[geoteach] הקו הירוק

  • From: baruch shaked <baruchshaked4@xxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 17 Sep 2007 18:17:44 +0300

áîùç÷ äèìåéæéä àçã ðâã 100 (äúëðéú áòìú äøééèéðâ äâáåä áèìåéæéä), ðùàìä àúîåì 
ùàìä : îúé ð÷áò ä÷å äéøå÷? îúåê úùòéí îùúúôéí áàåúå ùìá, ùáòéí!!! ìà éãòå àú 
äúùåáä äðëåðä. éù ìöééï ùäîùúúôéí äí àðùéí (ëåìì òéúåðàéí) áòìé éãò äîöãé÷ 
äùúúôåúí áçëðéú . 
ìîé ùòåã äéä ñô÷ , ùåá ÷éáìðå áñéñ ìçùéáåú ìéîåã äðåùà.
áøåê ù÷ã
_________________________________________________________________
Explore the seven wonders of the world
http://search.msn.com/results.aspx?q=7+wonders+world&mkt=en-US&form=QBRE

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: