[geoteach] הוריקנים ומכויות

  • From: "shemer" <shemer@xxxxxxxxxxxx>
  • To: פורום המורים לג\"ג <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 26 Sep 2004 15:05:33 +0200

æä áöã æä ùúé éãéòåú ä÷ùåøåú áéðéäï.
äåøé÷ï øáéòé áúåê çåãù åçöé å÷ìéôåøðéä ðìçîú áôìéèú âæé çîîä åîæäîéí îîëåðéåú.
îä ä÷ùø ? ëîå ùäæäéøå ëáø äîåîçéí - 
ëëì ùôìéèú âæé äçîîä øáä éåúø éòìä îñôøï, úçîéø òåöîúï åéåúø àæåøéí éôâòå 
îñåôåú ÷éöåðéåú.
ãð"ù
 
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=481784&contrassID=2&subContrassID=16&sbSubContrassID=0

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=481782&contrassID=2&subContrassID=16&sbSubContrassID=0
****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: