[geoteach] יומי השיוויון וימי ההיפוך - זה יותר מסובך ממה שחשבתם...

  • From: Hannah Sivan <sivanhannah@xxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Sep 2008 09:45:55 +0300

ùìåí ìëåìí,
îñúáø ùâí äãáøéí ùðéøàéí ìðå îåö÷éí åáøåøéí - äí ìà áàîú ëëä.
ðåòí çìôåï ëúá äñáø îôåøè òì éîé äùéååéåï åéîé ääéôåê, 
äëåúøú ùì äîàîø äéà:"
 éîé äùéåéåï åéîé ääéôåê - äòåáãåú îåì äúëåðåú äîéåçñåú ìäï"
åúåëìå ìîöåà àåúå á"ôåøåí àøõ äöáé"
http://www.faz.co.il/story_5096
 
àí éù ìäí îä ìäâéã áðåùà - úåëìå ìäöèøó ìãéåï áôåøåí.
 
áòéðé æå äæãîðåú ðåñôú ìáçåï îäé ääùìëä ùì òåáãåú âéàåâøôéåú òì äçééí (ìåçåú 
ùðä, çâéí åëã') åìòîú áéï òåáãåú åîéúåñéí.
 
ùðä èåáä, éöéøúéú åôåøéä
çðä
_________________________________________________________________
Discover the new Windows Vista
http://search.msn.com/results.aspx?q=windows+vista&mkt=en-US&form=QBRE

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: