[Gsiberger] Knoepflae! Huet!

  • From: jjochum <jjochum@xxxxxxxxxxxx>
  • To: Gsiberger <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 23 Oct 2012 15:33:15 +0200

Habidere Zemma,

iar koenns wellaweg kaum me erwarta, huet obad gits endli wieder uesre beruechtigta Kaesknoepfle. Miar hon gnua ikoft, dasas o fuer da e odr andr naed agmoldne langat ;) Es waer allerdings noch hilfreich wenn sich en odr zwae odr o drei vu eu mit miar und dr Ulli da 18:14 80er Bus an Meierhofplatz ne wuerdan, weil mr noch a paar haend bruha wuerdan dia bier kaes mehl butter und ajo BIER vum Stefan ins Quartiertreff traega koennan (ke angst es isch naed wit, abr wenn mr a paar luet sen denn gohts halt schnellr, des haesst s bier isch schneller kalt und des isch jo wohl in aller Interesse). Es waer o no a Sach wenn noch e zwae luet an spaetzlr mitbringa koenntan.

Ganz Liabe Grueass
Johanna

Other related posts:

  • » [Gsiberger] Knoepflae! Huet! - jjochum