[geoteach] סקירות אקלימיות באתר של השירות המטאורולוגי

  • From: iris graicer <irisgr@xxxxxxxxxxxx>
  • To: מורים לגיאוגרפיה <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 30 Sep 2008 12:39:18 +0300

ùìåí ìëåìí åçâ ùîç,
ã"ø òåãã ôåö'èø äôðä àú úùåîú ìéáé ìëúåáú äîöåøôú- ñ÷éøåú à÷ìéîéåú ùì äùéøåú 
äîèàåøåìåâé, ùîöééðú ùçãù àåâåñè 2008 äéä çí îäîîåöò ì- 10 äùðéí äàçøåðåú. àâá 
âí éåìé äéä çí áéçñ ìîîåöò àê ìà éåöà ãåôï ëîå àåâåñè. àôùø ìòáåø çåãù çåãù 
áùðú 2008 åáùðéí ÷åãîåú åìøàåú òã ëîä äèîôøèåøåú áçåãùé ä÷éõ [îøõ, àôøéì, éåðé 
2008 ]  âáåäåú îäîîåöò áùðéí äàçøåðåú. âí áùðú 2007 çì÷ îçåãùé ä÷éõ äéå çîéí 
îäîîåöò. åæä áäîùê ìãéåï ùäú÷ééí áøùú ìôðé îñôø ùáåòåú.
çùåá îàã ùúëéøå àú äëúåáú äæàú ùì 'äñ÷éøåú äà÷ìéîéåú ùì äùéøåú äîèàåøåìåâé' 
åúåëìå ìò÷åá áòöîëí òì äùéðåééí äà÷ìéîééí îéã øàùåðä.
ùðä èåáä,
àéøéñ
__________________________
ã"ø àéøéñ âøééöø
äçåâ ìâéàåâøôéä åôéúåç äñáéáä
äîëììä äà÷ãîéú áéú-áøì
irisgr@xxxxxxxxxxxx 
03-5749424,   050-5742468  
________________________  
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: