[geoteach] השתלמות קואצ'ינג בגיאוגרפיה

  • From: Noga Cohen <nogacohen@xxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 16 Sep 2007 01:21:26 +0300

äåãòä æå îéåòãú ìîøëæé î÷öåò åìîåøéí ùòáøå àú äùúìîåú îåøéí îåáéìéí ìòé"ñ,
éùðå îñôø î÷åîåú îöåîöí ìäùúìîåú éçåãéú á÷åàö'éðâ áâéàåâøôéä.  ääùúìîåú äéà 
áîùê ùðú äìéîåãéí úùñ"ç, 3 éîéí îøåëæéí áùìåîé åàçø ëê òáåãä  îòùéú -ëì àçã 
ááéú ñôøå ,åîôâùéí åéøèåàìééí òí îðçéí. 
îåøä-îåáéì/øëæ î÷öåò ùçåùá ùéåëì ìäúçééá ìëì äîùéîåú ä÷ùåøåú á÷åøñ éôðä àìé 
ìîééì äàéùé ùìé. ääøùîä çééáú ìäñúééí òã ñåó äçåãù.
 àéï àðå îúçééáéí ì÷áì àú ëì îé ùéôðä. 
ðâä ëäï-îãøéëä àøöéú ìäåøàú âéàåâøôéä åôéúåç äñáéáä áòé"ñ.
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: