[gnucchi] Re: Sant'Ignuzio: Call For Volantinaggio:)

  • From: Gustavo <wildgus@xxxxxxxxx>
  • To: gnucchi@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 3 May 2006 09:27:12 +0200

On 5/3/06, ezio <ezio.tiboni@xxxxxxxxxxxxxx> wrote:

            per medie e biblioteca  Val di Ledro ci penso io,

Ezio

Grande Ezio! :-)

Other related posts: