[gcg] PD: Petycja

  • From: ludwik001@xxxxx
  • To: glideclubgdynia <glideclubgdynia@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Apr 2012 17:10:56 +0200

Może na zebraniu bedą zainteresowani n/w petycją i jako klub wesprzemy kolegów.

Ludwik

 

Dnia 11-04-2012 o godz. 16:40 Elspeedo (info) napisał(a):

Petycja o pozwolenie na budowę nowego miejsca startów dla paralotni na Jaworowym Wierchu. 


Nasze przedsięwzięcie zatrzymało się niestety w Urzędzie Miasta Trzyniec. Przygotowaliśmy już wszystkie niezbędne dokumenty i pomiary oraz wymagane zgody. Urzędnikom to jednak nie wystarczy. Dlatego zwracamy się do Pilotów i odwiedzających Beskidy z prośbą o pomoc przy zebraniu podpisów pod petycją.

Prosimy o przeczytanie naszej petycji oraz, jeżeli popieracie nasze działania, podpisanie jej i przekazanie innym osobom. Wypełnione formularze prosimy przesłać na adres:
Beskydská ąkola létání, Příborská 597, Frýdek-Místek 73801.

Byłoby fantastycznie, gdybyście mogli zaangażować swoich znajomych (niekoniecznie pilotów) i poprosić ich o podpis. Miejsca pod petycją jest wystarczająco dużo, gdyby go jednak zabrakło, możecie sami zrobić kopię i kontynuować zbieranie podpisów.
Możecie także pomóc, zamieszczając informację o budowie nowego startu na Jaworowym Wierchu oraz petycję na swojej stronie internetowej.

Termin
Zależy nam na sprawnym załatwieniu sprawy i chcielibyśmy przedłożyć dokumenty w Urzędzie Miejskim Trzyniec w połowie maja 2012. Jak więc widzicie, nie mamy dużo czasu.

Tekst petycji
Miasto Trzyniec wydało negatywną decyzję o budowie obszaru do startów dla paralotni na Jaworowym Wierchu w Beskidach. Tym postępowaniem praktycznie zatrzymało projekt, który ma w wyraźny sposób zwiększyć bezpieczeństwo wolnego latania w tym miejscu. Starty na obecnym obiekcie przy wietrze o innym kierunku niż północny często kończą się poważnymi wypadkami.
Paralotniarstwo, w przeciwieństwie do innych sportów, nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jest ciekawą atrakcją turystyczną i wspiera rozwój turystyki w regionie.
Wobec tego składamy niniejszą petycję wnosząc o to, by miasto Trzyniec dokonało czynności niezbędnych do rozpoczęcia budowy nowego północno-zachodniego miejsca do startów na Jaworowym Wierchu, a tym samym zwiększyło poziom bezpieczeństwa i ochrony życia oraz zdrowia pilotów.

Petycja do pobrania w zalaczniku.

El Speedo team*Petycja o pozwolenie na budowê nowego miejsca startów dla paralotni na 
Jaworowym Wierchu.*


Nasze przedsiêwziêcie zatrzyma³o siê niestety w Urzêdzie Miasta 
Trzyniec. Przygotowali¶my ju¿ wszystkie niezbêdne dokumenty i pomiary 
oraz wymagane zgody. Urzêdnikom to jednak nie wystarczy. Dlatego 
zwracamy siê do Pilotów i odwiedzaj±cych Beskidy z pro¶b± o pomoc przy 
zebraniu podpisów pod petycj±.

Prosimy o przeczytanie naszej petycji oraz, je¿eli popieracie nasze 
dzia³ania, podpisanie jej i przekazanie innym osobom. Wype³nione 
formularze prosimy przes³aæ na adres:
Beskydská ¹kola létání, Pøíborská 597, Frýdek-Místek 73801.

By³oby fantastycznie, gdyby¶cie mogli zaanga¿owaæ swoich znajomych 
(niekoniecznie pilotów) i poprosiæ ich o podpis. Miejsca pod petycj± 
jest wystarczaj±co du¿o, gdyby go jednak zabrak³o, mo¿ecie sami zrobiæ 
kopiê i kontynuowaæ zbieranie podpisów.
Mo¿ecie tak¿e pomóc, zamieszczaj±c informacjê o budowie nowego startu na 
Jaworowym Wierchu oraz petycjê na swojej stronie internetowej.

Termin
Zale¿y nam na sprawnym za³atwieniu sprawy i chcieliby¶my przed³o¿yæ 
dokumenty w Urzêdzie Miejskim Trzyniec w po³owie maja 2012. Jak wiêc 
widzicie, nie mamy du¿o czasu.

Tekst petycji
Miasto Trzyniec wyda³o negatywn± decyzjê o budowie obszaru do startów 
dla paralotni na Jaworowym Wierchu w Beskidach. Tym postêpowaniem 
praktycznie zatrzyma³o projekt, który ma w wyra¼ny sposób zwiêkszyæ 
bezpieczeñstwo wolnego latania w tym miejscu. Starty na obecnym obiekcie 
przy wietrze o innym kierunku ni¿ pó³nocny czêsto koñcz± siê powa¿nymi 
wypadkami.
Paralotniarstwo, w przeciwieñstwie do innych sportów, nie ma negatywnego 
wp³ywu na ¶rodowisko naturalne. Jest ciekaw± atrakcj± turystyczn± i 
wspiera rozwój turystyki w regionie.
Wobec tego sk³adamy niniejsz± petycjê wnosz±c o to, by miasto Trzyniec 
dokona³o czynno¶ci niezbêdnych do rozpoczêcia budowy nowego 
pó³nocno-zachodniego miejsca do startów na Jaworowym Wierchu, a tym 
samym zwiêkszy³o poziom bezpieczeñstwa i ochrony ¿ycia oraz zdrowia 
pilotów.

Petycja do pobrania w zalaczniku.

El Speedo team

Other related posts:

  • » [gcg] PD: Petycja - ludwik001