[haiku-commits] r35923 - in haiku/trunk/data/catalogs/apps: bootman expander pairs stylededit

 • From: pulkomandy@xxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sat, 20 Mar 2010 20:36:23 +0100 (CET)

Author: pulkomandy
Date: 2010-03-20 20:36:23 +0100 (Sat, 20 Mar 2010)
New Revision: 35923
Changeset: http://dev.haiku-os.org/changeset/35923/haiku

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/uk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/uk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/uk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/uk.catkeys
Log:
Update to ukrainian translation.


Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/uk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/uk.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootman/uk.catkeys  2010-03-20 19:36:23 UTC 
(rev 35923)
@@ -0,0 +1,57 @@
+1   ukrainian    x-vnd.Haiku-bootman   4122073978
+Wait 15 Seconds    DefaultPartitionPage      Очікування 15 секунд
+The boot manager has been successfully installed on your system.    
BootManagerController      Бутменеджер успішно встановлений на Вашу 
систему.
+The old Master Boot Record was successfully save to %s.    
BootManagerController      Старий запис MBR успішно був збережений в %s.
+Uninstall Boot Manager UninstallPage  Деінсталювати Бутменеджер
+At least one partition must be selected!    BootManagerController      
Принаймні один розділ слід вибрати!
+The old Master Boot Record could not be saved to %s  BootManagerController  
    Старий запис MBR не може бути збережений в %s .
+Restore MBR  BootManagerController  Button Відновити MBR
+The Master Boot Record (MBR) of the boot device:\n\t%s\nwill now be saved to 
disk. Please select a file to save the MBR into.\n\nIf something goes wrong 
with the installation or if you later wish to remove the boot menu, simply run 
the bootman program and choose the 'Uninstall' option. BootManagerController  
    MBR завантажуваного пристрою:\n\t%s\nуспішно збережений на диск. 
Будь-ласка виберіть місце куди буде збережено MBR.\n\nЯкщо дещо піде 
неправильно при встановленні або пізніше ви захочете видалити загрузочне меню 
просто запустіть програму Бутменеджер і виберіть опцію Деінсталювати.
+About to restore the Master Boot Record (MBR) of %disk from %file. Do you wish 
to continue?  BootManagerController  Don't translate the place holders: 
%disk and %file   Про відновлення MBR з %disk from %file. Бажаєте продовжити?
+An error occurred writing the boot menu. The Master Boot Record might be 
destroyed, you should restore the MBR now!  BootManagerController      
Сталася помилка при записі загрузочного меню. MBR міг бути зруйнованим, ви 
повинні зараз спробувати відновити його!
+Partitions   PartitionsPage Розділи
+Install boot menu   EntryPage    Встановити загрузочне меню
+Uninstall boot menu  EntryPage    Видалити загрузочне меню
+Select FileSelectionPage    Button Вибрати
+Uninstall boot manager BootManagerController  Деінсталювати Бутменеджер
+Uninstallation of boot menu failed   BootManagerController  Видалення 
загрузочного меню призупинене
+Choose this option to install a boot menu, allowing you to select which 
operating system to boot when you turn on your computer.    EntryPage    
    Вибір цих пунктів при установці загрузочного меню дозволить при 
включенні комп"ютера визначити операційну систему для запуску 
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
BootManagerController      Вкажіть файл з якого буде відновлено MBR. Це 
файл , який був створений при першому встановленні Бутменеджера.
+Unnamed %d   LegacyBootDrive Default name of a partition whose name could 
not be read from disk   Неназваний %d
+Next  WizardView   Button Наступний
+Uninstallation of boot menu completed BootManagerController  Видалення 
загрузочного меню завершене.
+The partition table of the first hard disk is not compatible with Boot 
Manager.\nBoot Manager needs 2 KB available space before the first partition.  
BootManagerController      Таблиця розділів першого диска несумісна з 
Бутменеджером.\nБутменджер потребує 2 КВ доступного простору , що розміщені до 
першого розділу.
+The following partitions were detected. Please check the box next to the 
partitions to be included in the boot menu. You can also set the names of the 
partitions as you would like them to appear in the boot menu.  PartitionsPage 
    Були знайдені наступні розділи. Відмітьте ті, що будуть включені до 
загручного меню. Ви також можете назвати пункти загрузочного меню за своїм 
смаком.
+The Master Boot Record of the boot device (%s) has been successfully restored 
from %s. BootManagerController      MBR загрузочного диска (%s) був 
успішно відновлений з %s .
+Wait 5 Seconds DefaultPartitionPage      Очікування 5 секунд
+Write boot menu    BootManagerController  Button Запис загрузочного меню
+Choose this option to remove the boot menu previously installed by this 
program.\n   EntryPage        Виберіть цей пункт для видалення 
загрузочного меню, що було попередньо встановлене програмою.\n
+The Master Boot Record could not be restored! BootManagerController      
MBR неможливо відновити!
+Default Partition   DefaultPartitionPage  Title  Розділи по замовчуванню
+Back  BootManagerController  Button Назад
+Installation of boot menu completed  BootManagerController  Title  
Встановлення загрузочного меню завершене
+Haiku Boot Manager\n\nwritten by\n\tDavid Dengg\n\tMichael 
Pfeiffer\n\nCopyright 2008-10, Haiku Inc.\n BootManager       Haiku 
Бутменеджер\n\nАвтор:\n\tDavid Dengg\n\tMichael Pfeiffer\n\nCopyright 2008-10, 
Haiku Inc.\n\tПереклад українською Олекса Рудик aka totish\n\t
+File: FileSelectionPage    Text control label   Файл:
+Previous    WizardView   Button Попередній
+About to write the following boot menu to the boot disk (%s). Please verify 
the information below before continuing.  BootManagerController      Про 
запис загрузочного меню на диск (%s) .Перевірте інформацію до встановлення .
+Boot Manager  BootManagerWindow    Window Title  Бутменеджер
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
UninstallPage      Вкажіть файл з якого буде відновлено MBR. Це файл, який 
був створений при першому встановленні Бутменеджера.
+Old Master Boot Record Saved failure  BootManagerController  Title  Старий 
запис MBR не було збережено
+Next  BootManagerController  Button Наступний
+Partition table not compatible BootManagerController  Таблиця розділів 
несумісна
+Old Master Boot Record saved  BootManagerController  Старий запис MBR 
збережено
+Boot Manager is unable to read the partition table!  BootManagerController  
    Бутменеджер не може прочитати таблицю розділів!
+Error reading partition table BootManagerController  Помилка в читанні 
таблиці розділів
+OK   BootManager       OK
+Installation of boot menu failed    BootManagerController  Встановлення 
завантажувального меню призупинене
+Unknown    LegacyBootDrive Text is shown for an unknown partition type   
Невідомий тип
+Backup Master Boot Record   BootManagerController  Title  Відновлення MBR
+About to write the boot menu to disk. Are you sure you want to continue?    
BootManagerController      Про запис загрузочного меню на диск. Ви 
впевнені, що бажаєте продовжити?
+Default Partition:   DefaultPartitionPage  Menu field label    Розділ 
по замовчуванню:
+Partitions   DefaultPartitionPage  Pop up menu title    Розділи
+Wait 10 Seconds    DefaultPartitionPage      Очікування 10 секунд
+Summary    BootManagerController  Title  Підсумок
+Wait Indefinitely   DefaultPartitionPage      Очікування не визначене
+OK   BootManagerController  Button OK
+Please specify a default partition and a timeout.\nThe boot menu will load the 
default partition after the timeout unless you select another partition. You 
can also have the boot menu wait indefinitely for you to select a partition.  
  DefaultPartitionPage      Виберіть розділ по замовчуванню і 
затримку\nЗагрузочне меню запустить розділ по зовчуванню з затримкою, якщо не 
буде вибрано іншого розділу.
+Done  BootManagerController  Button Виконано

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/uk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/uk.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/uk.catkeys 2010-03-20 19:36:23 UTC 
(rev 35923)
@@ -0,0 +1,38 @@
+1   ukrainian    x-vnd.Haiku-Expander  1738666712
+Expand ExpanderMenu      Розпакувати
+Set destination…    ExpanderMenu      Встановити ціль…
+File expanded ExpanderWindow     Файл розпаковано
+The destination is read only. ExpanderWindow     Ціль тільки для читання.
+Expander: Open ExpanderWindow     Expander: Відкрити
+ is not supported   ExpanderWindow      не підтримується
+Select current DirectoryFilePanel       Вибрати біжучий
+Source ExpanderWindow     Джерело
+Error when expanding archive  ExpanderWindow     Помилка при розпаковці 
архіва
+Hide contents ExpanderWindow     Сховати вміст
+Cancel ExpanderWindow     Відмінити
+Continue    ExpanderWindow     Продовжити
+Expander    ExpanderWindow !! Window Title !!   Expander
+Expander\n\twriten by Jérôme Duval\n\tCopyright 2004-2006, Haiku 
Inc.\n\noriginal Be version by \nDominic, Hiroshi, Peter, Pavel and Robert\n 
About      Expander\n\tАвтор: Jérôme Duval\n\tCopyright 2004-2006, Haiku 
Inc.\n\nоригінальна Be-версія \nDominic, Hiroshi, Peter, Pavel і 
Robert\n\tПереклад українською: Олекса Рудик aka totish\n
+The destination folder does not exist. ExpanderWindow     Цільова папка 
відсутня.
+Are you sure you want to stop expanding this\narchive? The expanded items may 
not be complete. ExpanderWindow     Ви впевнені, що хочете зупинити 
розпаковку цього архіва? Розпакована величина може бути некомплектною.
+Select DirectoryFilePanel       Вибрати
+Creating listing for  ExpanderWindow     Створити список для 
+Settings    ExpanderMenu      Настройки
+Settings…   ExpanderMenu      Настройки…
+Expander: Choose destination  DirectoryFilePanel       Expander: 
Виберіть ціль
+Show contents ExpanderWindow     Показати вміст
+Expanding file     ExpanderWindow     Розпакувати файл 
+The folder was either moved, renamed or not\nsupported.    ExpanderWindow 
    Папка могла бути видалена, переіменована або не підтримується.
+The file doesn't exist ExpanderWindow     Файл відсутній
+Stop  ExpanderMenu      Зупинити
+File  ExpanderMenu      Файл
+Expand ExpanderWindow     Розпакувати
+Close ExpanderMenu      Закрити
+The destination is not a folder.    ExpanderWindow     Ціль не є 
папкою.
+About Expander…    ExpanderMenu      Про Expander…
+OK   About      OK
+Set source…  ExpanderMenu      Встановити джерело…
+Select '%s'  DirectoryFilePanel       Вибрати '%s'
+Show contents ExpanderMenu      Показати вміст
+Stop  ExpanderWindow     Зупинити
+Destination  ExpanderWindow     Ціль

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/uk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/uk.catkeys               
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/uk.catkeys   2010-03-20 19:36:23 UTC 
(rev 35923)
@@ -0,0 +1,3 @@
+1   ukrainian    x-vnd.Haiku-Pairs    575304885
+Quit game   PairsWindow       Завершити гру
+New game    PairsWindow       Нова гра

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/uk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/uk.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/uk.catkeys    2010-03-20 
19:36:23 UTC (rev 35923)
@@ -0,0 +1,68 @@
+1   ukrainian    x-vnd.Haiku-StyledEdit 1909738892
+Paste Menus      Вставити
+OK   LoadAlert        OK
+File  Menus      Файл
+???  LoadAlert        ???
+Left  Menus      Вліво
+Revert to the last version of \"%s\"? RevertToSavedAlert       
Повернутись до останньої версії \"%s\" ? 
+Search backwards    FindandReplaceWindow      Повторний пошук
+Size  Menus      Розмір
+Save  QuitAlert        Зберегти
+Page setup…  Menus      Встановити сторінку…
+Redo typing  Menus      Відмінити набір
+Print… Menus      Друкувати…
+Replace same  Menus      Перемістити це саме
+Can't undo   Menus      Неможливо відмінити
+Save  Menus      Зберегти
+Replace with: FindandReplaceWindow      Перемістити з:
+Cannot revert, file not found: \"%s\". RevertToSavedAlert       
Неможливо повернути, файл не знайдено: \"%s\".
+Case-sensitive FindandReplaceWindow      Чутливий до регістра
+Green Menus      Зелений
+Revert to saved…    Menus      Повернутись до збереження…
+Yellow Menus      Жовтий
+Replace in all windows FindandReplaceWindow      Замінити у всіх вікнах
+Wrap lines   Menus      Перенос по словах
+Quit  Menus      Завершити
+Cancel RevertToSavedAlert       Відмінити
+Document    Menus      Документ
+Clear Menus      Очистити
+Save changes to the document \"%s\"?  QuitAlert        Зберегти зміни 
в документі \"%s\" ? 
+Edit  Menus      Редагувати
+Font  Menus      Шрифт
+Replace all  FindandReplaceWindow      Замінити все
+Default    Open_and_SaveAsPanel      По замовчуванню
+Cancel FindandReplaceWindow      Відмінити
+Close Menus      Закрити
+Error loading \"%s\":\n\tUnsupported format  LoadAlert        Помилка 
при загрузці \"%s\":\n\tФормат не підтримується
+OK   RevertToSavedAlert       OK
+Don't save   QuitAlert        Не збережено
+Align Menus      Вирівняти
+Color Menus      Колір
+Red  Menus      Червоний
+Open… Menus      Відкрити…
+Center Menus      Центр
+Blue  Menus      Голубий
+Cyan  Menus      Циан
+Magenta    Menus      Фіолетовий
+New  Menus      Новий
+Wrap-around search   FindandReplaceWindow      Шукати по всьому 
документу
+Find selection Menus      Знайти вибране
+Find: FindandReplaceWindow      Знайти:
+Error saving \"%s\":\n%s    SaveAlert        Помилка збереження 
"%s":\n%s
+Copy  Menus      Копіювати
+Cut  Menus      Вирізати
+Replace    FindandReplaceWindow      Перемістити
+Undo typing  Menus      Відмінити набір
+Find again   Menus      Повторний пошук
+Cancel QuitAlert        Відмінити
+Find… Menus      Знайти…
+Select all   Menus      Виділити все
+Error loading \"%s\":\n\t%s  LoadAlert        Помилка загрузки 
"%s":\n\t%s
+Black Menus      Чорний
+Untitled    StyledEditWindow        Неназваний
+OK   SaveAlert        OK
+Find  FindandReplaceWindow      знайти
+Encoding    Open_and_SaveAsPanel      Kodierung
+Save as…    Menus      Зберегти як…
+Replace…    Menus      Перемістити…
+Right Menus      Вправо


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r35923 - in haiku/trunk/data/catalogs/apps: bootman expander pairs stylededit - pulkomandy