[geoteach] ðñéåï ááâøåúîúå÷ùáú ììà úçðúðéäåì

  • From: "Hannah Sivan" <sivanhannah@xxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 02 Sep 2007 11:36:23 +0300

ùìåí ìëåìí:

ùìåí ìëåìí,
ãøåøéú èì îôðä ùàìä ìëåìí:

==========================================

ùìåí
àðé îçôùú îåøä ùäòáéø/ä  áçéðú áâøåú îúå÷ùáú á"çáì àøõ ùìà ðìîã" ììà úçðú 
ðéäåì åììà øùú. àðé îòåðééðú ìùîåò àí æä àôùøé, åùååä àú äîàîõ.
úåãä ãøåøéú èì

===========================================

äîééì ùì ãøåøéú:  talkfar@xxxxxxxxxx

_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE! 
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah.sivan@xxxxxxxxx
****************************

Other related posts: