[Gsiberger] nöschtas träffa

  • From: Johanna <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gsiberger@xxxxxxxxxxxxx" <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 10 May 2010 09:45:30 +0200

Zeawas Zemma,

I hoff iar hon alle d Sola guat überstanda.
Es isch zwor a biz kurzfristig aber miar hättan dia Wocha eigentlich noch a Träffa plant ket *gg*.
Also brav abstimma. http://www.doodle.com/kcgy5q82x99cv8qq

Ganz Liabe Grüass
Johanna

Other related posts: