items may 
not be complete. ExpanderWindow     Tikrai norite stabdyti skleidimą 
šio\narchyvo? Kai kurios bylos gali būti ne iki galo išskleistos.
+Select DirectoryFilePanel       Parinkti
+Creating listing for  ExpanderWindow     Kuriamas sąrašas: 
+Settings    ExpanderMenu      Nustatymai
+Settings…   ExpanderMenu      Nustatymai…
+Expander: Choose destination  DirectoryFilePanel       Skleideris: 
šaltinio vietos parinkimas
+Show contents ExpanderWindow     Rodyti turinį
+Expanding file     ExpanderWindow     Bylos skleidimas
+The folder was either moved, renamed or not\nsupported.    ExpanderWindow 
    Aplankas buvo perkeltas, pervadintas arba\nnepalaikomas.
+The file doesn't exist ExpanderWindow     Tokios bylos nėra
+Stop  ExpanderMenu      Stop
+File  ExpanderMenu      Byla
+Expand ExpanderWindow     Išskleisti
+Close ExpanderMenu      Uždaryti
+The destination is not a folder.    ExpanderWindow     Paskirties 
vieta nėra aplankas.
+About Expander…    ExpanderMenu      Apie programą…
+OK   About      Gerai
+Set source…  ExpanderMenu      Parinkti šaltinį…
+Select '%s'  DirectoryFilePanel       Rinktis '%s'
+Show contents ExpanderMenu      Rodyti turinį
+Stop  ExpanderWindow     Stop
+Destination  ExpanderWindow     Paskirtis

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/lt.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/lt.catkeys 2010-04-11 19:25:18 UTC 
(rev 36166)
@@ -0,0 +1,67 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Installer  4246631894
+Are you sure you want to abort the installation and restart the system?    
InstallerWindow     Tikrai norite sustabdyti diegimą ir perleisti 
kompiuterį?
+Installer\n\twritten by Jérôme Duval and Stephan Aßmus\n\tCopyright 2005-2010, 
Haiku.\n\n   InstallerApp      Diegyklė „Installer“\n\tparašyta 
Jérôme'o Duval'io ir Stephan'o Aßmus'o\n\tCopyright 2005-2010, Haiku.\n\n
+Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
leave the Installer or choose a new target volume to perform another 
installation. InstallerWindow     Diegimas baigtas. Paleidimo sektorius 
įrašytas į '%s'. Spauskite „Baigti“ Diegyklės uždarymui arba rinkitės kitą 
skirsnį jei norite dar kur įdiegti.
+Quit  InstallerApp      Baigti
+Additional disk space required: 0.0 KiB    InstallerWindow     
Laikmenoje reikia daugiau vietos: 0.0 KiB
+Stop  InstallerWindow In alert after pressing Stop  Stop
+Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
restart the computer or choose a new target volume to perform another 
installation.    InstallerWindow     Diegimas baigtas. Paleidimo 
sektorius įrašytas į '%s'. Spauskite „Baigti“ Diegyklės uždarymui arba rinkitės 
kitą skirsnį jei norite dar kur įdiegti.
+Install progress:   InstallerWindow     Diegimo eiga: 
+Starting Installation. InstallProgress     Diegimo pradžia.
+Are you sure you want to install onto the current boot disk? The Installer 
will have to reboot your machine if you proceed.  InstallProgress     
Tikrai norite diegti į dabar paleistą laikmeną? Diegyklei teks perleisti 
kompiuterį.
+OK   InstallerApp      Gerai
+Choose the source and destination disk from the pop-up menus. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Pasirinkite šaltinio bei paskirties 
laikmeną iš išpuolančių meniu. Toliau spauskite „Pradėti“.
+Install from: InstallerWindow     Diegti iš:
+%1ld of %2ld  InstallerWindow number of files copied %1ld iš %2ld
+Installer   InstallerWindow     Diegyklė
+Continue    InstallerWindow In alert after pressing Stop  Tęsti
+Write boot sector to '%s'   InstallerWindow     Įrašyti paleidimo 
sektorių į '%s'
+Collecting copy information.  InstallProgress     Renkami duomenys 
kopijavimui.
+Choose the source disk from the pop-up menu. Then click \"Begin\".   
InstallerWindow     Pasirinkite šaltinio laikmeną iš išpuolančio meniu. 
Toliau spauskite „Pradėti“.
+Quit  InstallerWindow     Baigti
+Boot sector successfully written.   InstallProgress     Paleidimo 
sektorius sėkmingai įrašytas.
+Performing installation.    InstallProgress     Diegiama.
+scanning…   InstallerWindow     žvalgoma…
+Boot sector not written because of an internal error. InstallProgress     
Paleidimo sektorius nebuvo įrašytas dėl vidinės klaidos.
+Finishing Installation.    InstallProgress     Diegimo baigimas.
+README InstallerApp      README
+The destination disk may not have enough space. Try choosing a different disk 
or choose to not install optional items. InstallProgress     Pasirinktoje 
laikmenoje per maža vietos. Bandykite rinktis kitą, arba nediegti papildomų 
paketų.
+Scanning for disks…  InstallerWindow     Žvalgoma laikmenų…
+The disk can't be mounted. Please choose a different disk.   InstallProgress 
    Laikmena nėra prijungiama, pasirinkite kitą.
+?? of ??    InstallerWindow Unknown progress    ?? iš ??
+Launch the DriveSetup utility to partition\navailable hard drives and other 
media.\nPartitions can be initialized with the\nBe File System needed for a 
Haiku boot\npartition. InstallerWindow     Paleidžia priemonę „DriveSetup“ 
skirsnių tvarkymui\nprieinamose laikmenose.\nSkirsniai turi būti sužymimi kaip 
„Be File System“ (BFS),\ntai yra būtina Haiku paleidimo skirsniui.
+Show optional packages InstallerWindow     Rodyti papildomus paketus
+No partitions have been found that are suitable for installation. Please set 
up partitions and initialize at least one partition with the Be File System.  
 InstallerWindow     Nebuvo rasta tinkamų įdiegimui skirsnių. Paruoškite 
bei sužymėkite kaip „Be File System“ (BFS) bent vieną skirsnį.
+Choose the disk you want to install onto from the pop-up menu. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Pasirinkite paskirties laikmeną Haiku 
įdiegimui iš išpuolančio meniu. Tada spauskite „Pradėti“.
+Unknown Type  InstallProgress Partition content type Nežinomas tipas
+<none> InstallerWindow No partition available <nieko>
+Installation canceled. InstallProgress     Diegimo atsisakyta.
+You can't install the contents of a disk onto itself. Please choose a 
different disk. InstallProgress     Negalima diegti laikmenos turinio į ją 
pačią. Pasirinkite kitą laikmeną.
+Hide optional packages InstallerWindow     Slėpti papildomus paketus
+Please close the DriveSetup window before closing the Installer window.    
InstallerWindow     Būtina uždaryti „DriveSetup“ langą prieš uždarant 
Diegyklės.
+Restart system InstallerWindow     Perleisti kompiuterį
+OK   InstallerWindow     Gerai
+Set up partitions…   InstallerWindow     Skirsnių nustatymas…
+The partition can't be mounted. Please choose a different partition.  
InstallProgress     Skirsnis nėra prijungiamas, pasirinkite kitą.
+Install anyway InstallProgress     Diegti vistiek
+An error was encountered and the installation was not completed:\n\nError: %s 
InstallerWindow     Pasitaikė klaida ir diegimas nebuvo baigtas:\n\nKlaida: 
%s
+Press the Begin button to install from '%1s' onto '%2s'.    InstallerWindow 
    Spauskite „Pradėti“ '%1s' diegimui į '%2s'.
+Running DriveSetup…\n\nClose DriveSetup to continue with the installation.   
InstallerWindow     Paleistas „DriveSetup“…\n\nUždarykite „DriveSetup“ 
diegimo tęsimui.
+OK   InstallProgress     Gerai
+Please choose target  InstallerWindow     Pasirinkite paskirties vietą
+???  InstallerWindow Unknown partition name ???
+Begin InstallerWindow     Pradėti
+Welcome to the Haiku Installer!\n\nIMPORTANT INFORMATION BEFORE INSTALLING 
HAIKU\n\nThis is alpha-quality software! It means there is a high risk of 
losing important data. Make frequent backups! You have been warned.\n\n1) If 
you are installing Haiku onto real hardware (not inside an emulator) it is 
recommended that you have already prepared a hard disk partition. The Installer 
and the DriveSetup tool offer to initialize existing partitions with the Haiku 
native file system, but the options to change the actual partition layout may 
not have been tested on a sufficiently great variety of computer installations 
so we do not recommend using it.\nIf you have not created a partition yet, 
simply reboot, create the partition using whatever tool you feel most 
comfortable with, and reboot into Haiku to continue with the installation. You 
could for example use the GParted Live-CD, it can also resize existing 
partitions to make room.\n\n2) The Installer will take no steps to integrat
 e Haiku into an existing boot menu. The Haiku partition itself will be made 
bootable. If you have GRUB already installed, edit your /boot/grub/menu.lst by 
launching your favorite editor from a Terminal like this:\n\n\tsudo <your 
favorite text editor> /boot/grub/menu.lst\n\nYou'll note that GRUB uses a 
different naming strategy for hard drives than Linux.\n\nWith GRUB it's: 
(hdN,n)\n\nAll harddisks start with \"hd\"\n\"N\" is the hard disk number, 
starting with \"0\".\n\"n\" is the partition number, also starting with 
\"0\".\nThe first logical partition always has the number 4, regardless of the 
number of primary partitions.\n\nSo behind the other menu entries towards the 
bottom of the file, add something similar to these lines:\n\n\t# Haiku on 
/dev/sda7\n\ttitle\t\t\t\tHaiku\n\trootnoverify\t\t(hd0,6)\n\tchainloader\t\t+1\n\nYou
 can see the correct partition in GParted for example.\n\n3) When you 
successfully boot into Haiku for the first time, make sure to read our \"Welco
 me\" documentation, there is a link on the Desktop.\n\nHave fun and thanks a 
lot for trying out Haiku! We hope you like it!  InstallerApp      
Sveikina Jus Haiku Diegyklė!\n\nSVARBŪS BEI ŽINOTINI DALYKAI PRIEŠ HAIKU 
DIEGIMĄ\n\nŠi programinė įranga yra kolkas tik alfa kokybės! Tai reiškia yra 
didelė duomenų praradimo tikimybė. Dažniau darykitės atsargines kopijas! Esate 
perspėti.\n\n1) Jei diegiate Haiku į tikrą kompiuterį (ne emuliatorių), 
patartina iš anksto pasiruošti tam skirsnį. Diegyklė bei skirsnių tvarkymo 
priemonė (DriveSetup) pasiūlys sužymėti jau esamą skirsnį į bylų sistemą 
naudojamą Haiku'os, bet skirsnių keitimas nėra dar pakankamai išbandytas, todėl 
kol kas tuo naudotis nepatartina.\nJeigu visgi neesate pasiruošę skirsnio, 
persileiskite kompiuterį, pasileiskite Jums pažįstamą priemonę, ja susikurkite 
skirsnį ir tada diegite Haiku. Pavyzdžiui, tam galite naudoti „GParted 
Live-CD“, kuria taip pat galėste paruošti v
 ietos naujam skirsniui sumažindami kokį jau esamą.\n\n2) Diegyklė niekaip 
nebando įsirašyti į jau esamus sistemoje paleidimo meniu. Pats Haiku skirsnis 
bus padarytas kaip paleidžiamasis. Jei jau turite įdiegtą „GRUB“, tai 
pasitaisykite /boot/grub/menu.lst, Jums patinkančia tekstine rašykle, 
pvz.:\n\n\tsudo <mėgiama tekstinė rašyklė> /boot/grub/menu.lst\n\nŽinokite, kad 
GRUB'as naudoja kitokią laikmenų įvardijimo schemą nei Linux'as.\n\nGRUB'e bus: 
(hdN,n)\n\nVisos laikmenos prasideda „hd“\n„N“ tai yra laikmenos numeris, 
prasidedantis „0“iu.\n„n“ tai skirsnio numeris, irgi prasidedantis nuo 
„0“io.\nPirmasis loginis (išplėstinis) skirsnis visada turi numerį „4“, 
nesvarbu kiek yra pirminių skirsnių.\n\nTodėl bylos /boot/grub/menu.lst gale 
prirašykite ką nors tokio:\n\n\t# Haiku on 
/dev/sda7\n\ttitle\t\t\t\tHaiku\n\trootnoverify\t\t(hd0,6)\n\tchainloader\t\t+1\n\nReikiamą
 skirsnį galite pamatyti su GParted'u.\n\n3) Pirm�
 � kartą paleidę įdiegtą Haiku, pasiskaitykite mūsų aprašymus, jie yra byloje 
„Welcome“ ant darbastalio.\n\nPramogaukite į sveikatą! Taip pat dėkojame, kad 
bandote mūsų sistemą! Tikrai tikimės, kad ji Jums patiks!
+Write boot sector   InstallerWindow     Įrašyti paleidimo sektorių
+Cancel InstallerWindow     Atsisakyti
+DriveSetup, the application to configure disk partitions, could not be 
launched.    InstallerWindow     Nepaleidžiamas „DriveSetup“ – priemonė 
skirsnių tvarkymui.
+No optional packages available.    PackagesView      Papildomų 
paketų nėra.
+Continue    InstallerApp      Tęsti
+Additional disk space required: %s   InstallerWindow     Laikmenoje 
reikia daugiau vietos: %s
+Cancel InstallProgress     Atsisakyti
+Try installing anyway InstallProgress     Bandyti vistiek diegti
+Are you sure you want to to stop the installation?   InstallerWindow     
Tikrai norite stabdyti diegimą?
+Writes the Haiku boot code to the partition start\nsector. This step is 
automatically performed by\nthe installation, but you can manually make 
a\npartition bootable in case you do not need to\nperform an installation.   
InstallerWindow     Įrašo Haiku paleidimo kodą į pradinį skirsnio 
sektorių.\nŠis žingsnis vykdomas kartu su diegimu savaime, bet Jūs\n taip pat 
galite tai padaryti ir rankiniu būdu jeigu\n pilnas diegimas nėra reikalingas.
+Onto: InstallerWindow     Į:
+The mount point could not be retrieved.    InstallProgress     
Nunuskaitomas prijungimo taškas.
+The target volume is not empty. Are you sure you want to install 
anyway?\n\nNote: The 'system' folder will be a clean copy from the source 
volume, all other folders will be merged, whereas files and links that exist on 
both the source and target volume will be overwritten with the source volume 
version.    InstallProgress     Pasirinkta laikmena nėra tuščia.\nTikrai 
norite tęsti?\n\nDėmesio: aplankas „system“ bus perrašytas nauju iš diegimo 
laikmenos, kita bus apjungta, o kai bylos ar aplankai sutaps abiejose 
laikmenose – jos bus perrašytos diegimo laikmenos bylomis ir aplankais.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/lt.catkeys               
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/lt.catkeys   2010-04-11 19:25:18 UTC 
(rev 36166)
@@ -0,0 +1,142 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Be-MAIL  3640755640
+View  Mail      Roda
+%d - Date   Mail      %d - data
+Attach attributes:   Mail      Pridėti bylų atributus:
+Inconsistency occurred in the undo/redo buffer.    Mail      
Nesutapimas buferyje atšaukti/grąžinti.
+An error occurred trying to save the attachment.    Mail      Klaida 
išsaugant priedėlį.
+Copy to new  Mail      Kopijuoti į naujus
+Edit  Mail      Taisa
+Print Mail      Spauda
+New mail message    Mail      Naujas laiškas
+Automatically mark mail as read:    Mail      Savaime ženklinti 
laiškus kaip skaitytus:
+Colored quotes:    Mail      Spalvotos citatos:
+Subject:    Mail      Tema:
+Reply to all  Mail      Atsakyti visiems
+Show icons & labels  Mail      Rodyti ženkliukus ir poraštes
+Remove attachment   Mail      Šalinti priedėlį
+Button bar:  Mail      Mygtukų juosta:
+Beginner    Mail      Naujokas
+Don't save   Mail      Neišsaugoti
+Expert Mail      Žinovas
+Reply account: Mail      Atsakyti paskyra:
+Discard    Mail      Atmesti
+Message    Mail      Pranešimas
+Reply to sender    Mail      Atsakyti siuntėjui
+There is no installed handler for URL links.  Mail      Nėra priemonės 
tvarkytis su URL nuorodomis.
+Signature   Mail      Prierašas
+Find again   Mail      Rasti dar
+Bcc:  Mail      Slapukas:
+Your main text contains %ld unencodable characters. Perhaps a different 
character set would work better? Hit Send to send it anyway (a substitute 
character will be used in place of the unencodable ones), or choose Cancel to 
go back and try fixing it up. Mail      Pagrindiniame tekste yra 
nekoduojamas simbolis %ld. Gali būti, kad kitokia koduotė geriau tiktų? 
Spauskite „Siųsti“, kad visvien išsiųstumėte (nekoduojami simboliai bus 
pakeisti kuoduojamais), arba spauskite „Atsisakyti“ ir bandykite taisyti laiško 
tekstą.
+Signature:   Mail      Prierašas:
+Mail\n\nWritten by Robert Polic.\nEnhanced by the Dr. Zoidberg 
crew.\n\nCopyright 1991-2001, Be Incorporated.\nCopyright 2005-2010 Haiku, 
Inc.\n    Mail      Mail (Paštas)\n\nParašyta Robert'o 
Polic'o.\nTobulinta Dr. Zoidberg'o grupės.\n\nCopyright 1991-2001, Be 
Incorporated.\nCopyright 2005-2010 Haiku, Inc.\n
+Save changes to this signature?    Mail      Išsaugoti šio prierašo 
keitimus?
+Cc:  Mail      Kopija:
+Find  Mail      Rasti
+Preferences…  Mail      Parinktys…
+Undo  Mail      Atšaukti
+Leave as New  Mail      Palikti kaip naują
+An error occurred trying to open this signature.    Mail      Klaida 
atidarant šį prierašą.
+No file attributes, just plain data  Mail      Be bylos atributų, 
tiesiog tekstas
+Edit queries… Mail      Taisyti užklausas…
+Paste Mail      Įdėti
+Save attachment…    Mail      Išsaugoti priedėlį…
+Include file attributes in attachments Mail      Įtraukti priedėlin 
bylos atributus
+OK   Mail      Gerai
+Send  Mail      Siųsti
+Show icons only    Mail      Rodyti tik ženkliukus
+Removing attachments from a forwarded mail is not yet implemented!\nIt will 
not yet work correctly.  Mail      Priedėlių šalinimas iš persiunčiamo 
laiško dar nepalaikomas!\nKažin ar tai tinkamai veiks.
+Hide  Mail      Slėpti
+Forward without attachments  Mail      Persiųsti be priedėlių
+Previous    Mail      Ankstesnis
+Redo  Mail      Grąžinti
+Add enclosure… Mail      Pridėti intarpą…
+Print… Mail      Spausdinti…
+Warn unencodable:   Mail      Įspėti apie neiškodavimus:
+Quit  Mail      Baigti
+%n - Full name Mail      %n – Pilnas pavadinimas
+ Read Mail       skaityta 
+Trash Mail      Šiukšlinė
+Default account:    Mail      Numatytoji paskyra:
+Size: Mail      Dydis:
+Account from mail   Mail      Paskyra iš laiško
+Edit signatures…    Mail      Taisyti prierašus…
+New  Mail      Naują
+Attachments:  Mail      Priedėliai: 
+Set to %s   Mail      Nustatyti į %s
+Forward    Mail      Persiųsti
+E-mail draft could not be saved!    Mail      Juodraštis neišsaugomas!
+To:  Mail      Kam:
+Only files can be added as attachments.    Mail      Tik bylos gali 
būti priedėliais.
+Previous message    Mail      Ankstesnis laiškas
+Title: Mail      Antraštė:
+Find… Mail      Rasti…
+Accounts…   Mail      Paskyros…
+Mail preferences    Mail      Pašto parinktys
+Initial spell check mode:   Mail      Pradinis rašybos tikrinimas:
+Leave same   Mail      Palikti
+About Mail…  Mail      Apie programą…
+Page setup…  Mail      Puslapio nustatymai…
+Text wrapping: Mail      Eilučių perkėlimas:
+Revert Mail      Grįžti
+File  Mail      Byla
+None  Mail      Nieko
+Copy link location   Mail      Kopijuoti nuorodą
+Show header  Mail      Rodyti antraštę
+%e - E-mail address  Mail      %e – El.pašto adresas
+Resend Mail      Siųsti vėl
+Show raw message    Mail      Rodyti neapdorotą laišką
+\\n - Newline Mail      \\n – nauja eilutė
+Start now   Mail      Leisti dabar
+Close Mail      Uždaryti
+The mail_daemon is not running. The message is queued and will be sent when 
the mail_daemon is started.    Mail      Nepaleistas mail_daemon'as. 
Laiškas jau elėje ir bus išsiųstas kai tik mail_daemon'as pasileis.
+Really delete this signature? This cannot be undone.  Mail      Tikrai 
pašalinti šį prierašą? Šis veiksmas neatšaukiamas.
+Open  Mail      Atidaryti
+Quote Mail      Citata
+Add  Mail      Pridėti
+Next message  Mail      Kitas laiškas
+User interface Mail      Vartotojo sąsaja
+Cancel Mail      Atsisakyti
+Send message  Mail      Siųsti laišką
+Remove enclosure    Mail      Šalinti intarpus
+Account:    Mail      Paskyra:
+Decoding:   Mail      Dekodavimas:
+Sorry, could not find an application that supports the 'Person' data type.   
Mail      Nerandama priemonės bylų „Person“ tipui.
+Do you wish to send this message before closing?    Mail      Norite 
išsiųsti šį laišką prieš uždarymą?
+Delete Mail      Šalinti
+Leave as '%s' Mail      Palikti kaip '%s'
+Copy  Mail      Kopija
+Mail couldn't find its dictionary.   Mail      Nerandamas laiško 
žodynėlis
+Reply preamble:    Mail      Atsakyti įžanga:
+Signatures   Mail      Prierašai
+Next  Mail      Kitas
+Set to…    Mail      Nustatyti į…
+Use default account  Mail      Naudoti numatytąją paskyrą
+Sorry Mail      Atleiskite
+Encoding:   Mail      Koduotė:
+Font: Mail      Rašmenys:
+Save address  Mail      Išsaugoti adresą
+Queries    Mail      Užklausos
+Do you wish to save this message as a draft before closing?  Mail      
Norite išsaugoti šį laišką kaip juodraštį prieš uždarant?
+Save  Mail      Išsaugoti
+Random Mail      Atsitiktinai
+Close and   Mail      Uždaryti ir 
+Save as draft Mail      Išsaugoti kaip juodraštį
+The mail_daemon could not be started:\n\t   Mail      Nepaleidžiamas 
mail_daemon'as:\n\t
+Open attachment    Mail      Atidaryti priedėlį
+Reply Mail      Atsakyti
+From: Mail      Nuo:
+Couldn't open this signature. Sorry.  Mail      Neatidaromas prierašas. 
Atleiskite.
+Open draft   Mail      Atidaryti juodraštį
+Cut  Mail      Iškirpti
+Check spelling Mail      Tikrinti rašybą
+Set to Saved  Mail      Į išsaugotus
+Open this link Mail      Atidaryti nuorodą
+Auto signature:    Mail      Pasirašinėti:
+Add signature Mail      Pridėti prierašą
+Need Tracker to move items to trash  Mail      Dėmenų šalinimui 
Šiukšlinėn reikalingas paleistas Tracker'is
+Mailing    Mail      Siuntimas
+Unread Mail      Neskaityta
+Remove quote  Mail      Šalinti citatą
+Move to trash Mail      Mesti šiukšlinėn
+Select all   Mail      Žymėti viską
+An error occurred trying to save this signature.    Mail      Klaida 
išsaugant šį prierašą.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/lt.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/lt.catkeys    2010-04-11 
19:25:18 UTC (rev 36166)
@@ -0,0 +1,19 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-MidiPlayer 1406887279
+None  Main Window       Nieko
+Live input:  Main Window       Tiesioginis įėjimas:
+Haiku MIDI Player 1.0.0 beta\n\nThis tiny program\nKnows how to play thousands 
of\nCheesy sounding songs    Main Application    This is a haiku. First 
line has five syllables, second has seven and last has five again. Create your 
own.   Haiku Midi grotuvas 1.0.0\n\nMaža programa\nPaleidžia jums 
tūkstančius\n Senokų gaidų
+Stop  Main Window       Stop
+Cavern Main Window       Urvas
+Volume:    Main Window       Garsumas:
+Reverb:    Main Window       Aidas:
+OK   Main Window       Gerai
+MidiPlayer   Main Window       MidiGrotuvas
+Off  Main Window       Išjungti
+Dungeon    Main Window       Požemis
+Play  Main Window       Groti
+Garage Main Window       Garažas
+Closet Main Window       Kriauklė
+Drop MIDI file here  Scope View       Įmeskite MIDI bylą šičia
+Igor's lab   Main Window       Igorio laboratorija
+Scope Main Window       Osciloskopas
+Could not load song  Main Window       Nepaleidžiama daina

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/lt.catkeys               
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/lt.catkeys   2010-04-11 19:25:18 UTC 
(rev 36166)
@@ -0,0 +1,10 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Pairs    794776701
+Expert (8x8)  PairsWindow       Žinovas (8x8)
+Beginner (4x4) PairsWindow       Naujokas (4x4)
+Quit game   PairsWindow       Baigti žaidimą
+Game  PairsWindow       Žaidimas
+Size  PairsWindow       Dydis
+New  PairsWindow       Naują
+Intermediate (6x6)   PairsWindow       Pažengęs (6x6)
+Quit  PairsWindow       Baigti
+New game    PairsWindow       Naujas žaidimas

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/lt.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/lt.catkeys    
2010-04-11 19:25:18 UTC (rev 36166)
@@ -0,0 +1,7 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-ReadOnlyBootPrompt 2165068388
+Desktop (Live-CD)   BootPromptWindow        Darbastalį (Live-CD)
+Language    BootPromptWindow        Kalba
+Welcome to Haiku!   BootPromptWindow        Sveikina Jus Haiku!
+Run Installer BootPromptWindow        Paleisti Diegyklę
+Do you wish to run the Installer or continue booting to the Desktop? You can 
also select your preferred language and keyboard layout from the list 
below.\n\nNote: Localization of Haiku applications and other components is an 
on-going effort. You will frequently encounter untranslated strings, but if you 
like, you can join in the work at <www.haiku-os.org>. BootPromptWindow     
   Paleisti Diegyklę ar tęsti darbastalio paleidimą? Taip pat galite 
pasirinkti kalbą ir klaviatūros išdėstymą iš sąrašo žemiau.\n\nDėmesio: 
programų ir kitų Haiku dalių vertimas nėra baigtas. Ko gero dažnokai rasite 
neišverstų eilučių, visgi, panorėję, Jūs galite prisijungti prie darbų 
svetainėje <www.haiku-os.org>.
+Keymap BootPromptWindow        Klaviatūros išdėstymas

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/lt.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/lt.catkeys    2010-04-11 
19:25:18 UTC (rev 36166)
@@ -0,0 +1,28 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Screenshot 1342822790
+seconds    ScreenshotWindow         sek.
+Options    ScreenshotWindow        Parinktys
+Desktop    ScreenshotWindow        Darbastalis
+Include window border ScreenshotWindow        Su lango rėmeliu
+Back to saving ScreenshotWindow        Atgal prie išsaugojimo
+Select ScreenshotWindow        Parinkti
+Capture active window ScreenshotWindow        Traukti aktyvų langą
+Cancel ScreenshotWindow        Atsisakyti
+screenshot   ScreenshotWindow    !! Basename of screenshot files. !!   
nuotrauka
+Name: ScreenshotWindow        Pavadinimas:
+screenshot1  ScreenshotWindow    !! Filename of first screenshot !!   
nuotrauka1
+Save screenshot    ScreenshotWindow        Išsaugoti nuotrauką
+Capture entire screen ScreenshotWindow        Traukti visą ekraną
+Choose folder ScreenshotWindow        Rinktis aplanką
+Take screenshot    ScreenshotWindow        Nuotrauką
+Save  ScreenshotWindow        Išsaugoti
+Overwrite   ScreenshotWindow        Perrašyti
+Retake screenshot   ScreenshotWindow        Dar nuotrauką
+Choose folder...    ScreenshotWindow        Rinktis aplanką…
+Please select ScreenshotWindow        Pasirinkite
+Save as:    ScreenshotWindow        Išsaugoti kaip:
+Save in:    ScreenshotWindow        Išsaugoti į:
+Take screenshot after a delay of    ScreenshotWindow        Daryti 
nuotrauką užlaikant
+Artwork folder ScreenshotWindow        Paveikslėlių aplankas
+Home folder  ScreenshotWindow        Naminis aplankas
+This file already exists.\n Are you sure would you like to overwrite it?    
ScreenshotWindow        Tokia byla jau yra.\n Tikrai ją norite 
perrašyti?
+Include mouse pointer ScreenshotWindow        Įtraukiant ir pelės 
žymeklį

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/lt.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/lt.catkeys 2010-04-11 19:25:18 UTC 
(rev 36166)
@@ -0,0 +1,74 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-ShowImage  1282650517
+Paste Menus      Įdėti
+Use as background…   Menus      Padaryti darbastalio fonu…
+File  Menus      Byla
+5 seconds   Menus      5 sek.
+Slide delay  Menus      Skaidrės užlaikymas
+Zoom in    Menus      Didinti
+The document '%s' has been changed. Do you want to close the document? 
ClosePrompt       Dokumentas '%s' pakeistas. Norite uždaryti?
+Page setup…  Menus      Puslapio nustatymai…
+8 seconds   Menus      8 sek.
+Print… Menus      Spausdinti…
+Previous page Menus      Ankstesnis puslapis
+View  Menus      Roda
+Full screen  Menus      Visu ekranu
+Go to page   Menus      Pereiti puslapin
+Zoom out    Menus      Mažinti
+20 seconds   Menus      20 sek.
+Quit  Menus      Baigti
+Invert colors Menus      Apversti spalvas
+3 seconds   Menus      3 sek.
+Rotate counterclockwise    Menus      Pasukti prieš laikrodžio rodyklę
+10 seconds   Menus      10 sek.
+High-quality zooming  Menus      Aukštos kokybės dida
+Clear Menus      Valyti
+Browse Menus      Naršyti
+6 seconds   Menus      6 sek.
+Edit  Menus      Taisa
+Could not load image! Either the file or an image translator for it does not 
exist.  LoadAlerts       Paveikslėlis neatidaromas! Trūksta pačios 
bylos, arba transliatoriaus jai.
+First page   Menus      Pirmasis puslapis
+The document '%s' (page %d) has been changed. Do you want to close the 
document?    ClosePrompt       Dokumentas '%s' (puslapis %d) 
pakeistas. Norite uždaryti?
+About ShowImage…    Menus      Apie programą…
+Open  Menus      Atidaryti
+OK   LoadAlerts       Gerai
+Close Menus      Uždaryti
+Close ClosePrompt       Uždaryti
+Height:    ResizerWindow      Aukštis:
+Undo  Menus      Atšaukti
+Resize to (in 1/72 inches):  PrintOptionsWindow       Keisti dydį 
(1/72 colių):
+Apply ResizerWindow      Taikyti
+Keep original proportions   ResizerWindow      Išlaikyti pirmininį 
santykį
+9 seconds   Menus      9 sek.
+Flip left to right   Menus      Apversti kairę dešinę
+Show caption in full screen mode    Menus      Rodyti pavadinimą viso 
ekrano rodoje
+DPI:  PrintOptionsWindow       Raiška (DPI):
+Next file   Menus      Kita byla
+4 seconds   Menus      4 sek.
+Zoom to window Menus      Didinti palei langą
+Close document ClosePrompt       Uždaryti dokumentą
+ShowImage   LoadAlerts       Veizyklė
+Height:    PrintOptionsWindow       Aukštis: 
+Cancel ClosePrompt       Atsisakyti
+Resize…    Menus      Keisti dydį…
+Print options PrintOptionsWindow       Spaudos parinktys
+Width: ResizerWindow      Plotis:
+Copy  Menus      Kopija
+Cut  Menus      Iškirpti
+ShowImage   AboutWindow       Veizyklė
+7 seconds   Menus      7 sek.
+Last page   Menus      Paskutinis puslapis
+Previous file Menus      Ankstesnis puslapis
+Resize ResizerWindow      Dydžio keitimas
+Slide show   Menus      Skaidrės ratu
+Fit image to page   PrintOptionsWindow       Įtalpinti puslapin
+Flip top to bottom   Menus      Apversti viršų apačią
+Select all   Menus      Žymėti viską
+Zoom factor in %:   PrintOptionsWindow       Didinimas %:
+Width: PrintOptionsWindow       Plotis:
+Image Menus      Paveikslėlis
+Rotate clockwise    Menus      Pasukti pagal laikrodžio rodyklę
+Job setup   PrintOptionsWindow       Užduoties nustatymai
+Original size Menus      Pirminis dydis
+Next page   Menus      Kitas puslapis
+Save as…    Menus      Išsaugoti kaip…
+Shrink to window    Menus      Mažinti palei langą

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/lt.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/lt.catkeys    2010-04-11 
19:25:18 UTC (rev 36166)
@@ -0,0 +1,68 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-StyledEdit 1909738892
+Paste Menus      Įdėti
+OK   LoadAlert        Gerai
+File  Menus      Byla
+???  LoadAlert        ???
+Left  Menus      Kairėn
+Revert to the last version of \"%s\"? RevertToSavedAlert       Grįžti 
prie paskutinės versijos „%s“? 
+Search backwards    FindandReplaceWindow      Ieškoti viršun
+Size  Menus      Dydis
+Save  QuitAlert        Išsaugoti
+Page setup…  Menus      Puslapio nustatymai…
+Redo typing  Menus      Grąžinti
+Print… Menus      Spausdinti…
+Replace same  Menus      Keisti vienodus
+Can't undo   Menus      Neatšaukiama
+Save  Menus      Išsaugoti
+Replace with: FindandReplaceWindow      Keisti į:
+Cannot revert, file not found: \"%s\". RevertToSavedAlert       
Negrįžtama, byla nerasta: „%s“.
+Case-sensitive FindandReplaceWindow      Paisyti registro
+Green Menus      Žalia
+Revert to saved…    Menus      Grįžti prie išsaugoto…
+Yellow Menus      Geltona
+Replace in all windows FindandReplaceWindow      Keisti visuose languose
+Wrap lines   Menus      Eilučių perkėlimas
+Quit  Menus      Baigti
+Cancel RevertToSavedAlert       Atsisakyti
+Document    Menus      Dokumentas
+Clear Menus      Valyti
+Save changes to the document \"%s\"?  QuitAlert        Išsaugoti 
dokumento „%s“ pakeitimus? 
+Edit  Menus      Taisa
+Font  Menus      Rašmenys
+Replace all  FindandReplaceWindow      Keisti viską
+Default    Open_and_SaveAsPanel      Numatytai
+Cancel FindandReplaceWindow      Atsisakyti
+Close Menus      Uždaryti
+Error loading \"%s\":\n\tUnsupported format  LoadAlert        Įkėlimo 
klaida „%s“:\n\tNepalaikomas formatas
+OK   RevertToSavedAlert       Gerai
+Don't save   QuitAlert        Neišsaugoti
+Align Menus      Lygiuoti
+Color Menus      Spalva
+Red  Menus      Raudona
+Open… Menus      Atidaryti…
+Center Menus      Viduryje
+Blue  Menus      Mėlyna
+Cyan  Menus      Žydra
+Magenta    Menus      Purpurinė
+New  Menus      Naują
+Wrap-around search   FindandReplaceWindow      Grįžtant pradžion
+Find selection Menus      Rasti žymėtą
+Find: FindandReplaceWindow      Rasti:
+Error saving \"%s\":\n%s    SaveAlert        Klaida išsaugojant 
„%s“:\n%s
+Copy  Menus      Kopija
+Cut  Menus      Iškirpti
+Replace    FindandReplaceWindow      Pakeisti
+Undo typing  Menus      Atšaukti
+Find again   Menus      Rasti dar
+Cancel QuitAlert        Atsisakyti
+Find… Menus      Rasti…
+Select all   Menus      Žymėti viską
+Error loading \"%s\":\n\t%s  LoadAlert        Klaida įkeliant 
„%s“:\n\t%s
+Black Menus      Juoda
+Untitled    StyledEditWindow        Bevardis 
+OK   SaveAlert        Gerai
+Find  FindandReplaceWindow      Rasti
+Encoding    Open_and_SaveAsPanel      Koduotė
+Save as…    Menus      Išsaugoti kaip…
+Replace…    Menus      Pakeisti…
+Right Menus      Dešinėn

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/lt.catkeys 2010-04-11 
19:12:39 UTC (rev 36165)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/lt.catkeys 2010-04-11 
19:25:18 UTC (rev 36166)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   lithuanian   x-vnd.Haiku-BluetoothPrefs   348749678
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-BluetoothPrefs   3840151416
 About Bluetooth…    Window     Apie…
 Handheld    Settings view      Nešiojamas
 Default inquiry time: Settings view      Numatytas užklausos laikas:
@@ -13,7 +13,6 @@
 View  Window     Vaizdas
 Refresh…    Remote devices     Atnaujinimas…
 Pair… Remote devices     Pora…
-Haiku Bluetooth system, (ARCE)\n\nCreated by Oliver Ruiz Dorantes\n\nWith 
support of:\n\t- Mika Lindqvist\n\t- Maksym Yevmenkin\n\nThanks to the 
individuals who helped...\n\nShipping/donating hardware:\n\t- Henry Jair Abril 
Florez (el Colombian)\n\t\t & Stefanie Bartolich\n\t- Edwin Erik Amsler\n\t- 
Dennis d'Entremont\n\t- Luroh\n\t- Pieter Panman\n\nEconomically:\n\t- Karl vom 
Dorff, Andrea Bernardi (OSDrawer),\n\t- Matt M, Doug F, Hubert H,\n\t- 
Sebastian B, Andrew M, Jared E,\n\t- Frederik H, Tom S, Ferry B,\n\t- Greg G, 
David F, Richard S, Martin W:\n\nWith patches:\n\t- Michael Weirauch\n\t- 
Fredrik Ekdahl\n\t- Raynald Lesieur\n\t- Andreas Färber\n\t- Joerg 
Meyer\nTesting:\n\t- Petter H. Juliussen\n\t- Adrien Destugues\n\nWho gave me 
all the knowledge:\n\t- the yellowTAB team    main      Haiku 
Bluetooth sistema, (ARCE)\n\nSukūrė Oliver Ruiz Dorantes\n\nPagelbėjo:\n\t- 
Mika Lindqvist\n\t- Maksym Yevmenkin\n\nAtskira padėka 
pagelbėjusiems...\n\nAukojusiems įrenginius:\n\
 t- Henry Jair Abril Florez(el Colombian)\n\t\t & Stefanie Bartolich\n\t- Edwin 
Erik Amsler\n\t- Dennis d'Entremont\n\t- Luroh\n\t- Pieter 
Panman\n\nParėmusiems pinigais:\n\t- Karl vom Dorff, Andrea Bernardi 
(OSDrawer),\n\t- Matt M, Doug F, Hubert H,\n\t- Sebastian B, Andrew M, Jared 
E,\n\t- Frederik H, Tom S, Ferry B,\n\t- Greg G, David F, Richard S, Martin 
W:\n\nTaisiusiems ir baiginėjusiems:\n\t- Michael Weirauch\n\t- Fredrik 
Ekdahl\n\t- Raynald Lesieur\n\t- Andreas Färber\n\t- Joerg 
Meyer\nTikrinusiems:\n\t- Petter H. Juliussen\n\t- Adrien Destugues\n\nTam, kas 
mane išmokė:\n\t- Įmonei yellowTAB
 Incoming connections policy:  Settings view      Įėjimų tvarka:
 From all devices    Settings view      Iš visų įrenginių
 Show name   Extended local device view       Rodyti pavadinimą
@@ -27,9 +26,10 @@
 Start bluetooth services…   Window     Paleisti Bluetooth tarnybas…
 Policy...   Settings view      tvarkytina...
 61 secs    Settings view      61 sek.
+Haiku Bluetooth system, (ARCE)\n\nCreated by Oliver Ruiz Dorantes\n\nWith 
support of:\n\t- Mika Lindqvist\n\t- Adrien Destugues\n\t- Maksym 
Yevmenkin\n\nThanks to the individuals who helped...\n\nShipping/donating 
hardware:\n\t- Henry Jair Abril Florez (el Colombian)\n\t\t& Stefanie 
Bartolich\n\t- Edwin Erik Amsler\n\t- Dennis d'Entremont\n\t- Luroh\n\t- Pieter 
Panman\n\nEconomically:\n\t- Karl vom Dorff, Andrea Bernardi (OSDrawer),\n\t- 
Matt M, Doug F, Hubert H,\n\t- Sebastian B, Andrew M, Jared E,\n\t- Frederik H, 
Tom S, Ferry B,\n\t- Greg G, David F, Richard S, Martin W:\n\nWith 
patches:\n\t- Michael Weirauch\n\t- Fredrik Ekdahl\n\t- Raynald Lesieur\n\t- 
Andreas Färber\n\t- Joerg Meyer\nTesting:\n\t- Petter H. Juliussen\nWho gave me 
all the knowledge:\n\t- the yellowTAB team  main      Haiku Bluetooth 
sistema, (ARCE)\n\nSukūrė Oliver Ruiz Dorantes\n\nPagelbėjo:\n\t- Mika 
Lindqvist\n\t- Maksym Yevmenkin\n\nAtskira padėka 
pagelbėjusiems...\n\nAukojusiems įrenginius:\n\t- 
 Henry Jair Abril Florez(el Colombian)\n\t\t & Stefanie Bartolich\n\t- Edwin 
Erik Amsler\n\t- Dennis d'Entremont\n\t- Luroh\n\t- Pieter 
Panman\n\nParėmusiems pinigais:\n\t- Karl vom Dorff, Andrea Bernardi 
(OSDrawer),\n\t- Matt M, Doug F, Hubert H,\n\t- Sebastian B, Andrew M, Jared 
E,\n\t- Frederik H, Tom S, Ferry B,\n\t- Greg G, David F, Richard S, Martin 
W:\n\nTaisiusiems ir baiginėjusiems:\n\t- Michael Weirauch\n\t- Fredrik 
Ekdahl\n\t- Raynald Lesieur\n\t- Andreas Färber\n\t- Joerg 
Meyer\nTikrinusiems:\n\t- Petter H. Juliussen\n\t- Adrien Destugues\n\nTam, kas 
mane išmokė:\n\t- Įmonei yellowTAB
 There isn't any Bluetooth LocalDevice registered on the system.    Inquiry 
panel      Nerasta žinomų sistemai Bluetooth įrenginių.
 Identify us as...   Settings view      atpažintini kaip...
-Remaining   Inquiry panel      Likti 
+Remaining   Inquiry panel      Likti
 As blocked   Remote devices     Kaip blokuotas
 Pick LocalDevice...  Settings view      Vietinio įrenginio 
pasirinkimas...
 Defaults    Window     Numatytai
@@ -38,10 +38,10 @@
 Revert Window     Grįžti
 Remote devices Window     Nuotoliniai įrenginiai
 Laptop Settings view      Skreitinis
-Retrieving name of   Inquiry panel      Gauti pavadinimą 
+Retrieving name of   Inquiry panel      Gauti pavadinimą
 Bluetooth   Window     Bluetooth
 Discoverable  Extended local device view       Aptinkamas
-Service classes:    Device View       Tarnybos: 
+Service classes:    Device View       Tarnybos:
 Connections & channels…    Window     Prisijungimų ir kanalų sąrašas…
 Refresh LocalDevices… Window     Vietinių įrenginių atnaujinimas…
 Settings    Window     Nustatymai

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/lt.catkeys   2010-04-11 
19:12:39 UTC (rev 36165)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/lt.catkeys   2010-04-11 
19:25:18 UTC (rev 36166)
@@ -5,7 +5,7 @@
 Separator:   TimeFormatSettings       Skirtukas:
 Year (4 digits)    TimeFormatSettings       Metai (4 skaitmenys)
 Unable to find the available languages! You can't use this preflet!  Locale 
Preflet Window      Neprieinamos kalbos! Nepavyks šituo pasinaudoti!
-Thousand separator:  TimeFormatSettings       Tūkstančių skirtukas: 
+Thousand separator:  TimeFormatSettings       Tūkstančių skirtukas:
 After TimeFormatSettings       Po
 Month name   TimeFormatSettings       mėnesio pavadinimas
 Long format:  TimeFormatSettings       Pilnai:
@@ -25,7 +25,7 @@
 Day of week (short name)    TimeFormatSettings       savaitės diena 
(trumpai)
 Numbers    TimeFormatSettings       Skaičiai
 24 hour    TimeFormatSettings       24 valnadų
- (unknown format)   TimeFormatSettings        (nežinomas)
+ (unknown format)   TimeFormatSettings        (nežinoma)
 Negative marker:    TimeFormatSettings       Neigiamumo žymuo:
 Day in month  TimeFormatSettings       diena mėnesyje
 OK   Locale Preflet Window      Gerai

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/lt.catkeys  2010-04-11 
19:12:39 UTC (rev 36165)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/lt.catkeys  2010-04-11 
19:25:18 UTC (rev 36166)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Network   2897060402
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-Network   3643490310
 Gateway:    EthernetSettingsView      Sietuvas:
 Netmask:    EthernetSettingsView      Tinklo kaukė:
 DHCP  EthernetSettingsView      DHCP
@@ -9,9 +9,10 @@
 IP address:  EthernetSettingsView      IP adresas:
 Network    NetworkWindow      Tinklas
 Adapter:    EthernetSettingsView      Tinklo plokštė:
+Domain:    EthernetSettingsView      Sritis:
 Revert EthernetSettingsView      Grįžti
-Sending auto-config message failed:  EthernetSettingsView      
Nusistatymų siuntimas nepavyko: 
+Sending auto-config message failed:  EthernetSettingsView      
Nusistatymų siuntimas nepavyko:
 Mode: EthernetSettingsView      Veiksena:
 The net_server needs to run for the auto configuration!    
EthernetSettingsView      Nusistatymui reikalingas paleistas 
net_server'is!!
-Auto-configuring failed:    EthernetSettingsView      Nusistatyti 
nepavyko: 
+Auto-configuring failed:    EthernetSettingsView      Nusistatyti 
nepavyko:
 Static EthernetSettingsView      Statinis

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/print/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/print/lt.catkeys           
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/print/lt.catkeys   2010-04-11 
19:25:18 UTC (rev 36166)
@@ -0,0 +1,28 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Be-PRNT  403433619
+Waiting    JobListView       Laukiama
+page  JobListView       puslapis
+Cancel AddPrinterDialog        Atsisakyti
+Add printer  AddPrinterDialog        Pridėti spausdintuvą
+Printers    PrintersWindow     Spausdintuvai
+Default Printer    PrinterListView     Numatytasis spausdintuvas
+No pending jobs.    PrinterListView     Jokių laukiančių užduočių.
+pages JobListView       puslapių
+Processing   JobListView       Dorojama
+Printer name: AddPrinterDialog        Spausdintuvas:
+ pending jobs. PrinterListView     laukiančios užduotys.
+Restart job  PrintersWindow     Perleisti užduotį
+Add  AddPrinterDialog        Pridėti
+Make default  PrintersWindow     Padaryti numatytuoju
+Cancel job   PrintersWindow     Atsisakyti užduoties
+1 pending job. PrinterListView     1 laukianti užduotis.
+Remove PrintersWindow     Šalinti
+<pick one>   AddPrinterDialog        <rinktis>
+Add … PrintersWindow     Pridėti …
+Print jobs for     PrintersWindow     Spausdinimo užduočių 
+Failed JobListView       Nepavyko
+%.2f KB    JobListView       %.2f KiB
+Completed   JobListView       Baigta
+Print jobs: No printer selected    PrintersWindow     Spausdinimo 
užduotys: nepasirinktas spausdintuvas
+Unknown status JobListView       Būsena nežinoma
+Connected to: AddPrinterDialog        Prijungtas prie:
+Printer type: AddPrinterDialog        Spausdintuvo tipas:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/lt.catkeys       
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/lt.catkeys   
2010-04-11 19:25:18 UTC (rev 36166)
@@ -0,0 +1,20 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Haiku-VirtualMemory    866260633
+Turn off    SettingsWindow     Išjungti
+GB   SettingsWindow     GiB
+Disabling virtual memory will have unwanted effects on system stability once 
the memory is used up.\nVirtual memory does not affect system performance until 
this point is reached.\n\nAre you really sure you want to turn it off?  
SettingsWindow     Virtualiosios atminties išjungimas sąlygos 
nepageidaujamą įtaką sistemos stabilumui, kai įprasta atmintis bus 
užpildyta.\nVirtualioji atmintis neįtakos sistemos našumo kolei bus laisvos 
įprastos atminties.\n\nAr tikrai norite ją išjungti?
+Requested swap file size:   SettingsWindow     Reikalingas mainų bylos 
dydis:
+Physical memory:    SettingsWindow     Įprastoji atmintis: 
+Changes will take effect on restart!  SettingsWindow     Pakeitimai 
įsigalios perkrovus sistemą!
+Defaults    SettingsWindow     Numatytai
+KB   SettingsWindow     KiB
+Use volume:  SettingsWindow     Laikmenoje:
+Keep enabled  SettingsWindow     Palikti įjungtą
+Revert SettingsWindow     Grįžti
+999 MB SettingsWindow     999 MiB
+Current swap file size:    SettingsWindow     Esamos mainų bylos 
dydis: 
+VirtualMemory SettingsWindow     VirtualiojiAtmintis
+OK   VirtualMemoryApp        Gerai
+VirtualMemory\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n  
VirtualMemoryApp        VirtualiojiAtmintis\n\tparašyta Axel'io 
Dörfler'io\n\tCopyright 2005, Haiku.\n
+Enable virtual memory SettingsWindow     Įjungti virtualiąją atmintį
+MB   SettingsWindow     MiB
+%Ld B SettingsWindow     %Ld B

Added: haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/lt.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/lt.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/lt.catkeys 2010-04-11 19:25:18 UTC 
(rev 36166)
@@ -0,0 +1,38 @@
+1   lithuanian   x-vnd.Be-PSRV  2376709688
+Undefined   ConfigWindow      Neapibrėžta
+A5   ConfigWindow      A5
+Cancel PrintServerApp     Atsisakyti
+copies ConfigWindow      kopijų
+Legal ConfigWindow      Teisinis
+A2   ConfigWindow      A2
+to   ConfigWindow      į
+Page setup:  ConfigWindow      Puslapio nustatymai:
+OK   ConfigWindow      Gerai
+Cancel ConfigWindow      Atsisakyti
+Yes  PrintServerApp     Taip
+Would you like to set one up now?   PrintServerApp     Norite 
pasirinkti kokį dabar?
+Portrait    ConfigWindow      Stačiai
+All pages   ConfigWindow      Visus puslapius
+There is no default printer set up.  PrintServerApp     Nėra numatytojo 
spausdintuvo.
+Tabloid    ConfigWindow      Glaustas
+There already exists a printer you are going to create, but it's driver could 
not be found! Replace?  PrintServerApp     Spausdintuvas, kurį darote, 
jau yra, bet nepavyksta rasti jam tvarkyklės! Keisti?
+A4   ConfigWindow      A4
+Printer:    ConfigWindow      Spausdintuvas:
+Select a printer    ConfigWindow      Pasirinkite spausdintuvą
+A1   ConfigWindow      A1
+No   PrintServerApp     Nėra
+B5   ConfigWindow      B5
+Landscape   ConfigWindow      Gulsčias
+There are no printers set up. PrintServerApp     Nėra nustatytų 
spausdintuvų.
+Page  ConfigWindow      Puslapis
+Ledger ConfigWindow      Sąskaita
+Letter ConfigWindow      Laiškas
+There already exists a printer you are going to create, but it's not usable at 
all! Replace?  PrintServerApp     Spausdintuvas, kurį darote, jau yra, 
tik nenaudojamas! Keisti?
+A0   ConfigWindow      A0
+A6   ConfigWindow      A6
+A3   ConfigWindow      A3
+OK   PrintServerApp     Gerai
+Print setup  ConfigWindow      Spausdinimo nustatymai
+Would you like to make @ the default printer? PrintServerApp     Norite 
spausdintuvą @ padaryti numatytuoju?
+Page setup   ConfigWindow      Puslapio nustatymai
+Paper setup:  ConfigWindow      Popieriaus nustatymai:


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r36166 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/aboutsystem apps/bootman apps/drivesetup apps/expander apps/installer ... - pulkomandy