[haiku-commits] Re: haiku: hrev44105 - src/kits/interface

  • From: Axel Dörfler <axeld@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 06 May 2012 21:01:15 +0200

On 05/05/2012 01:59 AM, jscipione@xxxxxxxxx wrote:
c645f9b: Rework tooltip method in BView again.

Thanks, looks perfect!

Bye,
   Axel.

Other related posts: