[geoteach] Re: ùòåø îúå÷ùáîáåññâåâì éçéãúìéîåã

 • From: "Alona Bruchman" <alona7@xxxxxxxxxxx>
 • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx, daliafe@xxxxxxxxxxxxxxxx, daliafe@xxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 18 Sep 2006 11:41:45 +0200

 
ìîåøéí ùìåí 

àí ä÷éùåøé àéðä òåáãú éù ìäéëðñ ìàúø âìéìé ùëúåáúå: 

http://ks.hinuch.net/web/galili[1] 

 

áúåëå ìî÷öåòåú ìéîåã: âàåâøôéä : âàåâøôéä à÷èåàìéú 

àðà çåå ãòúëí 

äéà çùåáä ìðå îàåã 

àìåðä áøåëîï 

 
----------------------------------------------------------------------------
From: "Alona Bruchman" <alona7@xxxxxxxxxxx>
Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx, daliafe@xxxxxxxxxx, daliafe@xxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: [geoteach] ùòåø îúå÷ùá îáåññâåâì éçéãú ìéîåã
Date: Mon, 18 Sep 2006 11:36:44 +0200
>
>òìä ìàååéø áàúø âìéìé éçéãú ìéîåã ùàðé áðéúé áò÷áåú äúåëðä
>
>àúí îåæîðéí ìäúøùí
>
>àí àúí òåùéí ùéîåù àéï áòééä ø÷ öééðå àú äî÷åø
>
>æåäé úøåîúé äöðåòä ìøùú
>
>äðä ä÷éùåøéú
>
>àìåðä
>
>http://ks.hinuch.net/web/galili/î÷öåòåú+äìéîåã/âéàåâøôéä/âéàåâøôéä+à÷èåàìéú/
ÿ[1]
>ÿ
>
>
>
>
>---------------------------------------------------------------------------
-
>From: "Alona Bruchman" <alona7@xxxxxxxxxxx>
>Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>CC: daliafe@xxxxxxxxxxxxxxxx, daliafe@xxxxxxxxxx
>Subject: [geoteach] Re: äèëðåìåâéä äîåôìàä
>Date: Mon, 18 Sep 2006 08:05:43 +0200
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>ìàìä äîîùéëéí áåéëåç áòã àå ðâã äâåâì åäèëðåìåâéä àðé àåîøú
>>
>>áåàå ðäééä éöéøúééí éåúø ëîåøéí åðçùåá àéê ìøúåí àåúä ìòæøúéðå
>>
>>æä àîåø ìùøú àåúðå åìà ìäñéç àú ãòúéðå
>>
>>àðé ìãåâîà: áðéúé éçéãú ìéîåã äëåììú ùìåùä ùòåøéí äîúáññéí òì äîîù÷ äçãù
>>
>>ëøâò æä áùìáé òéöåá àçøåðéí åìëùéäéä îåëï àòìä àú æä ìàúø ùì áéú äñôø
åàùîç
>>ìôøñí ÷éùåø áøùú
>>
>>éù ìé òåã øòéåðåú øáéí àéê ìäùúîù òí äîîù÷ áîäìê äùðä åâí øòéåðåú àìä àùîç
>>ìùúó òí àçøéí
>>
>> æä ø÷ òðééï ùì éöéøúéåú, çùéáä î÷åøéú åéåæîä
>>
>>æä ìà ôåñì àîöòéí àçøéí ëîå : îöâåú, ñøèéí, ù÷ôéí åñéåøéí
>>
>>àáì æä ëï î÷ãí àåúðå ì 2007
>>
>>àñåø ìðå ìäùàø á 1807....
>>
>>áëì æàú äòåìí îú÷ãí.......
>>
>>àìåðä áøåëîï
>>
>>
>>--------------------------------------------------------------------------
-
>-
>>From: "neora" <golannorag@xxxxxxxxxxxx>
>>Reply-To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
>>To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
>>Subject: [geoteach] Re: [geoteach] Re: [geoteach] äèëðåìåâéä äîåôìàä
>>Date: Sun, 17 Sep 2006 22:37:06 +0200
>>>àððé çåùáú ùæä îñéç àú äãòú , àìà éù ìäùúîù áæä áàåôï îåùëì . ìëï âí àðé
>>>îúôòìú îäùéðåééí ùäëðñå áâåâì , àáì äùàìä äáàä äéà àéê æä éùøú àåú
>äúìîéãéí
>>>áäòáøú äðåùà . àéê æä éîçéù ìäí áàåôï èåá éåúø îñøèé äèìååéæéä ......ïòåã
>>>åòåã
>>>ðàåøä
>>>----- Original Message -----
>>>From: "Ariel Freundlich" <ariel1961@xxxxxxxxxxxx>
>>>To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
>>>Sent: Sunday, September 17, 2006 12:49 AM
>>>Subject: [geoteach] Re: [geoteach] äèëðåìåâéä äîåôìàä
>>>
>>>
>>>>ðàåøä,
>>>>îñëéí àéúê á-100%. ìôòîéí òåãó èëðåìåâééä îñéç àú äãòú.
>>>>
>>>>ááøëä
>>>>
>>>>àøéàì ôøåéðãìéê
>>>>
>>>>
>>>>----- Original Message -----
>>>>From: "neora" <golannorag@xxxxxxxxxxxx>
>>>>To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
>>>>Sent: Thursday, September 14, 2006 7:31 PM
>>>>Subject: [geoteach] äèëðåìåâéä äîåôìàä
>>>>
>>>>
>>>>>            Insert a catchy tag line here
>>>>>
>>>>>             neora Golan
>>>>>             teacher ifat
>>>>>             golannorag@xxxxxxxxxxxx
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>       Add me to your address book... Want a signature like this?
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>ìîåøéí ùìåí
>>>>>àëï äèëðåìåâéä äéà îåôìàä, àáì äéà ø÷ àîöòé . àðé çåùáú ùäùàìä ùàðå
>>>>>ùåàìéí
>>>>ìôðé ùàðå îëéðéí ùéòåø äéà îä àðçðå øåöéí ùäúìîéã éãò.
>>>>>äúùåáä áàåôï åãàé äéà àéðä òã ëîä äèëðåìåâéä îåôìàä. àú æä äúìîéãéí
>>>>éåãòéí. ìëï àðé îúìáèú , ëáø îñôø éîéí, îä àðé øåöä ììîã àú äúìîéãéí
>àåãåú
>>>>ìáðåï åäîìçîä áä÷ùø ùì äâéàåâøôéä, åäúìîéãéí ìà øàå åìà åùîòå
áèìååéæéä.
>>>>>äàí ìúú ìäí ìîãåã îøç÷éí îàæåøé ùéâåø äèéìéí ëãé ùìà éåôúòå ëîå øàù
>>>>îîùìúðå ùöåø ëä ÷øåáä?
>>>>>äàí ìúú ìäí ììîåã àú ôðé äùèç áãøåí ìáðåï ëãé ìäáéï ìîä äîìçîä
ä÷ø÷òéú
>>>>ëä ÷ùä ? äàí ìúú ìäí ìäùååú áéï øöåòú òæä ìáéï ãøåí ìáðåï ëãé ìäáéï îãåò
>>>>÷ùä
>>>>ìîâø èøåø áëìì åáãøåí ìáðåï áôøè ?
>>>>>àí ìîé îäîåøéí éù øòéåï úëìéúé îòáø ìøòéåï ùì äèëðåìåâéä äîåôìàä àùîç
>>>>>îàåã
>>>>ìùîåò.
>>>>>ðàåøä
>>>>>****************************
>>>>>øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
>>>>>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
>>>>>çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>>>>>****************************
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>****************************
>>>>øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
>>>>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
>>>>çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>>>>****************************
>>>>
>>>>__________ NOD32 1.1454 (20060321) Information __________
>>>>
>>>>This message was checked by NOD32 antivirus system.
>>>>http://www.nod32.com
>>>>
>>>>
>>>
>>>****************************
>>>øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
>>>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
>>>çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>>>****************************
>>
>>
>>--------------------------------------------------------------------------
-
>-
>>FREE pop-up blocking with the new MSN Toolbar MSN Toolbar[1] Get it now!
>>
>>--- Links ---
>>  1 http://g.msn.com/8HMAEN/2755??PS=47575
>>****************************
>>øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
>>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
>>çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>>****************************
>
>
>---------------------------------------------------------------------------
-
>Don't just search. Find. MSN Search[2] Check out the new MSN Search!
>
>--- Links ---
>  1
http://ks.hinuch.net/web/galili/î÷öåòåú+äìéîåã/âéàåâøôéä/âéàåâøôéä+à÷èåàìéú/
>  2 http://g.msn.com/8HMBEN/2749??PS=47575
>****************************
>øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
>ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
>çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
>****************************


----------------------------------------------------------------------------
Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger[2] Download
today it's FREE! 

--- Links ---
  1 http://ks.hinuch.net/web/galili
  2 http://g.msn.com/8HMBEN/2728??PS=47575
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: