[Gsiberger] Treffa

  • From: Michael Sehner <michael.sehner@xxxxxxxxxxx>
  • To: gsiberger@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 1 Dec 2011 13:31:58 +0100

Hoi Zemma!

Snögste treffa stoht a. Entweder am Höngg oder im Zentrum. Zit isch 19:30.
Do da link zur abstimmig: http://www.doodle.com/67cqpsksq67mqdpw

Meldand euch a!

Grüass
Michael

Other related posts: