[geoteach] התכתבות

  • From: "Illana Rozenberg" <illanaroz@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 26 Sep 2004 00:37:43 +0200

çáøéí é÷øéí îåøé äâéàåâøôéä,
ùðä èåáä ìëåìí, äðàä áòáåãä , òùéä îåöìçú åîåòéìä.

áäæãîðåú æå áøöåðé ìá÷ù ùîëúáéí àùééí áðåùàéí ùåðéí éùìçå áîñâøú äôøèéú åìà
áàîöòåú ÷áåöú äîåøéí , úà äãåàø ùìé îìà áäåùòåú ùàéðï ÷ùåøåú ìúëúåáú áðéðå
àðà , äùúãìå ìäúçùá áàçøéí , ðãîä ìé ùâí çðä äúééçñä áæîðå ìðåùà , ÷áåöú
äúëúåáú áðéðå ðåòãä ì÷ãí àú äî÷öåò åàåúðå ëîåøéí ëê ùëì ùàø ääåãòåú îéåúøåú.

ááøëú ùðú ùìååä  àéìðä øåæðáøâ

-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: image/gif
-- File: butt_05.gif


-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: image/gif
-- File: IMSTP.gif


-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: Image/gif
-- File: butt_05_tile.gif


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: