[Gsiberger] Vseth anerkennung

  • From: Johanna <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 22 Dec 2011 14:28:39 +0100

So liabe gsiberger, 

i war grad bi da vseth praesidentin vertrag unterschrieba miar sen jetzt ganz 
offiziell an vseth annerkannta verein *jippiii*

glg johanna

Attachment: SC20111222-142457-1.jpg
Description: JPEG image

Other related posts: