[haiku-commits] Re: haiku: hrev44929 - in src: kits/media apps/sudoku

  • From: <fredrik@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 30 Nov 2012 14:03:12 +0100


On Fri Nov 30  7:59 , Rene Gollent <anevilyak@xxxxxxxxx> sent:

>On Fri, Nov 30, 2012 at 7:58 AM,  fredrik@xxxxxxxxx> wrote:
>> Good to know. Any examples? Not like this i guess "printf("test 
>> %B_PRIu32\n", 
[some
>>
>> value])"
>
>Not quite, more like: printf("test: %" B_PRIu32 "\n", value);

Thanks :)Other related posts: