[gqq] Re: [gqq] Re: 关于开发语言

  • From: Devil Wang <wxjeacen@xxxxxxxxx>
  • To: gqq@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 12 Mar 2011 15:18:08 +0800

*
*
2011/3/12 Mike Ma <zhtx10@xxxxxxxxx>

>  C++?呃,那明摆着就是说从C++变到C,再变到C++
>
>
为毛要变?> 于 2011年03月12日 15:06, Devil Wang 写道:
>
> *
> *
> 2011/3/10 Mike Ma <zhtx10@xxxxxxxxx>
>
>> C语言开发效率实在不敢恭维,所以我们看到有很多东西都是Python + PyGTK开发的。
>> 如果大家倾向于OOP,不知道大家认为Vala语言怎么样(最好的一点是,不必手动
>> 管理内存了,可以用类C++的*引用*机制)?
>> 提议C++的一律抹杀,因为GKiu就是从C++的转化过来的。
>>
>
>
>  为毛抹杀? C++ 才是效率最高的语言。
>
>  我正准备忙完thesis 就用C++ 重写底层。
>
>
>
>> 虽然需要重写代码,但是还是相当简单的,只是把不易理解的代码改成易于理解的
>> 代码(见valadoc.org)。
>> 开发效率可以从DeskQ里面看到。
>>
>> 大家是喜欢C一点还是喜欢OOP呢?
>>
>> --
>> Mike.
>> Blog: http://ekd123.org/
>> Fedora Project Contributor - Translator.
>>
>>
>>
>
>
> --
>
> *
>
> Best Regards,
>
>  Devil Wang
>
>  *
>
>
> --
> Mike.
> Blog: http://ekd123.org/
> Fedora Project Contributor - Translator.
>
>


-- 

**
*

Best Regards,

Devil Wang

*

Other related posts: