[geoteach] תזכורת

  • From: Noga Cohen <nogacohen@xxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 17 Sep 2007 00:49:51 +0200

ùìåí ìëåìí åâîø çúéîä èåáä, 
æåäé úæëåøú ìîåøéí çãùéí åîåøé îáø òì ôúéçú ääùúìîåú äùáåò, áéåí ùìéùé áîøëæ 
äôéñâä áúì-àáéá. 
ðúçéì áùòä 1500 ëé îðñéåï äòáø- ìà îñôé÷ ìðå ø÷ 3 ùòåú ìîôâù. 
 î÷ååä ìäúøàåú òí ëîä ùéåúø îåøéí çãùéí. 
 ðâä ëäï- îãøéëä àøöéú ìòé"ñ áâéàåâøôéä. 

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: