[Gsiberger] Formalitäten JHV

  • From: "Jochum Johanna" <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gsiberger@xxxxxxxxxxxxx" <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 14 Mar 2012 09:15:11 +0000

Habidere liabe Gsiberger,

Ort und Datum für d JHV ston, aber es ghöran jo o sos no a paar Formlitäten 
dazua. Drum schicki eu im Anhang d Traktanda für d JHV und s Protokoll vu da 
JHV 2011. Des bitti eu natürlich durch zum läsa so dass iar, falls eu was näd 
passt a da JHV einspruch erheba könn.

Do nohamol dr Doodle wo dr euch bitte ameldan: http://www.gsiberger.ch/node/47
(btw: wenn dr uf Votes gon sahan dr wär alles zuagset hot)

I hoff dass si möglichst viele vu eu ameldan und kon!

ganz liabe grüass und bis denna
Johanna

Other related posts:

  • » [Gsiberger] Formalitäten JHV - Jochum Johanna