[ACK] Re: Incontro venerdi' 4 febbraio per Viaggio Studio

  • From: Antonio Fazzello <totofaz@xxxxxxxxx>
  • To: grin@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 03 Feb 2005 23:16:12 +0100

mi dispiace ma non ci posso essere, mi terrò informato.

ciao

Other related posts: