[geoteach] הפייבוריט: הכדור ואנחנו מתוך ynet

  • From: "smadar ishay" <ishay4@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 15 Oct 2006 22:03:03 +0300

äôééáåøéè: äëãåø åàðçðå
î÷áõ ðôìà ùì àúøéí åùéøåúéí î÷åøééí, äîöéâéí äéáèéí ùåðéí ùì îéãò òì ëãåø äàøõ 

îúåê yney äéåí

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3314950,00.html

ùååä öôééä

ñîãø

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: