[geoteach] ואני חשבתי ש...לי זה לא יקרה....

 • From: "Hannah Sivan" <hannah@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 23 Sep 2004 19:55:49 +0200

ùìåí ìëåìí...
áàîú çùáúé ùìé æä ìà éëåì ì÷øåú.... àðé îúðöìú åîðñä ìùìåç ùåá àú äîëúá ùì àúé 
áøåîôîï
âîø çúéîä èåáä, 
çðä
====================

ìëì äîåøéí äîìîãéí â"â áçéðåê ääúééùáåúé.

äùðä úäéä äãøëä áâ"â áçéðåê ääúééùáåúé, æå äùðä äøàùåðä.
áëãé ìòøåê îéôåé îçåæé áðåùà ìéîåãé äâ"â ááúé äñôø äòì éñåãééí, ðùìç ô÷ñ ìáúé 
äñôø áå äîåøéí ðúá÷ùå ìéöåø òéîé ÷ùø éùéø .
 îåøéí ùòãééï ìà ÷éáìå ô÷ñ æä äôøèéí äðãøùéí ìøéùåí äí :øëæ äî÷öåò, èìôåï ááéú 
å/ àå ñìåìøé ,ëúåáú äøëæ ,îåøéí ðåñôéí äîìîãéí â"â ,çìå÷ú ùòåú ääåøàä áëéúåú 
äùåðåú ëåìì ðåùàé äìéîåã áëì àçú îäùëáåú ( æ' - éá' ) .
àåãä ìëí àí úåëìå ìùìåç ìé áîééì (etybr1@xxxxxxxxxxx ) àú äôøèéí äð"ì,àå ðéúï 
ìéöåø òéîé ÷ùø áèì' ñìåìøé - 05473232282
ðéúï ìôðåú àìé ááòéåú / á÷ùåú / ùàìåú åëãåîä, áîééì åáèìôåï.

úåãä.
ùðä èåáä,
åâîø çúéîä èåáä .

àúé áøåîôîï - îãøéëä îçåæéú â"â áçéðåê ääúééùáåúé.
**********************************************************************
This email and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or entity to whom they
are addressed. If you have received this email in error please notify
the system manager arkadi@xxxxxxxxxxxx or david@xxxxxxxxxxxx
       Midreshet Sde-Boker  www.boker.org.il
**********************************************************************


****************************
øùú äîåøéí ìâéàåâøôéä http://geography.boker.org.il
ìôøèéí åîéãò ðåñó òì øùú äîåøéí åòì øùéîú äúôåöä ðà ìôðåú àì
çðä ñéåï hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: