[geoteach] השתלמות במרכז פסגה בקרית מוצקין

 • From: vered nadir <veredn@xxxxxxx>
 • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 15 Nov 2006 19:42:24 +0200

.ìëì äöôåðééí, îåøé îçåæ öôåï åîçåæ çéôä
.àúîåì, 14/11 ðôúçä äùúìîåú áðåùà âéàåâøôéä åà÷èåàìéä áîøëæ ôñâä á÷øéú îåö÷éï
.äøöàåúéå ùì ôøåô' àøðåï ñåôø äéå îøú÷åú
.ëîåáï ùðùîç ìøàåú àú ëåìëí âí áîôâùéí äáàéí

áéåí â' äáà, 21/11 ðúôúçú áîøëæ ôñâä á÷øéú îåö÷éï äùúìîåú ðåñôú äîúî÷ãú
.áäåøàú â"â áëéúåú äèøåâðéåú åáëéúåú îá"ø
ääùúìîåú úôúç áäøöàúä ùì ðéìé îðãìñåï åúòñå÷ áî÷åîå ùì îåøä äîá"ø ëî÷ãí úìîéãéí 
îëéùìåï ìäöìçä

: ðéúï òãéï ìäøùí ìäùúìîåéåú àöì

 050 - 6796691    åøã ðãéø    
 ãâðéú ùãä   3676004 - 052    

îçëåú ìøàåúëí, åøã åãâðéú

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: