[ghosTunix.org] Re: [ghosTunix.org] Re: [ghosTunix.org] Re: [ghosTunix.org] 给大家一个建议

  • From: Zhang Hang <superman@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: ghostunix@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 24 Apr 2008 22:49:02 +0800


在 2008-4-24,下午10:42, 李磊 写道:在08-4-24,Zhang Hang <superman@xxxxxxxxxxxxx> 写道:

在 2008-4-24,下午10:30, 李磊 写道:

看到大家回复邮件的时候,有时候是在顶部回复。
其实这样是很不好的。
1.引用不明确,让人读邮件感觉很累
2.上下文不联系

希望大家都能够在恰当的地方回复。
这样我们都很方便,不是吗?
-----------------------------------------------------------------
这样可以吗?

是的。
----------------------------------------------------------------------------
主题:[ghosTunix.org] Re: [ghosTunix.org] Re: [ghosTunix.org] 给大家一个 建议
这么多个Re,好乱...........


Other related posts: