[Gsiberger] nöschtas treffa

  • From: johanna <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gsiberger@xxxxxxxxxxxxx" <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 25 Mar 2010 18:02:41 +0100

Hallo liabe Gsiberger,

i hoff iar hon d jahreshauptversammlung guat ueberstanda!
noescht wocha waers denn o scho wieder zit fuer s noeschte traeffa, i hon euch do wieder an doodle igrichtat wo dr uebers datum abstimma koen http://www.doodle.com/sevwt339uptttybh <https://mail.ethz.ch/owa/redir.aspx?C=93969a4a94b648998a280b5ff87d3191&URL=http%3a%2f%2fwww.doodle.com%2fsevwt339uptttybh> .

Ganz Liabe Grueass
Johanna

Other related posts: