[Gsiberger] Fotos

  • From: Johanna <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 15 Jul 2011 09:31:52 +0200

Zeawas alle Zemma,

i hoff iar hon s näd z streng und könnan des schö Wetter decht a biz gnüssa.
Miar hon s lötschtmol überlegt, dassas lässig wär wenn ma d Homepage a biz updaten würdan, und hon üs unter andram denkt dasas ma decht mol Fotos uffi lada könntan. Drum honi froga wella ob jemand vu eu no Fotos vu diversa Gsiberger Aläss irgadwo hot und miar dia schicka oder sus irgadwia zuako lo könnt.

Lg und a schös Wohaend
Johanna

Other related posts:

  • » [Gsiberger] Fotos - Johanna