[geoteach] shalom

  • From: <oasfur@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 5 Jan 2005 16:05:57 +0200

 
???? ?????
???? ???????
?????? ?? ??' ?????? ????? ????? ??"? ????? ????? ?????? ????? ??????? ????? 
??????? ???? ??? ???? ????? ????? ???? ??????? ???? ?????? ??? 
 
???? ?????
0507872886
 
 
________________________________
From: geoteach-bounce@xxxxxxxxxxxxx on behalf of Galit Bezalel
Sent: Sun 1/2/2005 9:47 PM
To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [geoteach] :ú÷ååä ìäùúúóáäøöàä òì äöåðîéùìåí ãìéä,
ùîé âìéú åàðé îåøä ìâéàåâøôéä ááéú ñôø àð÷åøé áçéôä.
àùîç îàåã àí îøöä îäàåðéáøñéèä éøöä ìúìîéãé òì
äöåðîé.ðøàä ëé äí éôé÷å îëê äðàä åòðééï.
úåãä îøàù
âìéú áöìàì
áéú ñôø àð÷åøé -çéôä
èì:
054-7631191
áéú äñôø: 04-8644464
åùåá úåãä
âìéú.
--- ãìéä ôðéâ <daliafe@xxxxxxxxxx> wrote:

> ùìåí ìëåìí,
> îñôø àðùé à÷ãîéä îúçåí äâéàåâøôéä äôéæéú, çáøé ñâì
> ùì äîçì÷åú ìâéàåâøôéä áàåðéáøñéèàåú áàøõ, ôðå àìé
> áéåæîä ìáåà áùáåòééí ä÷øåáéí ìáúé ñôø ìäøöåú áôðé
> úìîéãéí äìåîãéí âéàåâøôéä òì úåôòú äöåðîé åáòé÷ø
> ìòðåú òì ùàìåú úìîéãéí. îãåáø òì çèéáåú áéðééí
> åçèéáåú òìéåðåú.
> ëîåáï ùàéï äúçééáåú ìäòðåú ìëì äôåðéí. äîòåðééðéí
> éôðå àìé ì÷áìú ôøèéí åúéàåí.
> äéåí áîòøéá, ñéôåøä ùì éìãä áøéèéú ùìîãä òì äöåðîé
> áùéòåøé âéàåâøôéä åäöéìä áæëåú éãò æä àú áðé îùôçúä
> åàðùéí øáéí àçøéí. ðéñéúé ìäòáéø ìëí àú äëúáä àê
> äîñø òáø áùôú äâ'éáøéù. äéà ðîöàú áòéúåï äîåãôñ
> åáàúø îòøéá áàéðèøðè.
> ááøëä
> ãìéä ôðéâ
>
----------------------------------------------------------------
> ãìéä ôðéâ
> îô÷çú îøëæú ìäåøàú äâéàåâøôéä
> îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè
> áðééï ìá-øí, øç' ãáåøä äðáéàä 2 éøåùìéí
> èì' 025603598  ô÷ñ: 02-5605396  ðééã: 0506282237
> ãåà"ì: daliafe@xxxxxxxxxx
> www.education.gov.il/geographya
> ****************************
> øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
> ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà
> ìôðåú àì
> çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
> ****************************
>


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/ms-tnef
-- File: winmail.dat


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts:

  • » [geoteach] shalom