[geoteach] àðñéï ÷æçñèàï-äùìîåú

  • From: "baruch shaked" <baruchshaked4@xxxxxxxxxxx>
  • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 18 Sep 2006 16:56:06 +0200

ìîé ùîúøâì àú àðñéï ÷æçñèàï éù îàîø îòðéï òì òéø äáéøä äçãùä, äñéáåú ìáðéúä, 
åòì úðåôú äáðéä. ëæëåø, äéúä ùàìä òì äòáøú òéø äáéøä îàìîàèä.
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/764057.html
áøåê ù÷ã

_________________________________________________________________
Don't just search. Find. Check out the new MSN Search! 
http://search.msn.com/

****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: