[haiku-commits] r35967 - haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman

 • From: michael.w.pfeiffer@xxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sat, 27 Mar 2010 08:55:21 +0100 (CET)

Author: laplace
Date: 2010-03-27 08:55:21 +0100 (Sat, 27 Mar 2010)
New Revision: 35967
Changeset: http://dev.haiku-os.org/changeset/35967/haiku
Ticket: http://dev.haiku-os.org/ticket/5642

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/fi.catkeys
Log:
Added Finnish translation for bootman. Thank you Karvjorm.
Closes ticket #5642.


Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/fi.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/fi.catkeys  2010-03-27 07:55:21 UTC 
(rev 35967)
@@ -0,0 +1,53 @@
+1   finnish x-vnd.Haiku-bootman   88430815
+The boot manager has been successfully installed on your system.    
BootManagerController      Alkulataushallinta on asennettu onnistuneesti 
järjestelmääsi.
+After two seconds   DefaultPartitionPage      Kahden sekunnin kuluttua
+The old Master Boot Record was successfully save to %s.    
BootManagerController      Vanha Master Boot Record tallennettiin 
onnistuneesti kohteeseen %s.
+At least one partition must be selected!    BootManagerController      
Vähintään yksi osio on valittava!
+The old Master Boot Record could not be saved to %s  BootManagerController  
    Vanhaa Master Boot Record ei voitu tallentaa kohteeseen %s
+Restore MBR  BootManagerController  Button Palauta MBR
+The Master Boot Record (MBR) of the boot device:\n\t%s\nwill now be saved to 
disk. Please select a file to save the MBR into.\n\nIf something goes wrong 
with the installation or if you later wish to remove the boot menu, simply run 
the bootman program and choose the 'Uninstall' option. BootManagerController  
    Alkulatauslaitteen Master Boot Record (MBR):\n\t%s\ntallennetaan nyt 
levylle. Valitse tiedosto, mihin MBR tallennetaan.\n\nJos jokin menee 
asennuksessa väärin tai jos haluat myöhemmin poistaa alkulatausvalikon, suorita 
yksinkertaisesti bootman-ohjelma ja valitse 'Uninstall'-valitsin.
+About to restore the Master Boot Record (MBR) of %disk from %file. Do you wish 
to continue?  BootManagerController  Don't translate the place holders: 
%disk and %file   Levyn %disk Master Boot Record (MBR) palautetaan 
tiedostosta %file. Haluatko jatkaa?
+An error occurred writing the boot menu. The Master Boot Record might be 
destroyed, you should restore the MBR now!  BootManagerController      
Tapahtui virhe kirjoitettaessa alkulatausvalikkoa. Master Boot Record saattaa 
olla vaurioitunut, sinun on palautettava MBR nyt!
+Timeout: %s  DefaultPartitionPage      Aikavalvonta: %s
+Select FileSelectionPage    Button Valitse
+After four seconds   DefaultPartitionPage      Neljän sekunnin kuluttua
+Choose this option to install a boot menu, allowing you to select which 
operating system to boot when you turn on your computer.    EntryPage    
    Valitse tämä valitsin asentaaksesi alkulatausvalikon, joka sallii sinun 
valita, mikä käyttöjärjestelmä alkuladataan kun käynnistät tietokoneesi.
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
BootManagerController      Paikallista Master Boot Record (MBR) -tietueen 
tallennustiedosto, josta se voidaan palauttaa. Tämä on tiedosto, joka luotiin 
silloin kun alkulataushallinta asennettiin ensimmäisen kerran.
+Next  WizardView   Button Seuraava
+Please specify a default partition and a timeout.\nThe boot menu will load the 
default partition after the timeout unless you select another partition. You 
can also have the boot menu wait indefinitely for you to select a 
partition.\nKeep the 'ALT' key pressed to disable the timeout at boot time.   
 DefaultPartitionPage      Määritä oletusosio ja 
aikavalvonta.\nAlkulatausvalikko lataa oletusosion aikavalvonta-ajan kuluttua, 
jollet valitse muuta osiota. Voit valita myös alkulatausvalikon odottamaan 
toistaiseksi, kun valitset osiota.\nPitämällä 'ALT'-näppäin painettuna otat 
pois käytöstä aikavalvonnan alkulatauksen aikana.
+After one second    DefaultPartitionPage      Yhden sekunnin kuluttua
+The partition table of the first hard disk is not compatible with Boot 
Manager.\nBoot Manager needs 2 KB available space before the first partition.  
BootManagerController      Ensimmäisen kiintolevyn osiotaulu ei ole 
yhteensopiva alkulataushallinnan kanssa.\nAlkulataushallinta tarvitsee 2 
kilotavua käytettävissä olevaa tilaa ennen ensimmäistä osiota.
+The following partitions were detected. Please check the box next to the 
partitions to be included in the boot menu. You can also set the names of the 
partitions as you would like them to appear in the boot menu.  PartitionsPage 
    Havaittiin seuraavat osiot. Osio sisällytetään alkulatausvalikkoon 
valitsemalla osion viereinen valintaruutu. Voit myös asettaa osioiden nimet 
niin kuin haluat niiden näkyvän alkulatausvalikossa.
+After one minute    DefaultPartitionPage      Yhden minuutin kuluttua
+The Master Boot Record of the boot device (%s) has been successfully restored 
from %s. BootManagerController      Alkulatauslaitteen (%s) Master Boot 
Record palautettiin onnistuneesti tiedostosta %s.
+Haiku Boot Manager   BootManager   About text title    
Haiku-alkulataushallinta
+Write boot menu    BootManagerController  Button Kirjoita 
alkulatausvalikko
+Choose this option to remove the boot menu previously installed by this 
program.\n   EntryPage        Valitse tämä valitsin tämän ohjelman 
aiemmin asentaman alkulatausvalikon poistamiseksi.\n
+The Master Boot Record could not be restored! BootManagerController      
Master Boot Record -tietuetta ei voitu palauttaa!
+Default Partition   DefaultPartitionPage  Title  Oletusosio
+After five seconds   DefaultPartitionPage      Viiden sekunnin kuluttua
+Back  BootManagerController  Button Takaisin
+Installation of boot menu completed  BootManagerController  Title  
Alkulatausvalikon asennus onnistui
+File: FileSelectionPage    Text control label   Tiedosto:
+Previous    WizardView   Button Edellinen
+About to write the following boot menu to the boot disk (%s). Please verify 
the information below before continuing.  BootManagerController      
Seuraavaa alkulatausvalikkoa ollaan kirjoittamassa alkulatauslevylle (%s). 
Vahvista ennen jatkamista alla olevat tiedot.
+Boot Manager  BootManagerWindow    Window Title  Alkulataushallinta
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
UninstallPage      Paikallista Master Boot Record (MBR) -tietueen 
tallennustiedosto, josta se voidaan palauttaa. Tämä on tiedosto, joka luotiin 
silloin kun alkulataushallinta asennettiin ensimmäisen kerran.
+Old Master Boot Record Saved failure  BootManagerController  Title  Vanhan 
Master Boot Record -tietueen tallennusvirhe
+Next  BootManagerController  Button Seuraava
+Never DefaultPartitionPage      Ei koskaan
+Unnamed %d   LegacyBootDrive Default name of a partition whose name could 
not be read from disk; characters in codepage 437 are allowed only Nimetön %d
+written by   BootManager       tekijä:
+Boot Manager is unable to read the partition table!  BootManagerController  
    Alkulataushallinta ei kykene lukemaan osiotaulua!
+OK   BootManager       Valmis
+Copyright %year, Haiku Inc.\n BootManager   Leave %year untranslated    
Copyright %year, Haiku Inc. \n
+Unknown    LegacyBootDrive Text is shown for an unknown partition type   
Tuntematon
+Backup Master Boot Record   BootManagerController  Title  Varmuuskopioi 
Master Boot Record
+About to write the boot menu to disk. Are you sure you want to continue?    
BootManagerController      Alkulatausvalikkoa ollaan kirjoittamassa 
levylle. Oletko varma, että haluat jatkaa?
+Default Partition:   DefaultPartitionPage  Menu field label    
Oletusosio:
+Partitions   DefaultPartitionPage  Pop up menu title    Osiot
+Summary    BootManagerController  Title  Yhteenveto
+OK   BootManagerController  Button Valmis
+Immediately  DefaultPartitionPage      Heti
+Done  BootManagerController  Button Valmis
+After three seconds  DefaultPartitionPage      Kolmen sekunnin kuluttua


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r35967 - haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman - michael . w . pfeiffer