[Gsiberger] nöschtas treffa!

  • From: "Jochum Johanna" <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gsiberger@xxxxxxxxxxxxx" <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 27 Jul 2010 13:04:49 +0200

Zeawas alle zemma!

Es würd wiedermol höchschte zit für üser nöschtes gsibergertreffa. Also stimman 
brav ab damit mr wissan wenn mr des maha söllan 
http://www.doodle.com/cwszngiecta6sybr .

Lg Johanna

Other related posts: