[geoteach] הרי געש

  • From: "Sara Brom" <sara@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 27 Sep 2004 20:37:46 +0200

ùéîå ìá,
á-ynet éù éãéòä òì ñéîðéí  îå÷ãîéí ìôòéìåú âòùéú áäø äâòù ñðè-äìï, àøä"á. áëúáä 
÷éùåøéí ìàéðöé÷ìåôãéä ùì ynet åìàúøéí ðåñôéí.
àéøåò áäúäååú.
çâ ùîç
ùøä
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: