[Gsiberger] nöschtas treffa

  • From: johanna <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gsiberger@xxxxxxxxxxxxx" <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 2 Nov 2009 19:44:35 +0100

Hey Liabä Gsiberger,
Es isch wieder Zit für üser nöschtas treffa!
https://sslvpn.ethz.ch/+CSCO+00756767633A2F2F7162627179722E7267756D2E7075++/-CSCO-3h--w427zssa5x2rd69v
des wär da Link wo da wieder abstimma könnan! "anmeldeschluss" isch wieder da sunntig obad!
ganz liabe grüass
Johanna

Other related posts: