[geoteach] è÷èåðé÷ú äìåçåú

  • From: "Regev Yules" <regev_yules@xxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 16 Sep 2007 21:00:26 +0200

ùìåí ìëåìí, ãåãé àôùèééï îéøåùìéí äëéï ãó îùéîåú áðåùà: "è÷èåðé÷ú äìåçåú".
àðé îìîã àú äðåùà áîñâøú ùéòåøé äîãòéí, úåê äéòæøåú áñôø ùì îëåï åéöîï:
"éáùåú ðòåú åúéàåøéåú îúðâùåú". ééùø ëç ãåãé! ãó îùéîåú ðäãø òáåø äéìãéí
ìäáðú äðåùà ìôðé äìéîåã áëéúä. ëîåáï ùðéúï ììîã àú äðåùà âí áîñâøú ùéòåøé
äâéàåâøôéä òì-ôé úåëðéú äìéîåãéí ùì îùøã äçéðåê.   ùðä èåáä. øâá àåøè ùìåîé
----------------------------------------------------------------------------
Don't just search. Find. MSN Search[1] Check out the new MSN Search! 

--- Links ---
   1 http://g.msn.com/8HMAEN/2749??PS=47575

-- No attachments (even text) are allowed --
-- Type: application/msword
-- File: dudie_landscapes.doc


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: