[geoteach] חוזר מפמ"ר ועוד

  • From: דליה פניג <daliafe@xxxxxxxxxx>
  • To: מורים <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 04 Sep 2007 21:51:50 +0300

ùìåí ìëåìí,
òìå ìàúø äîôî"ø:
1. çåæø îôî"ø 1 ìçè"ò - îùåìçï äîôî"ø.
2.øùéîåú îãøéëéí îòåãëðåú ëåìì ãåà"ì - öååúé äãøëä.
3. ôøèéí òì äùúìîåú ìîåøéí äîëéðéí úìîéãéí ìáçéðä äîúå÷ùáú- áçéðåú áâøåú- áçéðä 
îúå÷ùáú
4. äåãòä òì ôúéçú äùúìîåú ìîåøé éñåãé ááéú éöéá- äùúìîåéåú
á÷øåá éòìå ÷áöéí ðåñôéí.

ùðä èåáä
ãìéä
----------------------------------------------------------------
ãìéä ôðéâ
îô÷çú îøëæú ìäåøàú äâéàåâøôéä
îùøã äçéðåê äúøáåú åäñôåøè
áðééï ìá-øí, øç' ãáåøä äðáéàä 2 éøåùìéí
èì' 025603598  ô÷ñ: 02-5605396  ðééã: 0506282237
ãåà"ì: daliafe@xxxxxxxxxx 
www.education.gov.il/geographya
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: